BAŞKAN TEPEBAĞLI: “KAN  BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”
Yazar: abdullah - 29 Temmuz 2022 Cuma

BAŞKAN TEPEBAĞLI: “KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”

KAN BAĞIŞI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, kan ver­me­nin ge­rek top­lum sağ­lı­ğı açı­sın­dan ge­rek­se di­ğer ih­ti­ya­cı olan in­san­la­rın sağ­lı­ğı açı­sın­dan ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si hiz­met bi­na­sı önün­de ku­ru­lan Kı­zı­lay Kan Mer­ke­zi nok­ta­sın­da kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du. Sağ­lık için dü­zen­li ola­rak kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı, “Ba­ğış­la­nan kan ba­zen bir­den faz­la ha­yat kur­ta­rır. Ay­nı za­man­da kan ver­mek in­sa­nın ken­di sağ­lı­ğı için­de bü­yük önem arz edi­yor. Ke­mik ili­ği, tan­si­yon ve vü­cu­dun ken­di ka­nı­nın ta­ze­len­me­si ve ok­si­jen ka­pa­si­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı açı­sın­dan çok fay­da­lı­dır. Ben bü­tün sağ­lık­lı bi­rey­le­ri kan ver­me­ye da­vet edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.