BÜYÜKŞEHİR’İN ÜRETİCİ KADIN  STANTLARI, TARSUS’TA FARKLI  NOKTALARDA YENİDEN AÇILDI
Yazar: abdullah - 3 Ağustos 2022 Çarşamba

BÜYÜKŞEHİR’İN ÜRETİCİ KADIN STANTLARI, TARSUS’TA FARKLI NOKTALARDA YENİDEN AÇILDI

KADIN STANDLARI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ka­dın eme­ği­ni ön­ce­le­yen ve ai­le eko­no­mi­le­ri­ne des­tek olan ‘Ü­re­ti­ci Ka­dın Stant­la­rı’ açıl­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len pro­je kap­sa­mın­da, Tar­sus Kül­tür Park içi ve bir alış­ve­riş mer­ke­zin­de stant­lar açıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ol­duk­ça önem­se­di­ği ve des­tek­le­di­ği pro­je ile ev­de­ki giz­li iş gü­cü de or­ta­ya çı­kı­yor. Ka­dın­la­rın ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı su­nan ça­lış­ma, on­la­ra sos­yal­leş­me im­ka­nı da sağ­lı­yor. Tar­sus’un meş­hur iğ­ne oya­la­rı, ör­gü ürün­le­ri ve yaz­ma­sı, bu­nun ya­nın­da sık­ma­sı, bö­re­ği, ko­ku­lu çö­re­ği, ka­ra­kuş tat­lı­sı, ta­ze­cik ba­ha­rat­la­rı, ma­mül­le­ri ile se­zo­nun göz­de­si Tar­sus Be­ya­zı üzü­mü ve böl­ge­sel da­ha pek çok ürü­nün yer al­dı­ğı stant­la­ra, top­lu­mun de­ği­şik ke­sim­le­rin­den ve her yaş gru­bun­dan in­san­lar il­gi gös­ter­di. Stan­dın­da Tar­sus’a has bir ürün olan Tar­sus Be­ya­zı üzüm çe­şi­din­den ol­duk­ça çok sa­tan Se­vim Ça­lış­kan, “Ü­re­ti­ci ka­dın­lar ola­rak, bu stant im­ka­nı­nı bi­ze su­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Eli­mi­zin eme­ği, gö­zü­mü­zün nu­ru ürün­le­ri sa­ta­rak, eko­no­mi­mi­ze kat­kı sağ­lı­yo­ruz. Et­kin­lik­le­rin­den de mem­nu­nu­z” de­di. Ka­dın üre­ti­ci­ler­den Sul­tan Coş­kun, “İ­yi ki ka­tıl­mı­şım, çok ho­şu­ma gi­di­yor. Ken­dim üre­ti­yo­rum, ken­dim sa­tı­yo­rum. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin be­bek eği­ti­mi var­dı, ona da ka­tıl­dım. Ya­ni bu et­kin­lik­ler­le hem stres atı­yo­rum, hem de Be­le­di­ye’nin bi­ze si­pa­riş ver­di­ği şey­le­ri ev­de üre­ti­yo­rum. Ben ay­rı­ca On­ko­lo­ji has­ta­sı­yım. Ya­ni çok se­vi­yo­rum, iyi ki ka­tıl­mı­şım di­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Üret­ti­ği eli­şi ürün­le­ri­ni stant­lar­da sa­ta­rak iki ço­cu­ğu­nun eği­tim ha­ya­tı­na des­tek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Son­gül Çö­mez ise, “Ev­de ta­sar­lı­yor­dum ürün­le­ri­mi. Da­ha son­ra ürün­le­ri­mi yap­tık­tan son­ra Bel­da ha­nım­la ve Me­ral ha­nım­la ta­nış­tım. Ba­na des­tek­le­rin­den do­la­yı çok mem­nu­num. Ço­cuk­la­rı­mı oku­tu­yo­rum bu ge­lir­le­” de­di. Baş­kan Se­çer’e ka­dın eme­ği­ne ver­di­ği önem­den do­la­yı te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten Son­gül Çö­mez, “Ken­di­le­ri­ne çok min­net­ta­rım, te­şek­kür edi­yo­rum. Eko­no­mik ge­lir sağ­la­yın­ca, da­ha çok öz­gü­ven sa­hi­bi ol­du­m” di­ye ko­nuş­tu. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)