“E­MEK­Lİ AY­LIK­LA­RIN­DA EŞİT­LİK  İÇİN BİZ­LER İN­Tİ­BAK İS­Tİ­YO­RU­Z”
Yazar: abdullah - 1 Ağustos 2022 Pazartesi

“E­MEK­Lİ AY­LIK­LA­RIN­DA EŞİT­LİK İÇİN BİZ­LER İN­Tİ­BAK İS­Tİ­YO­RU­Z”

EMEKLİ AYLIKLARINDA EŞİTLİK İÇİN İNTİBAK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED)Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, emek­li ay­lık­la­rın­da eşit­li­ğin sağ­lan­ma­sı için 2000 yı­lı son­ra­sın­da emek­li olan­la­rın in­ti­bak­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Ömer Kur­naz, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, 6283 sa­yı­lı ka­nun­la 2000 ön­ce­si emek­li­le­re ya­pı­lan in­ti­ba­kın, 2000 son­ra­sın­da emek­li olan­la­ra uy­gu­lan­ma­dı­ğın­dan emek­li­le­rin bü­yük bir kıs­mı mağ­dur ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “2000 ön­ce­si emek­li­le­ri için ya­pı­lan in­ti­bak dü­zen­le­me­si, 2000 yı­lı son­ra­sı emek­li olan­lar için ya­pıl­ma­sı­nın za­ma­nı gel­miş ve ge­çi­yor. TÜ­ED ola­rak en dü­şük emek­li ay­lı­ğı­nın as­ga­ri ya­şam stan­dar­dı­na ka­vuş­tu­rul­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bir in­ti­bak dü­zen­le­me­si en bü­yük bek­len­ti­miz­di­r” de­di. Emek­li­le­rin yıl­lar­ca ça­lı­şa­rak prim öde­di­ği­ni ha­tır­la­tan Kur­naz, “E­mek­li­ler yıl­lar­ca ça­lı­şa­rak prim öde­miş ve ül­ke­nin eko­no­mi­si­ne, tek­no­lo­ji­si­ne ve sa­na­yi­si­ne kat­kı yap­mış ke­sim­dir. 13 mil­yo­nu ge­çen her yıl da ar­tan emek­li dul ve ye­tim­ler po­tan­si­yel bir güç ol­du­ğu bi­lin­me­li­di­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.