MERSİNDEN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KURUTMA  TESİSİ’NDE ÜRETİMLER DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 28 Temmuz 2022 Perşembe

MERSİNDEN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KURUTMA TESİSİ’NDE ÜRETİMLER DEVAM EDİYOR

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Bir­leş­miş Mil­let­ler Ulus­la­ra­ra­sı Göç Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan hi­be sağ­la­nan, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si ile Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi’nin iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ta­mam­la­nan ‘Mer­sin­den Gü­neş Ener­ji­si İle Ku­rut­ma Te­si­si’ fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ara­la­rın­da Mer­sin’in de bu­lun­du­ğu bir­kaç il­de ilk de­fa de­ne­nen ve Mer­sin’de ilk kez fa­ali­ye­te ge­çen sis­tem sa­ye­sin­de, hem ye­rel üre­ti­ci­ler des­tek­le­ni­yor, hem de ka­dın­la­ra is­tih­dam ka­pı­sı ara­la­nı­yor. Ürün­ler özel­lik­le ka­dın üre­ti­ci­ler­den te­min edi­li­yor Gü­neş ener­ji­si pa­nel­le­riy­le ener­ji­nin sağ­lan­dı­ğı, gü­neş ısı­sıy­la ku­rut­ma­nın ya­pıl­dı­ğı Mer­sin­den Gü­neş Ener­ji­si İle Ku­rut­ma Te­si­si, ener­ji ve­rim­li­li­ği olan ve ken­di ener­ji­si­ni ken­di üre­ten bir te­sis ol­ma özel­li­ği ta­şı­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Top­tan­cı Hal Komp­lek­si içe­ri­sin­de 200 met­re­ka­re ka­pa­lı bir alan­da po­li­kar­bon ile et­ra­fı ka­pa­tıl­mış bir se­ra­da, hij­ye­nik ko­şul­lar­da ku­rut­ma ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bu te­sis­te seb­ze ve mey­ve­ler ge­le­nek­sel yön­te­min mo­der­ni­ze edil­miş şek­liy­le ku­ru­tu­la­rak sof­ra­la­ra ulaş­tı­rı­lı­yor. Te­sis­te ku­ru­tu­lan ürün­le­rin sü­rek­li ola­rak bi­lim­sel kon­trol­le­ri de ya­pı­lı­yor. Te­sis­te, yö­re­ye öz­gü mey­ve ve seb­ze­le­rin ku­ru­tul­ma­sın­dan pa­ket­len­me­si­ne, pa­zar­lan­ma­sı­na ka­dar olan sü­reç­ler­de Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi ön­cü­lük edi­yor. Gı­da Ku­rut­ma Te­si­si’nde ka­dın­la­rın eme­ği ile iş­le­nen seb­ze ve mey­ve­ler, Mer­sin­li çift­çi­ler baş­ta ol­mak üze­re özel­lik­le ka­dın üre­ti­ci­ler­den te­min edi­li­yor. “1 yıl­da te­si­si­mi­zi her an­lam­da ta­nı­ma fır­sa­tı­mız ol­du­” Te­si­sin ge­çen yıl ku­rul­du­ğu­nu ve Ulus­la­ra­ra­sı Göç Ör­gü­tü ile Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ara­sın­da ya­pı­lan bir pro­to­kol kap­sa­mın­da ya­pı­lan bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu ifa­de eden Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi or­tak­la­rın­dan Ey­lem Boz­do­ğan, “Ko­ope­ra­ti­fi­miz bu­ra­nın iş­le­yi­şi, üre­tim­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı aşa­ma­sın­da dev­re­ye gir­di. 1 yıl­dır bu şe­kil­de üre­tim ya­pı­yo­ruz. Ge­çen yıl­dan bu ya­na te­si­si­mi­zin bi­raz da ka­pa­si­te­si­ni öğ­ren­mek ama­cıy­la de­ne­me­ler yap­tık. Bun­la­rın pa­zar­la­ma­sı­nı da bu şe­kil­de sağ­la­mış ol­duk. Ge­çen yıl­dan bu ya­na te­si­si­mi­zi da­ha iyi ta­nı­mış ol­duk. Te­sis­te üre­ti­le­bi­le­cek ürün­ler, bun­la­rın pa­zar ta­lep­le­ri­nin na­sıl ol­du­ğu, biz­de ge­çen yıl­dan be­ri fi­kir ola­rak yer­leş­ti. Bu yıl da yi­ne üre­tim­le­ri­mi­ze de­vam edi­yo­ru­z” de­di. “Te­si­si­miz ka­dın is­tih­da­mı­na da kat­kı sağ­lı­yo­r” Mer­sin­den Gü­neş Ener­ji­si İle Ku­rut­ma Te­si­si’nde ka­dın­lar­la bir­lik­te üre­ti­me de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Boz­do­ğan, “Te­si­si­miz ku­rul­du­ğun­da 1000 sa­at ku­ru­tul­muş seb­ze ve mey­ve ope­ra­tör­lü­ğü, 593 sa­at de pa­ket­le­me­ci eği­ti­mi alan ka­dın­la­rı­mız bu­ra­ya baş­la­dı­lar. Yak­la­şık 2025 ka­dın bir­lik­te ça­lı­şı­yor­duk. Üre­ti­mi­mi­ze bağ­lı ola­rak dö­nü­şüm­lü ola­rak bu sa­yı de­ği­şe­bi­li­yor. Üre­ti­mi ya­par­ken de ön­ce­lik­li ter­ci­hi­miz böl­ge­miz­de ye­ti­şen ürün­ler. Ürün­le­ri de ka­dın üre­ti­ci­ler­den al­ma­ya, ka­dın eme­ği ol­ma­sı­na özen gös­te­ri­yo­ruz.  Yö­re ürün­le­ri ol­ma­sı ve mev­si­min­de ol­ma­sı bi­zim için çok önem­li­” di­ye ko­nuş­tu. Ürün­le­rin pa­ket­len­me­sin­den eti­ket­len­me­si­ne ka­dar her yer­de Mer­sin is­mi­nin geç­me­si­ne özen gös­ter­dik­le­ri­ni kay­de­den Boz­do­ğan,  söz ko­nu­su ürün­le­ri Mer­sin’de ol­du­ğu ka­dar, Mer­sin dı­şın­da ulu­sal pa­zar­lar­da sat­ma­yı ve ta­nıt­ma­yı da amaç­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ge­çen yıl da bu­na uy­gun pa­zar­la­ma­la­rı ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Boz­do­ğan, “Ör­ne­ğin bam­ya ku­ru­sun­dan tu­tun ıs­pa­nak to­zu­na, may­da­noz to­zu­na ka­dar ta­le­be gö­re üre­tim­le­ri­miz ol­du. Özel­lik­le na­ren­ci­ye­yi ku­rut­tuk. Çün­kü na­ren­ci­ye bi­zim böl­ge­mi­zin ta­nın­mış ürün­le­rin­den. Kan­lı por­ta­kal, nor­mal por­ta­kal, li­mon ku­ru­la­rı rağ­bet gör­dü. Yi­ne bu şe­kil­de şu an­da ıs­pa­nak ya­pı­lı­yor. Özel­lik­le seb­ze toz­la­rı, ku­ru­tul­muş seb­ze ya da mey­ve ürün­le­ri ya­pı­yo­ruz. Plan­lı ve prog­ram­lı, pa­za­ra hi­tap ede­cek şe­kil­de ürün­ler üre­ti­yo­ru­z” de­di.