TAR­SUS YER­YÜ­ZÜ  PA­ZA­RI İLE­İL­Gİ­Lİ ‘ İS­Tİ­ŞA­RE’ TOP­LAN­TI­SI
Yazar: abdullah - 1 Ağustos 2022 Pazartesi

TAR­SUS YER­YÜ­ZÜ PA­ZA­RI İLE­İL­Gİ­Lİ ‘ İS­Tİ­ŞA­RE’ TOP­LAN­TI­SI

YERYÜZÜ PAZARI

Dün­ya­nın 70, Tür­ki­ye’nin 4’ün­cü pa­za­rı ola­rak ku­ru­lan ve yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la da ken­di­ni is­pat­la­yıp Ulus­la­ra­ra­sı Slow Fo­od ağı ta­ra­fın­dan ‘Tür­ki­ye’nin En İyi Pa­za­rı’ se­çi­len Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı ile il­gi­li önü­müz­de­ki dö­nem he­def­le­ri­ni gö­rüş­mek üze­re is­ti­şa­re top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ev sa­hip­li­ğin­de der­ne­ğin ku­ru­cu üye­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı top­lan­tı­da, Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Yas­mi­na Lok­ma­noğ­lu ile Tar­sus TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Tar­sus Slow Fo­od Li­de­ri Fu­at To­go pa­zar ile ya­ka­la­nan iv­me­den bah­se­de­rek önü­müz­de­ki dö­nem­le il­gi­li ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ver­di.   (Ha­ber Mer­ke­zi)