‘ZEYTİN GEN KORUMA ALANI’  YAKIN ZAMANDA AÇILIYOR
Yazar: abdullah - 3 Ağustos 2022 Çarşamba

‘ZEYTİN GEN KORUMA ALANI’ YAKIN ZAMANDA AÇILIYOR

ZEYTİN

Tar­sus Be­le­di­ye­si, ken­tin ye­şil do­ku­su­nu art­tı­ra­bil­mek ve tes­cil­li ürün­le­ri ko­ru­ma al­tı­na ala­bil­mek ama­cıy­la Ga­zi­ler Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan be­le­di­ye­ye ait alan­da zey­tin ve zey­tin­ya­ğı ko­nu­sun­da bi­linç oluş­tur­mak için ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği mü­ze ta­dın­da Zey­tin Gen Ko­ru­ma ala­nı­nı ya­kın za­man­da va­tan­daş­la­rın be­ğe­ni­si­ne sun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Bu kap­sam­da Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan alan­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Tar­sus’ta sür­dü­rü­len pro­je­ler ve ça­lış­ma­lar­la ya­şa­na­cak de­ği­şi­mi ve ka­za­nım­la­rı­nı an­lat­mak için dur­ma­dan çe­şit­li zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­ren Baş­ka­nı Boz­do­ğan, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren kent­te ya­pı­mı de­vam eden ça­lış­ma­lar­da ve ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek olan pro­je alan­la­rın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Baş­kan Boz­do­ğan’ın sa­bah er­ken sa­at­ler­de ger­çek­leş­tir­di­ği sa­ha ge­zi­le­ri­ne baş­kan yar­dım­cı­la­rı, bi­rim mü­dür­le­ri ve tek­nik ekip­ler­de eş­lik et­ti. Ga­zi­ler Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan tes­cil­li ürün zey­ti­ni ko­ru­ma al­tı­na al­mak için ya­pı­mı de­vam eden Zey­tin Gen Ko­ru­ma ala­nı­nı zi­ya­ret eden Baş­kan Boz­do­ğan, son ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi al­dı. 82 Ev­ler, Şa­hin, Gir­ne, Ye­ni Ma­hal­le ve Öğ­ret­men­ler Ma­hal­le­le­rin­de in­şa­sı de­vam eden pro­je nok­ta­la­rı ve ça­lış­ma alan­la­rı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Boz­do­ğan, yet­ki­li­ler­den de ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler al­dık­tan son­ra Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­sin­de ya­pı­mı de­vam eden semt pa­za­rı­nı in­ce­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, da­ha ye­şil bir kent oluş­tur­ma ça­ba­sı doğ­rul­tu­sun­da Kırk­lar­sır­tı Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan ye­şil alan ve park­la­rı, Ka­vak­lı ma­hal­le­sin­de­ki 100.Yıl Par­kı­nı, Hay­dar Ali­yev Par­kı­nı ve yer­li ya­ban­cı tu­rist ağır­la­nan Ka­ra­van Park alan­la­rın­da in­ce­le­me­ler ya­pa­rak, ek­sik­lik­le­ri not al­dı. Son­ra­sın­da spor­cu cen­ne­ti olan Tar­sus için Fı­rat Yıl­maz Ça­kı­roğ­lu Ya­şam Bo­yu Spor Mer­ke­zi­ni de zi­ya­ret ede­rek, iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı yap­mak üze­re bil­gi alış­ve­ri­şi ger­çek­leş­tir­di.  Be­le­di­ye­ye ait olan ve de­ğer­len­di­ril­me­ye açık alan­lar için de zi­ya­ret­ler ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan, ma­hal­le­le­rin ya­şam ka­li­te­si­ni art­tır­mak için ni­te­lik­li ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni ifa­de et­ti. Sağ­lık­lı bir Tar­sus için D400 ka­ra­yo­lu üze­rin­de, İş sağ­lı­ğı gü­ven­li­ği ve mes­lek has­ta­lık­la­rı ağır­lık­lı ol­mak üze­re çe­şit­li sağ­lık alan­la­rı hak­kın­da ve Tar­sus’ta halk sağ­lı­ğı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ko­nu­la­rın­da he­def­le­nen ‘’Sağ­lık Yer­leş­ke­si’’ ala­nı­nı da in­ce­le­yen Baş­kan Boz­do­ğan ça­lış­ma­la­rın kı­sa sü­re­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Kent­te de­vam eden pro­je­ler­le il­gi­li de bil­gi­ler ve­ren Baş­kan Boz­do­ğan, “Tar­sus gün­den gü­ne hız­la, sos­yal do­na­tı­la­rıy­la, kül­tü­rel ge­liş­me­le­ri ile da­ha ya­şa­nı­la­bi­lir ha­le ge­ti­ri­li­yor. Ye­ni pro­je­le­ri­miz­le hal­kı­mı­za hiz­met et­me gay­re­tin­de­yiz, tüm ça­ba­mız Da­ha Gü­zel Bir Tar­sus İçi­n” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Boz­do­ğan’ın zi­ya­ret­le­ri es­na­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı es­naf ve va­tan­daş­lar ise, ‘’Baş­ka­nı­mı­zı sı­kı ta­kip­te­yiz. Yo­rul­mu­yor, uyu­mu­yor hiç dur­ma­dan sü­rek­li bir ça­lış­ma bir üret­me ha­lin­de. Bi­zim ge­le­ce­ğe olan ümi­di­mi­zi ye­şer­ti­yor. Ken­ti­miz için, ma­hal­le­le­ri­miz için ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı gö­rü­yo­ruz, biz­le­ri zi­ya­ret­le­rin­de ta­lep­le­ri­mi­zi de ak­ta­rı­yo­ruz ve he­men il­gi­li bi­rim­le­ri yön­len­di­ri­yor. Sa­yın Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür ede­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)