BÜYÜKŞEHİR ZABITA EKİPLERİ, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA  DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yazar: abdullah - 29 Temmuz 2022 Cuma

BÜYÜKŞEHİR ZABITA EKİPLERİ, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

ZABITA EKİPLERİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Da­ire­si Baş­ka­lı­ğı­na bağ­lı Tra­fik De­net­le­me Za­bı­ta Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, ha­va­la­rın iyi­ce ısın­dı­ğı şu gün­ler­de va­tan­daş­la­rın, top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı­nın ya­nı sı­ra ra­hat ve gü­ven­li şe­kil­de yol­cu­luk ger­çek­leş­tir­me­le­ri için de­ne­tim­le­ri­ni sık­laş­tır­dı. Tar­sus mer­kez Kül­tür Par­kı ya­nı Mu­vaf­fak Uy­gur Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan du­rak baş­ta ol­mak üze­re, bir­çok nok­ta­da uy­gu­la­nan de­ne­tim­ler­de özel­lik­le kli­ma­la­rın ça­lı­şıp ça­lış­ma­dı­ğı, gü­ven­lik ka­me­ra sis­tem­le­ri­nin bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı tek tek kon­trol edi­li­yor. Özel­lik­le yol­cu gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye dü­şü­re­cek ih­lal­le­rin ya­pıl­ma­ma­sı için uya­rı­lar­da bu­lu­nu­lu­yor. Araç­lar­da ki di­ğer bel­ge­ler­de in­ce­le­ni­yor. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)