BAŞKAN VAHAP SEÇER, BÜYÜKŞEHİR’İN YKS TERCİH  DANIŞMANLIĞINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Yazar: abdullah - 28 Temmuz 2022 Perşembe

BAŞKAN VAHAP SEÇER, BÜYÜKŞEHİR’İN YKS TERCİH DANIŞMANLIĞINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

seçer, öğrencilerle yine buluştu

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin uz­man eği­tim­ci kad­ro­suy­la üc­ret­siz ola­rak öğ­ren­ci­le­re YKS ter­cih da­nış­man­lı­ğı des­te­ği sun­du­ğu Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nı zi­ya­ret et­ti. Da­nış­man­lı­ğa baş­vu­ran öğ­ren­ci­ler­le bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer, genç­ler­le tek tek soh­bet et­ti. Öğ­ren­ci­ler, Mer­sin’de eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği sağ­la­yan hiz­met­ler­den do­la­yı Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür et­ti. Baş­kan Se­çer’in zi­ya­re­ti es­na­sın­da, mer­kez­de­ki öğ­ren­ci­ler ara­sın­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­rin­de öğ­re­nim des­te­ği gö­ren ve Tür­ki­ye’de ilk 70’e gi­ren Ozan Arı­kan ile 110 bi­nin­ci sı­ra­ya yer­le­şen yüz­de 90 gör­me en­gel­li Ekin Ay­dın da yer al­dı. “E­ği­tim, bir be­le­di­ye­nin ya­pa­ca­ğı yol­dan da bi­na­dan da önem­li­” Eği­ti­me ver­dik­le­ri öne­me da­ir açık­la­ma ya­pan Baş­kan Se­çer, eği­tim ala­nın­da de­ğer­li hiz­met­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Se­çer, “Baş­ta Mer­si­ni­mi­ze, ama ge­nel an­lam­da ül­ke­mi­ze ve in­san­lı­ğa kat­kı için, eği­ti­me des­tek ve­ri­yo­ruz. Çün­kü eği­tim, bir be­le­di­ye­nin ya­pa­ca­ğı yol­dan da bi­na­dan da önem­li. Eği­tim ol­maz­sa, ar­zu et­ti­ği­miz ni­te­lik­li bir ken­ti ya­ra­ta­ma­yız, içi boş ka­lır. Top­lum­da eği­tim se­vi­ye­si­ni yük­selt­mek, ül­ke ola­rak eği­tim­li in­san­la­rın sa­yı­sı­nı ço­ğal­tıp; iyi ye­tiş­miş, ala­nın­da çok ka­li­te­li, de­ğer­li bi­rey­le­ri ye­tiş­ti­rip, dün­yay­la re­ka­bet et­me­miz la­zım. Onun için eği­tim önem­li­” de­di. Eği­tim ko­nu­sun­da be­le­di­ye ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­ye gay­ret et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Hiz­met­le­ri­miz­den bir ta­ne­si de hem üni­ver­si­te­ye, hem de li­se­le­re ge­çiş sı­nav­la­rı­na üc­ret­siz ha­zır­lık kur­su ve­ren mer­kez­le­ri­miz. Yak­la­şık ola­rak 6 bin 500 ci­va­rın­da bir öğ­ren­ci­ye hi­tap edi­yo­ruz. Üni­ver­si­te sı­nav so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Şu an­da yer­leş­tir­me iş­lem­le­ri baş­lı­yor. Bu­ra­da da MER­Cİ da­nış­man­lık mer­ke­zi­mi­zin çok de­ğer­li uz­man­la­rı, ter­cih­ler ko­nu­sun­da da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­yor­lar. Öğ­ren­ci­le­ri­miz­le gö­rü­şü­yor­lar. Za­ten biz sa­de­ce po­zi­tif bi­lim ko­nu­sun­da öğ­re­tim yap­mı­yo­ruz. 1 yıl bo­yun­ca ma­te­ma­tik, fi­zik ya da sos­yal bi­lim­ler­le il­gi­li alan­lar­da ders ver­di­ği­miz gi­bi, ço­cuk­lar­la ev­la­dı­mız gi­bi de il­gi­le­ni­yo­ruz. On­la­rın psi­ko­lo­jik du­ru­mun­dan ev­de­ki so­run­la­rı­na ka­dar, her şe­yiy­le il­gi­le­nen bir ku­ru­mu­z” di­ye ko­nuş­tu. “Kurs Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri­miz önem­li ba­şa­rı­la­ra im­za at­tı­la­r” Da­nış­man­lık hiz­me­ti­nin su­nul­du­ğu mer­kez hak­kın­da ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, “Tür­ki­ye’nin her ta­ra­fın­dan va­kıf üni­ver­si­te­le­ri, dev­let üni­ver­si­te­le­ri bu­ra­da öğ­ren­ci­ler­le bu­lu­şa­bi­li­yor. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze üni­ver­si­te­le­ri­ni an­la­ta­bi­li­yor; ko­nu­mu, du­ru­mu, fi­zi­ki şart­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­ri­yor­lar. Bu yıl eği­tim ku­rum­la­rı­mız­dan kurs gö­ren öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin önem­li ba­şa­rı­la­rı ol­du. İlk bi­ne 3 öğ­ren­ci­miz gir­di. Şim­di bir öğ­ren­ci­miz­le soh­bet et­tim. Tür­ki­ye 70’in­ci­si ol­muş. Ga­yet yük­sek bir ba­şa­rı el­de et­miş. Yi­ne ilk 50 bi­ne 151 öğ­ren­ci­miz, ilk 10 bi­ne 34 öğ­ren­ci­miz, ilk 20 bi­ne 64 öğ­ren­ci­miz, ilk 5 bi­ne 17 öğ­ren­ci­miz gir­di. Bun­lar de­ğer­li, önem­li ba­şa­rı­lar bi­zim için. 4 bin 300 ci­va­rın­da öğ­ren­ci­miz var­dı, hep­si ba­şa­rı­lı. Pe­ki ne­den ba­şa­rı­lı? Kurs mer­kez­le­ri­miz­de­ki uz­man per­so­ne­li­miz, per­for­man­sı­nı dü­şük gör­dü­ğü öğ­ren­ci­ler­le da­ha faz­la il­gi­len­di. Eği­tim öğ­re­ti­min baş­la­dı­ğı ilk gün­den son gü­ne ka­dar ta­kip edil­dik­le­ri için, on­la­rın per­for­mans dü­şük­lük­le­ri­ne pek fır­sat ve­ril­me­di. Her yıl ba­şa­rı­la­rı­mı­zın da­ha da ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­ri­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.   “O­kul yıl­la­rı­na gö­re eği­tim yar­dım­la­rın­da fark­lı­lık ola­ca­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­tim yar­dım­la­rı­nın önem­li ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, “Gü­nü­müz­de ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı var ve ve­li­le­ri çok zor­lu­yor. Bir ço­cu­ğun, baş­ka bir ken­te üni­ver­si­te oku­ma­ya git­me­si, ai­le için mu­az­zam bir eko­no­mik yük ge­ti­ri­yor. Bi­zim de hem bu­ra­da­ki ko­şul­la­rı dü­zelt­mek, hem de dı­şa­rı­ya gi­den öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze kat­kı sun­mak için ba­zı ça­lış­ma­la­rı­mız var. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da da var­dı, bu yıl da de­vam ede­cek. Hem ön li­sans eği­ti­mi, hem de 4 yıl­lık, 5 yıl­lık, 6 yıl­lık li­sans eği­ti­mi ala­cak öğ­ren­ci­le­ri­miz için eği­tim yar­dım­la­rı­mız de­vam ede­cek. Yal­nız bu yıl fark­lı bir uy­gu­la­ma ya­pı­yo­ruz. Okul yıl­la­rı­na gö­re, eği­tim yar­dım­la­rın­da da fark­lı­lık ola­cak. Ör­ne­ğin eği­tim sü­re­si 6 yıl olan öğ­ren­ci­ler en yük­sek eği­tim yar­dı­mı­nı alır­ken,  5 yıl­lık­lar bi­raz da­ha az, 4 yıl­lık­lar on­dan da­ha az ve 2 yıl­lık­lar en az mik­ta­rı ala­cak. Bu şe­kil­de bir ça­lış­ma­mız var ve Mec­lis’e su­na­ca­ğız. Ge­le­cek eği­tim öğ­re­tim dö­ne­min­de bu uy­gu­la­ma­ya geç­me­yi plan­lı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “Mer­sin’i, genç­le­ri­mi­zin ha­ya­tı­nı da­ha da ko­lay­laş­tı­ran bir kent ha­li­ne ge­ti­ri­yo­ru­z” Mer­sin’in bir üni­ver­si­te ken­ti ol­ma yö­nün­de çok önem­li adım­lar at­tı­ğı­nı ve ba­rın­dır­dı­ğı po­tan­si­yel ile genç­le­rin ter­cih et­ti­ği şe­hir­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni kay­de­den Baş­kan Se­çer, “2’si dev­let, 2’si özel ol­mak üze­re 4 üni­ver­si­te­miz var ve bu kent 50 bi­nin üze­rin­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­ni ağır­lı­yor. Be­le­di­ye ola­rak şeh­ri öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze gö­re, on­la­ra hi­tap eden ko­şul­la­ra gö­re ha­zır­la­ma gay­re­ti­miz var. Tür­ki­ye’nin en ucuz top­lu ta­şı­ma üc­re­ti 1 TL ile şu an­da biz­de. Tar­sus ve Mer­sin üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin ka­pı­sın­da 3,5 TL’ye 3 çe­şit ye­mek ve­ri­li­yor. Bu uy­gu­la­ma ge­le­cek yıl­lar­da da de­vam ede­cek. Yi­ne Ça­ma­şır Ka­fe­le­ri­miz de­vam ede­cek. Oku­ma sa­lon­la­rı­mı­zı müm­kün ol­du­ğun­ca ço­ğal­ta­ca­ğız. Şu an­da Hal Ma­hal­le­si’nde yap­tı­ğı­mız çok gü­zel bir oku­ma sa­lo­nu­muz da­ha ol­du. Yi­ne bu­lun­du­ğu­muz Ata­türk Par­kı’nda, Kül­tür Park Ma­ri­na ci­va­rın­da çok gü­zel oku­ma sa­lon­la­rı­mız var. Kül­tür Park’ta Me­zit­li sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de olan yer ise mu­az­zam bir kon­sep­te ola­cak. Di­ji­tal bir kü­tüp­ha­ne, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze 24 sa­at hiz­met ve­re­cek. Bu­nun gi­bi öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak, da­ha ka­li­te­li ha­le ge­ti­re­cek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ba­rın­ma ko­nu­su­na da de­ği­nen Se­çer, “Gül­nar’da geç­ti­ği­miz yıl hiz­me­te aç­tı­ğı­mız 68 kız ve 40 er­kek öğ­ren­ci­nin ka­la­bi­le­ce­ği top­lam 108 ya­tak­lı mi­sa­fir­ha­ne­miz var. Mer­kez­de er­kek öğ­ren­ci­le­re hiz­met ede­cek 120 ya­tak­lı ye­ni bir mi­sa­fir­ha­ne­yi de hiz­me­te ha­zır ha­le ge­tir­dik. Ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ora­da da öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ağır­la­ya­ca­ğı­z” de­di. Baş­kan Se­çer,  Has­ta­ne Cad­de­si’nde­ki es­na­fı gez­di Mer­kez­de­ki öğ­ren­ci­le­ri zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Baş­kan Se­çer, Ak­de­niz il­çe­si Has­ta­ne Cad­de­si’nde­ki es­na­fı gez­di. Baş­kan Se­çer, cad­de es­na­fı­na “ha­yır­lı iş­le­r” di­le­ye­rek, so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Cad­de es­na­fı ve va­tan­daş­lar, zi­ya­ret bo­yun­ca Baş­kan Se­çer’e ken­te ka­zan­dı­rı­lan hiz­met­ler­den duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di.