BÜYÜKŞEHİR’DEN, TARSUS  ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ  İÇİNDE KAPSAMLI ÇALIŞMA
Yazar: abdullah - 3 Ağustos 2022 Çarşamba

BÜYÜKŞEHİR’DEN, TARSUS ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ İÇİNDE KAPSAMLI ÇALIŞMA

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞMA

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri, il­çe mer­ke­zin­de ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken Tar­sus Üni­ver­si­te­si’nin yer­leş­ke­si için­de yer alan oto­park ve yol ağın­da da ze­min dü­zen­le­me ile sı­cak as­falt kap­la­ma ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Üni­ver­si­te yer­leş­ke­sin­de 10 bin m2 sı­cak as­falt dö­kü­mü ya­pan ekip­ler, yüz­ler­ce oto­nun park ede­bi­le­ce­ği iki adet oto­park, kal­dı­rım dü­zen­le­me, men­fez, 2 bin 465 m2 par­ke dö­şe­me, 680 m2 en­gel­li ka­ro­su, 3 bin 700 m bor­dör taş dö­şe­me iş­le­mi­ni de ye­ri­ne ge­tir­di. Böl­ge­den ge­çen Ak­ça­ko­ca­lı grup yo­lun­dan baş­la­mak üze­re, yer­leş­ke içe­ri­sin­de­ki fa­kül­te bi­na­la­rı­na ka­dar sı­cak as­falt dö­kü­mü ya­pan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, yi­ne yer­leş­ke­nin ar­ka ta­ra­fın­da bu­lu­nan ve Tak­baş Ma­hal­le mer­ke­zi­ne doğ­ru gi­den yol­da 200 met­re sı­cak as­falt se­ri­mi­ni ye­ri­ne ge­tir­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)