BORSA BAŞKANI MURAT KAYA:  “TARSUS, TARIMSAL GÜCÜ İLE  ‘LOKOMOTİF BİR KENT’TİR”
Yazar: abdullah - 29 Temmuz 2022 Cuma

BORSA BAŞKANI MURAT KAYA: “TARSUS, TARIMSAL GÜCÜ İLE ‘LOKOMOTİF BİR KENT’TİR”

TARIMIN LOKOMOTİF KENTİ TARSUS

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, böl­ge­miz­de ih­ra­ca­ta yö­ne­lik na­ren­ci­ye, açık­ta ve ör­tü al­tın­da yaş mey­ve­seb­ze üre­ti­mi­nin gi­de­rek yay­gın­laş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “Tar­sus, ta­rım­sal gü­cü ile ‘Lo­ko­mo­tif Bir Kent’ti­r” de­di. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Mer­sin İl’inin sa­hip ol­du­ğu 3 mil­yon de­kar ta­rım ara­zi­si­nin 1 mil­yon de­ka­rı­na sa­hip Tar­sus’un ya­rat­tı­ğı ta­rım­sal gü­cü­nün kü­çüm­se­ne­me­ye­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, an­cak çok ya­kın bir ge­le­cek­te en bü­yük so­ru­nun ‘Su’ ola­ca­ğı­nı söy­le­di. İl ba­zın­da ya­pı­lan üre­ti­min 3’te bi­ri­nin ih­ra­ca­ta git­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Mu­rat Ka­ya “Mey­ve ve seb­ze en­düs­tri­si her bi­ri fark­lı özel­lik­te arz ve ta­le­be sa­hip olan çok sa­yı­da ürün­ler­den oluş­mak­ta­dır. Her ne ka­dar yüz­ler­ce mey­ve ve seb­ze ürün­le­ri ti­ca­ri ola­rak alı­nıp sa­tı­lı­yor ise de sa­de­ce be­lir­li sa­yı­da ürün­ler bu pi­ya­sa­da önem­li bir rol oy­na­mak­ta­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Mer­sin’de, 12 ay bo­yun­ca eko­no­mik ola­rak mey­ve ve seb­ze üre­ti­mi­nin söz ko­nu­su ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Baş­kan Mu­rat Ka­ya “Tar­sus ola­rak top­lam seb­ze üre­ti­mi­nin yüz­de 38’ni, mey­ve üre­ti­mi­nin yüz­de 34 nü, ör­tü al­tı seb­ze ve mey­ve üre­ti­mi­nin ise yüz­de 25’ni, nar da­hil na­ren­ci­ye üre­ti­mi­nin ise yüz­de 43’nü kar­şı­lı­yo­ruz. Bu nok­ta­da üre­ti­min üs­sü olan Tar­sus’un 2021 yı­lı ta­rım­sal ve hay­van­sal üre­tim de­ğer­le­ri­nin top­la­mı­nın ara­ta­rak, 2022 yı­lı so­nu­na ka­dar 15 mil­yar TL’ye ulaş­ma­sı­nı bek­li­yo­ru­z” de­di. Son yıl­lar­da ül­ke­miz ve böl­ge­miz­de de ya­şa­nan su so­ru­nu­na da de­ği­nen Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya “Su ol­ma­dı­ğı za­man biz bu ürün­le­ri na­sıl üre­te­ce­ğiz. Za­ten it­hal eden ül­ke ol­duk. Su­la­may­la il­gi­li su si­te­mi ile il­gi­li acil bir çö­züm bu­lun­ma­sı la­zım. Bu­nu dev­le­tin acil plan­la­ma­ya al­ma­sı ve ha­ya­ta ge­çir­me­si la­zım. Kul­la­nı­lan ta­rım­sal su­la­ma­nın yüz­de 45’i he­de­fi­ne ulaş­ma­dan bu­har­la­şı­yor, im­ha olu­yor. Ya­rın ku­rak­lık olur­sa, su­ya sa­hip çı­ka­maz­sak ne ya­pa­ca­ğız? Dün­ya­nın hiç bir ye­rin­de vah­şi su­la­ma kal­ma­dı ar­tık, ama ül­ke­miz­de var. Ar­tık mo­dern su­la­ma sis­tem­le­ri­ne geç­me­nin ka­na­atin­de­yi­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.