TARSUS’TA, ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI SONUCUNDA YENİ  ‘YERLEŞİM YERLERİ’ TESPİT EDİLDİ
Yazar: abdullah - 29 Temmuz 2022 Cuma

TARSUS’TA, ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI SONUCUNDA YENİ ‘YERLEŞİM YERLERİ’ TESPİT EDİLDİ

TARSUS'TA ARKEOLOJİK ÇALIŞMA

Tar­sus’ta Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın izin­le­riy­le, Mer­sin Üni­ver­si­te­si ve Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın iş­bir­li­ğin­de yü­rü­tü­len Tar­sus Hin­ter­lan­dı Ar­ke­olo­jik Yü­zey Araş­tır­ma­la­rı so­nu­cun­da çok sa­yı­da ye­ni kır­sal yer­le­şim yer­le­ri tes­pit edi­lir­ken, araş­tır­ma kap­sa­mın­da bu­lu­nan en es­ki hey­kel­tı­raş­lık ese­ri de Tar­sus Mü­ze­si’ne ka­zan­dı­rıl­dı. Son 6 yıl­dır An­tik Kent Tar­sus’un ta­ri­hi­ni araş­tır­mak ve bi­lin­me­yen yön­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­mak ama­cıy­la Mer­sin Üni­ver­si­te­si Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. De­niz Kap­lan’ın baş­kan­lı­ğın­da yü­rü­tü­len Tar­sus Hin­ter­lan­dı Ar­ke­olo­jik Yü­zey Araş­tır­ma­la­rı kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­lar dik­kat çek­me­ye de­vam edi­yor. 2022 yı­lı ça­lış­ma­la­rı da önem­li so­nuç­la­rı or­ta­ya koy­du. Doç. Dr. Kap­lan’ın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, 2022 yı­lı ara­zi ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da çok sa­yı­da ye­ni kır­sal yer­le­şim tes­pit edil­di. Bu­nun ya­nı sı­ra Tar­sus ve Ulu­kış­la ara­sın­da­ki gö­çer yol­la­rı ta­kip edi­le­rek an­tik ro­ta­lar hak­kın­da ye­ni bil­gi­ler edi­nil­di. Tar­sus’un kül­tür var­lık­la­rı­nın or­ta­ya çı­kar­tıl­ma­sı he­def­le­nen ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da “Tar­sus Araş­tır­ma­la­rı­” baş­lık­lı bir di­zin ya­yın ha­ya­tı­na baş­lar­ken, iki sa­yı da ya­yın­lan­dı. Ay­rı­ca Tar­sus’ta ye­ni hiz­me­te gi­ren Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si’nde ser­gi­le­nen Tar­sus’un en es­ki hey­kel­tı­raş­lık ese­ri de Tar­sus Hin­ter­lan­dı Ar­ke­olo­jik Yü­zey Araş­tır­ma­la­rı kap­sa­mın­da bu­lu­na­rak Tar­sus Mü­ze­si’ne ka­zan­dı­rıl­dı. “Tar­sus bi­zim için çok özel ve önem­li bir coğ­raf­ya. Zen­gin­lik­ler­le do­lu. Her de­fa­sın­da he­ye­can du­yu­yo­ru­z” di­yen Doç. Dr. De­niz Kap­lan, Tar­sus’un ta­ri­hi ve kül­tü­rel do­ku­su­nun dağ­lık coğ­raf­ya­sı­na da dik­kat çe­ki­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ken­tin bi­lin­me­yen zen­gin­lik­le­ri­nin or­ta­ya çı­ka­cak ol­ma­sı ye­ni kül­tü­rel de­ğer­le­rin ka­zan­dı­rıl­ma­sı an­la­mın­da çok önem­li ve he­ye­can ve­ri­ci. Araş­tır­ma­la­rı­mız ile ta­ri­he ve kül­tü­re ışık tut­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” de­di. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fu­at To­go da sa­na­yi ve ti­ca­re­tin ya­nı sı­ra ken­tin ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni de önem­se­dik­le­ri­ne dik­kat çe­ke­rek, ‘’Ön­ce­lik­le bu pro­je­nin için­de yer al­dı­ğı­mız için mut­lu­yuz. Bi­zim ken­tin ta­ri­hi­ne ışık tut­mak, bi­lin­me­yen yön­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­mak ve tu­riz­mi­ne kat­kı koy­mak gi­bi bir he­de­fi­miz de var. Kat­kı­la­rın­dan do­la­yı üni­ver­si­te­mi­ze, de­ğer­li ho­ca­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­ri­z” di­ye ko­nuş­tu.         (Ha­ber Mer­ke­zi)