BOZDOĞAN: “SANATA VE  SANATÇIYA VERDİĞİMİZ  DEĞER HİÇ BİTMEYECEK”
Yazar: abdullah - 29 Temmuz 2022 Cuma

BOZDOĞAN: “SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİMİZ DEĞER HİÇ BİTMEYECEK”

SANATA DEĞER

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, kır­sal ve mer­kez ma­hal­le­ler­de dü­zen­le­nen kül­tür sa­nat et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, Le­vent Kır­ca eki­bin­den dua­yen oyun­cu­lar ta­ra­fın­dan sah­ne­le­nen ‘Bir Yaz Eğ­len­ce­si’ ti­yat­ro oyu­nu­nu va­tan­daş­lar­la bir­lik­te iz­le­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si kül­tür sa­nat et­kin­le­ri bir­bi­rin­den de­ğer­li isim­le­ri ağır­la­ma­ya de­vam edi­yor. Tür­ki­ye’de önem­li ti­yat­ro oyun­cu­la­rın­dan bi­ri olan Le­vent Kır­ca’ın eki­bin­den Fer­di Ak­nur, Ah­met Çe­vik, De­niz Oral, Uh­de Se­çil, Se­val Tu­fan, Pek­can Tür­keş gi­bi us­ta oyun­cu­la­rın oy­na­dı­ğı, Ya­zar Ah­met Ya­pan’ın ka­le­me al­dı­ğı ve Dost El­ver’in yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı ‘Bir Yaz Eğ­len­ce­si’ oyu­nuy­la Tar­sus­lu ti­yat­ro se­ver­ler yaz ak­şam­la­rı­nı do­ya­sı­ya ya­şı­yor. Çe­şit­li kır­sal ve mer­kez ma­hal­le­ler­de ser­gi­le­nen Bir Yaz Eğ­len­ce­si ti­yat­ro oyu­nun bu se­fer ki du­ra­ğı Al­tay­lı­lar Ma­hal­le­si ol­du. Tar­sus­lu ti­yat­ro­se­ver va­tan­daş­la­rın bü­yük il­gi gös­ter­di­ği oyu­na Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’da ka­tıl­dı. Alan­da yak­la­şık ola­rak bi­ni aş­kın va­tan­daş­la oyu­nu iz­le­yen Baş­kan Boz­do­ğan, oyun so­nun­da yö­net­me­nin­den ya­za­rı­na, oyun­cu­la­rın­dan tek­nik eki­bi­ne ka­dar eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür­le­ri­ni sun­du. Kül­tür ve sa­na­ta Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ay­rı bir önem ver­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Bir kent­te emek var­sa bir kent­te üre­tim var­sa, bir kent­te sev­gi var­sa ve bir kent­te sa­nat var­sa o kent­te umut hiç­bir za­man tü­ken­mez. Sah­ne­de çok ho­şu­ma gi­den bir söz var­dı. Rah­met­li Le­vent Kır­ca’nın “Dik du­run, adil olun, sa­bır­lı olu­n… Baş­ka bir dün­ya­da bu­luş­mak di­le­ğiy­le. Ata­türk’le ka­lın, Cum­hu­ri­yet­le ka­lın, hoş­ça ka­lı­n” ve ken­ti­mi­ze on­la­rın ko­ku­su­nu, on­la­rın esin­ti­si­ni ge­ti­ren çok de­ğer­li sa­nat­çı dost­la­rı­ma se­lam ol­sun. Siz kıy­met­li va­tan­daş­la­rı­mı­za ke­yif­li se­yir­ler di­le­ri­m” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Boz­do­ğan, oyu­nun yö­net­me­ni Dost El­ver’e çi­çek tak­dim eder­ken, va­tan­daş­lar ise Baş­kan Boz­do­ğan’a te­şek­kür et­ti. Gün­dem­de­ki de­ğer­le­ri, top­lu­ma ba­kış açı­sı­nı, sev­gi­yi, mu­hab­be­ti an­la­tan oyun, ti­yat­ro se­ver­ler­den tam not alan Bir Yaz Eğ­len­ce­si ko­me­di oyu­nu so­nun­da Baş­kan Boz­do­ğan, sah­ne­ye çı­ka­rak oyun­cu­la­rı tek tek teb­rik et­ti.                                (Tar­sus Be­le­di­ye­si)