B.ŞE­HİR’İN, TAR­SUS’TA BU­LU­NAN 3 KURS MER­KE­Zİ’NDEN 9 ÖĞ­REN­Cİ FEN  Lİ­SE­LE­Rİ­NE GİR­ME­YE HAK KA­ZAN­DI
Yazar: abdullah - 1 Ağustos 2022 Pazartesi

B.ŞE­HİR’İN, TAR­SUS’TA BU­LU­NAN 3 KURS MER­KE­Zİ’NDEN 9 ÖĞ­REN­Cİ FEN Lİ­SE­LE­Rİ­NE GİR­ME­YE HAK KA­ZAN­DI

FEN LİSELERİNİ KAZANDILAR

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in, eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği ya­rat­mak için özel­lik­le de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de aç­tı­ğı Kurs Mer­kez­le­ri’nde ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri ya­zıl­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de Tar­sus’ta fa­ali­yet gös­te­ren Ye­ni­ce, Es­ki Ömer­li ve Mit­hat­pa­şa LGS Kurs Mer­kez­le­ri’nin im­kan­la­rın­dan fay­da­la­nan 9 öğ­ren­ci, geç­ti­ği­miz gün­ler­de açık­la­nan sı­nav so­nuç­la­rı­nın ar­dın­dan ha­yal­le­ri olan Fen Li­se­le­ri’ne gir­me­ye hak ka­zan­dı­lar. Bir­çok öğ­ren­ci de ni­te­lik­li Ana­do­lu Li­se­le­ri’ne yer­leş­me şan­sı bul­du.Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si LGS Kurs Mer­kez­le­ri’nden fay­da­la­na­rak is­te­dik­le­ri li­se­le­re gir­me­ye hak ka­za­nan öğ­ren­ci­ler, bü­yük mut­lu­luk ya­şı­yor­lar. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mit­hat­pa­şa LGS Kurs mer­ke­zi So­rum­lu­su Ay­can Uçar, ge­ri­de ka­lan eği­ti­möğ­re­tim dö­ne­mi­ni ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ge­çir­dik­le­ri için mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Tar­sus’ta ilk ola­rak aç­tı­ğı­mız LGS kurs mer­ke­zi­miz Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­si’nde. Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­si bu yıl, 110 se­ki­zin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­mi­ze hiz­met ver­di. Bu öğ­ren­ci­le­ri­miz­den 6’sı Fen Li­se­si, 10’u ni­te­lik­li Ana­do­lu Li­se­si’ni ka­zan­dı. Bu­nun ya­nı sı­ra ikin­ci ola­rak aç­tı­ğı­mız Es­ki Ömer­li Ma­hal­le­si’nde­ki LGS kurs mer­ke­zi­miz­de de 45 öğ­ren­ci­miz­den 2’si­ni Fen Li­se­si’ne, 1’ini de Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si’ne gön­der­dik. İlk se­ne­miz­de ya­şa­dı­ğı­mız bu ba­şa­rı­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Önü­müz­de­ki se­ne­ler­de de bu ba­şa­rı­mı­zı kat­la­ya­rak art­tır­ma­yı he­def­li­yo­ru­z” de­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kurs Mer­ke­zi Reh­ber Öğ­ret­men­le­rin­den Ya­ren Kı­rat, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’in eği­ti­me ver­di­ği önem ve aç­tı­ğı Kurs Mer­kez­le­ri sa­ye­sin­de öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ver­di­ği­miz emek. ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­dı. Reh­ber­lik su­num­la­rı, mo­ti­vas­yon et­kin­lik­le­ri, etüt ça­lış­ma­la­rı, bi­rey­sel gö­rüş­me­ler ve son ola­rak ter­cih da­nış­man­lı­ğı hiz­me­ti­miz ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin hep ya­nın­day­dı­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Ar­zu et­ti­ği Fen Li­se­si’nde oku­ya­ca­ğı için se­vinç­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten öğ­ren­ci­ler­den Eray Kı­rıl­maz, “Bu sü­reç­te bü­tün ho­ca­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim. Bi­ze çok bi­ze yar­dım et­ti­ler, emek ver­di­ler. Bi­ze dav­ra­nış­la­rı ve ders an­la­tım­la­rı ger­çek­ten çok iyiy­di. Psi­ko­lo­jik açı­dan çok zor bir sü­reç­ti, ama eme­ği­min kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­ğı­mı dü­şü­nü­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Öğ­ren­ci­ler­den Tua­na Sa­rı­ka­ya ise, “Bu ku­rum­da eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği için Va­hap Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür ede­rim. Bir­çok yön­den ho­ca­la­rı­mız çok il­gi­liy­di. Her şey için ho­ca­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Fah­ret­tin Pa­şa Ma­hal­le­si’nde otu­ran ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Es­ki Ömer­li LGS Kurs Mer­ke­zi’nde eği­tim gö­ren Ra­bi­a Po­lat, “Ö­zel­lik­le 7’den 8’e ge­çen­le­re tav­si­ye edi­yo­rum. Ben fay­da­sı­nı gör­düm.Şu an ha­ya­lim­de­ki oku­la gi­de­ce­ği­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. (B.Şe­hir Be­le­di­ye­si)