TARSUS BELEDİYESİ HEM ÜRETİYOR HEM DE ÜCRETSİZ DAĞITIYOR
Yazar: abdullah - 2 Ağustos 2022 Salı

TARSUS BELEDİYESİ HEM ÜRETİYOR HEM DE ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

HEM ÜRETİYOR HEM DAĞITIYOR

(TAR­SUS BLD.) Ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar ile rol mo­del olan Tar­sus Be­le­di­ye­si, ara­zi­le­ri­ne eki­mi­ni yap­tı­ğı buğ­da­yı, un ha­li­ne ge­ti­re­rek va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz da­ğı­tı­yor. Atıl alan­la­rı ta­rı­ma ka­zan­dı­ra­rak üre­ti­len ürün­ler­den va­tan­daş­la­rın en iyi şe­kil­de fay­da­lan­ma­sı sağ­la­nı­yor. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ka­tıl­dı­ğı can­lı ya­yın prog­ra­mın­da, ‘’Bir kent­te ta­rı­mın, üre­ti­min en iyi ye­re ge­ti­ril­me­si, el­bet­te yö­ne­tim ola­rak biz­le­rin en bü­yük he­de­fi­di­r” di­ye ko­nuş­tu. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, gün­de­me da­ir me­rak edi­len so­ru­la­rı ce­vap­la­mak üze­re Flash Ha­ber TV ka­nal­la­rın­da Fa­tih Er­türk’ün sun­du­ğu, Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si An­ka­ra tem­sil­ci­si Ser­taç Eş’in ko­nuk ol­du­ğu Gün­dem Özel prog­ra­mın­da, Tar­sus’ta sür­dü­rü­len ça­lış­ma­la­rı, pro­je­le­ri ve tüm ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di.  Ken­tin il ol­ma yo­lun­da emin adım­lar­la iler­le­di­ği­ne ve ta­rım ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­la­ra de­ği­nen Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ta­rı­ma yö­ne­lik des­tek­le­rin sü­re­siz de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­tir­ken ken­tin ta­ri­hi ve do­ğal ya­pı­sı boz­ma­dan tüm en­gel­le­me­le­re rağ­men kent mey­da­nı için­de tüm ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü ifa­de et­ti. Kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın da hız­lan­dı­ğı be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, gö­rev sü­re­cin­de on­lar­ca ma­hal­le­de kent­sel dö­nü­şü­mü ta­mam­la­yıp ye­ni bir Tar­sus in­şa ede­cek­le­ri­ne de­ğin­di. Kent ge­ne­lin­de de­vam eden pro­je­le­ri tüm de­tay­la­rıy­la ak­tar­ma­nın ya­nı sı­ra ge­le­cek­te ya­pıl­ma­sı plan­la­nan pro­je­ler de Baş­kan Boz­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­lan­dı. ‘’YE­Nİ VE MO­DERN BİR TAR­SUS İN­ŞA EDİ­YO­RUZ’’ Ta­ri­hi kent Tar­sus’un çeh­re­si­ni de­ğiş­tir­mek üze­re tüm ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, ‘’İs­met Pa­şa Ma­hal­le­miz­de kent­sel dö­nü­şü­mü ta­mam­la­dık. Şim­di Ga­zi­ler, Bağ­lar, Ye­ni­ma­hal­le’ de sür­dü­rü­yo­ruz. Bu ken­tin ar­tık akıl­lı şe­hir ha­li­ne gel­me­si ve mo­der­ni­ze edil­me­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. Kent­sel dö­nü­şü­me gir­di­ği­miz­de 9 ay gi­bi bir sü­re­de ta­ma­men bü­tün his­se­le­ri ve ka­mu­laş­tır­ma­yı ba­şar­dık. Ço­ğu yer­de 89 yıl­da ya­pıl­ma­ya­nı biz 89 ay­da yap­tık. Ama bu­ra­da hal­kın bi­ze olan gü­ve­ni çok önem­liy­di. Biz gö­re­vi­miz sü­re­sin­ce on­lar­ca ma­hal­le­de kent­sel dö­nü­şü­mü bi­tir­miş ola­ca­ğız. Yep­ye­ni bir Tar­sus’u, mo­dern bir Tar­sus'u mut­la­ka in­şa et­mek zo­run­da­yız’’ de­di. KENT MEY­DA­NI TA­MAM­LA­NA­CAK Kı­sa sü­re içe­ri­sin­de kent mey­da­nı­nı ta­mam­la­ya­cak­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Boz­do­ğan,’’ Kent mey­da­nı­nı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne zevk­le ve gu­rur­la su­na­ca­ğım, çün­kü en bü­yük is­te­ğim o be­nim. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk dö­ne­min­de ken­ti­miz için çi­zi­len ha­ri­ta­lar ha­la be­le­di­ye­miz­de, biz bun­la­rı sak­lı­yo­ruz. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, An­ka­ra'nın di­zay­nı­nı yap­tık­tan son­ra Jan­sen'ı ilk gön­der­di­ği yer Tar­sus. Bu yüz­den ken­ti­mi­zin ola­nı ken­ti­mi­ze ye­ni­den ka­zan­dı­ra­ca­ğız’’ di­ye ko­nuş­tu. BAŞ­KAN BOZ­DO­ĞAN,’’ BU KENT HA­KET­Tİ­Ğİ­Nİ ALA­CAK’’ Tar­sus’un ge­li­şi­mi için tüm po­tan­si­ye­le sa­hip olun­du­ğu an­cak ve­ri­len söz­le­rin tu­tul­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, ‘’ Biz 10 bin yıl­lık ken­tiz la­kin çok hak­sız­lı­ğa uğ­ra­tıl­mış bir ken­tiz. Sa­hil ban­dı pro­je­si var, otel pro­je­si var. Tür­ki­ye’nin en bü­yük ha­va­li­ma­nın­dan bi­ri­si Tar­sus’ta ya­pı­la­cak­tı. Tüm bu pro­je­ler ha­la as­kı­da, ken­ti­mi­ze ve­ri­len söz­ler ye­ri­ne gel­mi­yor. Tar­sus ta­ri­hi bir kent­se, ay­nı za­man­da lo­jis­tik bir kent çün­kü böy­le di­zayn et­tik. Bir ta­raf­ta oto­yol, de­mir yo­lu, öbür ta­raf­ta de­niz, li­man­lar ve öbür ta­raf­ta da ha­va­li­ma­nı. Ve dü­şü­nün dör­dü­nü bir­den içe­ren bir mer­kez bu­ra­sı. Ye­ni sa­na­yi böl­ge­le­ri­miz ya­pı­lı­yor. On­la­rı ken­di içi­miz­de ya­pı­yo­ruz ar­tık. Çün­kü tüm bu po­tan­si­yel­le­re rağ­men Tar­sus hak­ket­ti­ği­ni ala­mı­yor’’ di­ye ko­nuş­tu   BAŞ­KAN BOZ­DO­ĞAN,’’HAL­KI­MI­ZIN DE­NİZ SO­RU­NU­NU ÇÖ­ZE­CE­ĞİZ’’ Tar­sus’ta bu­lu­nan sa­hi­le eri­şim için ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, ‘’Tar­sus de­ni­ze yal­nız­ca 6 ki­lo­met­re uzak­lık­ta. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın de­ni­ze ula­şı­mı­nı ko­lay­laş­tır­mak üze­re be­le­di­ye­miz­ce köp­rü ça­lış­ma­sı sü­rü­yor. De­ni­ze açı­lan sa­hi­le açı­lan köp­rü­yü do­ğal sit ala­nı di­ye yap­tır­mı­yor­lar. An­cak hal­kı­mı­za söz ver­dik do­ğal sit ala­nı de­ni­yor la­kin ora­da ta­rım­la uğ­ra­şan­lar var. Bu se­bep­le eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­cak ve ken­ti­mi­zin gü­zel­lik­le­rin­den be­de­li ne olur­sa ol­sun va­tan­daş­la­rı­mı­zı fay­da­lan­dı­ra­ca­ğız’’ de­di. BAŞ­KAN BOZ­DO­ĞAN,’’ GENÇ­LE­Rİ­MİZ, KA­DIN­LA­RI­MIZ VE ÇO­CUK­LA­RI­MIZ Bİ­ZİM İÇİN ÇOK ÖNEM­Lİ’’ Ken­tin ile­ri­ye ta­şın­ma­sı için va­tan­daş­lar­la bir­lik­te yö­net­tik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Boz­do­ğan,’’ Ço­cuk mec­li­si­miz, ka­dın mec­li­si­miz ve genç­lik mec­li­si­miz var. Ar­tık bu ay­dan iti­ba­ren de can­lı ya­yın­la hal­ka da gös­te­re­ce­ğiz. Emin olun bir­çok fik­ri o 14, 15, 16 ya­şın­da­ki genç­ler­den alı­yo­ruz. On­la­rın fi­kir­le­ri hi­kâ­ye­nin da­ha faz­la de­rin­leş­tir­me­si­ne yol açı­yor. Hat­ta bir ta­ne genç çık­mış­tı, söy­le­di­ği o sö­zü hiç­bir za­man unu­ta­ma­ya­ca­ğım. Siz de­di iyim­ser­li­ği­ni­zi Ste­fan Zwe­ig'den, umu­du­nu­zu da Na­zım'dan al­mış­sı­nız o yüz­den si­zi se­vi­yo­ruz. Çün­kü baş­ka tür­lü bi­zi din­le­mez­si­niz de­di. Çok et­ki­len­dim’’ di­ye ko­nuş­tu.