BAŞKAN İSMAİL TEPEBAĞLI, İĞNE  OYASI FESTİVALİ’NE KATILACAK  KADINLARLAR BİR ARAYA GELDİ
Yazar: abdullah - 3 Ağustos 2022 Çarşamba

BAŞKAN İSMAİL TEPEBAĞLI, İĞNE OYASI FESTİVALİ’NE KATILACAK KADINLARLAR BİR ARAYA GELDİ

İĞNE OYASI FESTİVALİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye ile To­ros­lar Be­le­di­ye­si’nin bu yıl or­tak­la­şa dü­zen­le­ye­cek­le­ri 6. Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li için ge­ri sa­yım baş­la­dı. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, 1718 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de Zev­zek Te­pe­si mev­ki­in­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek fes­ti­val ön­ce­sin­de fes­ti­val­de stand aça­cak ka­dın­lar bir ara­ya ge­le­rek is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ve To­ros­lar Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da fes­ti­val prog­ra­mı ile il­gi­li bil­gi­ler ver­di. 6. Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’nin 17 Ağus­tos Çar­şam­ba gü­nü baş­la­ya­ca­ğı­nı ve 18 Ağus­tos Per­şem­be gü­nü An­ka­ra­lı Ay­şe ola­rak bi­li­nen Ay­şe Din­çer’in sah­ne ala­ca­ğı kon­ser prog­ra­mı ile so­na ere­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı, fes­ti­va­le ge­le­cek olan­la­rın ku­ru­lan stant­lar­dan İğ­ne Oya­la­rı­nı al­ma fır­sa­tı bu­la­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti.