BAŞ­KAN TE­PE­BAĞ­LI, KIR­SAL’DA HAL­KIN SO­RUN­LA­RI­NI DİN­LE­Dİ
Yazar: abdullah - 1 Ağustos 2022 Pazartesi

BAŞ­KAN TE­PE­BAĞ­LI, KIR­SAL’DA HAL­KIN SO­RUN­LA­RI­NI DİN­LE­Dİ

TEPEBAĞLI KIRSALDA..

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, il­çe­ye bağ­lı Gi­den, Ko­ru­cak ve Da­rı­pı­na­rı Ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, va­tan­daş­lar­la bi­ri ara­ya gel­di. Kır­sal ma­hal­le­le­ri zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da so­run­la­rı ve ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Baş­kan Te­pe­bağ­lı, not ala­rak ta­lep­le­re kı­sa sü­re­de çö­züm bu­la­cak­la­rı sö­zü­nü ver­di. Bu­gü­ne ka­dar ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ler ve ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­di­ren Baş­kan Te­pe­bağ­lı, zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Tüm ma­hal­le­le­ri­mi­zi tek tek zi­ya­ret edi­yo­ruz. Her va­tan­da­şı­mı­za ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yor ve ta­lep­le­ri­ni alı­yo­ruz. Hal­kın ta­lep ve her öne­ri­le­ri biz­ler için kıy­met­li­dir. Or­tak ya­şam ala­nı­nı pay­laş­tı­ğı­mız Çam­lı­yay­la mer­kez ve tüm kır­sal ma­hal­le­ler­de ika­met eden tüm va­tan­daş­la­rı­mız yö­ne­tim­de söz sa­hi­bi olu­yor. Bi­zim ama­cı­mız hep bir­lik­te gü­zel ve ya­şa­nı­la­bi­lir bir kent in­şa et­me­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, kır­sal ma­hal­le­le­ri zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da ken­di­si­ne gös­te­ri­len mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yı ma­hal­le sa­kin­le­ri­ne te­şek­kür et­ti.