TAR­SUS BE­LE­Dİ­YE­Sİ, MA­HAL­LE­LER­DE­Kİ  TE­MİZ­LİK ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR
Yazar: abdullah - 1 Ağustos 2022 Pazartesi

TAR­SUS BE­LE­Dİ­YE­Sİ, MA­HAL­LE­LER­DE­Kİ TE­MİZ­LİK ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR

MAHALLELERDE TEMİZLİK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü’nün baş­lat­tı­ğı tüm ma­hal­le­le­re yö­ne­lik te­miz­lik ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. ‘Te­miz Çev­re, Te­miz Tar­sus’ slo­ga­nıy­la il­çe ge­ne­lin­de her haf­ta ru­tin ola­rak ge­nel top­lu te­miz­lik ça­lış­ma­sı ya­pan ekip­le­rin bu ça­lış­ma­la­rı va­tan­daş­lar­dan da tak­dir gö­rü­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ma­hal­le ma­hal­le top­ye­kün ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Her alan­da fark­lı ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Ma­hal­le­ler­de ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ge­nel te­miz­lik ça­lış­ma­la­rın­da yol­lar yı­ka­nı­yor, kal­dı­rım ve yol ke­nar­la­rı te­miz­le­ni­yor, sü­pü­rü­lü­yor. Ekip­le­ri­miz, ma­hal­le­ler­de bü­yü­yen ot­la­rı ma­ki­ne­ler­le bi­çer­ken, yol ke­nar­la­rı ve kal­dı­rım­lar ti­tiz­lik­le te­miz­le­ni­yor. Ça­lış­ma­la­rın ar­dın­dan kal­dı­rım ve yol ke­nar­la­rın­da­ki ot­la­rın tek­rar bü­yü­me­me­si için ilaç­la­ma ya­pı­lı­yor, çöp kon­tey­ner­le­ri yı­ka­na­rak de­zen­fek­te edi­li­yo­r” de­di.