‘’ÇE­HOV VOD­VİL’’ EX­PO 2021 HA­TAY Tİ­YAT­RO  FES­Tİ­VA­LİN­DE SE­YİR­CİY­LE BU­LUŞ­TU
Yazar: abdullah - 1 Ağustos 2022 Pazartesi

‘’ÇE­HOV VOD­VİL’’ EX­PO 2021 HA­TAY Tİ­YAT­RO FES­Tİ­VA­LİN­DE SE­YİR­CİY­LE BU­LUŞ­TU

ÇEHOV VODVİL

(TAR­SUS BLD.) EX­PO 2021 Ha­tay Ti­yat­ro Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da, Tar­sus Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve sah­ne­len­di­ği her yer­de bü­yük be­ğe­ni top­la­yan “Çe­hov Vod­vi­l” ad­lı oyun An­tak­ya­lı sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu.Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın sa­nat ala­nın­da yap­tı­ğı bü­yük ça­lış­ma­la­rı ile bu­gü­ne ka­dar Tar­sus’un ya­nı sı­ra Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de se­yir­ciy­le bu­lu­şan Tar­sus Şe­hir Ti­yat­ro­su sa­nat­çı­la­rı, EX­PO 2021 Ha­tay Ti­yat­ro Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da se­yir­ci­nin kar­şı­na çık­tı. Re­ji ve dra­ma­tur­ji ça­lış­ma­la­rı­nı Ni­hat Ça­par’ın yap­tı­ğı 1 per­de­lik ko­me­di oyu­nu, An­tak­ya EX­PO ala­nın­da­ki ka­pa­lı fu­ar ala­nı­nı dol­du­ran ti­yat­ro­se­ver­ler­den bü­yük be­ğe­ni top­la­dı. Mu­rat Ça­par, Öz­men Gü­venç­li, Der­ya Gü­ne­ri, Ha­cer Öner, Er­tan Rüs­tem ve Ozan Ka­ra­bu­lut rol al­dı­ğı An­ton Pav­lo­viç Çe­hov’un iki oyu­nun­dan der­le­nen ‘Çe­hov Vod­vil’ oyu­nu An­tak­ya­lı iz­le­yi­ci­le­rin­den tam not al­dı. Oyun için­de ge­çen di­ya­log­lar us­ta­lık­la iş­len­di. Aş­kı, kav­ga­yı, gös­te­ri­şi ve ko­mik du­rum­la­rı ele alan oyun iz­le­yen­le­re eğ­len­ce­li da­ki­ka­lar ya­şat­tı. Tar­sus Be­le­di­ye­si sa­nat­çı­la­rı­nın or­ta­ya koy­du­ğu per­for­mans oyun so­nun­da ayak­ta al­kış­lan­dı. An­tak­ya’da Çe­hov Vod­vil oyu­nu­nu iz­le­di­ği için mut­lu ol­du­ğu­nu ifa­de eden üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Yağ­mur As­ka­roğ­lu,’’ Tar­sus’un adı­nı sa­nat­la hep du­yu­yo­ruz. Biz üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ola­rak Ha­tay’da bu oyun­la bu­luş­tu­ğu­muz için çok mut­lu ve şans­lı­yız. Mer­sin’de oyu­nu iz­le­yen ar­ka­daş­la­rı­mı­zın tav­si­ye­si ile gel­dik. İyi ki gel­mi­şiz, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a bi­zi siz­le bu­luş­tur­du­ğu için te­şek­kür edi­yo­ruz’’ di­ye ko­nuş­tu.