İYİ PARTİLİ MEHMET YUNUS SEVEN,  TARSUS’UN YENİCE MAHALLESİ’NDE  VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Yazar: abdullah - 29 Temmuz 2022 Cuma

İYİ PARTİLİ MEHMET YUNUS SEVEN, TARSUS’UN YENİCE MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

İYİ PARTİLİ SEVEN

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) İYİ Par­ti saf­la­rı­na ka­tıl­dık­tan son­ra ak­tif si­ya­set yap­ma­ya baş­la­yan Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, Tar­sus’a bağ­lı Ye­ni­ce Ma­hal­le­si’nde dü­zen­le­nen açık ha­va top­lan­tı­sın­da va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu. İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Da­ni­yel Mer­can, par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler, ma­hal­le muh­tar­la­rı, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı ve va­tan­daş­la­rın yo­ğun ka­tı­lım gös­ter­di­ği top­lan­tı ön­ce­sin­de kur­ban ke­si­le­rek kar­şı­la­nan Meh­met Yu­nus Se­ven, gös­te­ri­len il­gi­den do­la­yı her­ke­se te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Gün­dem­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Meh­met Yu­nus Se­ven, 2018 yı­lın­da ya­pı­lan re­fe­ran­dum­da ‘ha­yır yö­nün­de oy kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Yunus Seven “O gün ‘hayır’ dememizin ne kadar doğru olduğunu, bugün yaşadığımız ekonomik ve yönetimsel hatalar    gösteriyor. Gerçekten ülkemizin geldiği durum içler acısı. İyi Parti cesur yürekli insanların kurduğu, Meral Akşener’in önderliğinde kurulan bir partidir. Hakikaten demokrasinin öncüsü olan bir parti. Bende İyi Parti’nin neferi olarak bugün burada birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Karşılamanız ve ilginizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum” ifadesini kullandı. İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Daniyel Mercan ise “İYİ Parti olarak halkın refaha kavuşması için mücadele veriyoruz. Bizler, bu düzenin demokratik yollarla değişmesi için çaba sarf ediyoruz. Maalesef ki ülkemizde insanlar birbirine düşürülmüştür. Bizler, mezhepçi, etnikçi bir parti değiliz” şeklinde konuştu.