TARSUS BELEDİYESİ’NDEN ‘’HASTALIKTA SAĞLIKTA, HEP BİRLİKTE’’ PROJESİ
Yazar: abdullah - 2 Ağustos 2022 Salı

TARSUS BELEDİYESİ’NDEN ‘’HASTALIKTA SAĞLIKTA, HEP BİRLİKTE’’ PROJESİ

HASTALIKTA SAĞLIKTA PROJESİ

(TAR­SUS BLD.) Be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri­nin ya­nı sı­ra çe­şit­li uy­gu­la­ma­la­rıy­la ör­nek ve ön­cü bir be­le­di­ye olan Tar­sus Be­le­di­ye­si, Tar­sus’ta yaş al­mış ve has­ta va­tan­daş­la­rın da yü­zü­nü gül­dür­me­ye de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da Zü­bey­de Ha­nım Bü­tün­le­şik Gün­düz Ya­şam Evi ekip­le­ri ‘’Has­ta­lık­ta Sağ­lık­ta Hep Bir­lik­te’’ pro­je­si kap­sa­mın­da zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­ri­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı Zü­bey­de Ha­nım Bü­tün­le­şik Gün­düz Ya­şam Evi’nde gö­rev ya­pan Yaş­lı ba­kım uz­man­la­rı ile Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık ve Reh­ber­lik uz­man­la­rı, çe­şit­li has­ta­lık­lar­dan muz­da­rip, yaş al­mış va­tan­daş­la­rı ev­le­rin­de zi­ya­ret ede­rek geç­miş ol­sun di­lek­le­rin­de bu­lu­nu­yor. Has­ta­lık­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren ekip­ler, psi­ko­lo­jik ola­rak da yaş al­mış va­tan­daş­la­ra da­nış­man­lık ya­pı­yor. Va­tan­daş­lar bu hiz­met ile ken­di­ni yal­nız his­set­mi­yor ve çe­şit­li bil­gi­ler edi­nip ve­ri­len he­di­ye­ler­le mut­lu olu­yor. Ekip­ler Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın has­sa­si­ye­ti üze­ri­ne yaş­lı ve has­ta yurt­taş­la­rın tüm ta­lep­le­ri­ni de not alı­yor. ‘’KA­PI­MI­ZIN ÇA­LIN­MA­SI HER ŞEY­DEN ÖNEM­Lİ’’ Zi­ya­ret edi­len yaş al­mış va­tan­daş­lar “Bi­zi dü­şü­nüp bu­ra­la­ra gel­miş­si­niz. Ne iyi et­ti­niz gel­di­niz. Biz­le­rin bu sa­at­ten son­ra tek is­te­ği zi­ya­ret edi­lip ha­li­mi­zin ha­tı­rı­mı­zın so­rul­ma­sı. Ka­pı­mı­zın ça­lın­ma­sı bi­zim için bü­yük mut­lu­luk, eki­be ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür ede­ri­z” di­ye ko­nuş­tu. Ekip­ler, dü­zen­li ara­lık­lar­la pro­je kap­sa­mın­da tes­pit edi­len yaş al­mış ve has­ta va­tan­daş­la­rı zi­ya­ret et­me­ye de­vam ede­cek.