MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YKS  TERCİH DANIŞMANLIK GÜNLERİ’ SÜRÜYOR
Yazar: abdullah - 28 Temmuz 2022 Perşembe

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YKS TERCİH DANIŞMANLIK GÜNLERİ’ SÜRÜYOR

YKS DANIŞMANLIK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, MER­Cİ Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi ara­cı­lı­ğı ile üni­ver­si­te ter­ci­hi ya­pa­cak öğ­ren­ci­le­re, Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda 5 Ağus­tos ta­ri­hi­ne ka­dar üc­ret­siz YKS ter­cih da­nış­man­lı­ğı hiz­me­ti su­nu­yor. Ba­zı dev­let üni­ver­si­te­le­ri ile va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­nin ta­nı­tım stant­la­rı­nın da yer al­dı­ğı et­kin­lik­te üni­ver­si­te aday­la­rı­na, ba­şa­rı sı­ra­la­ma­la­rı ve üni­ver­si­te­le­rin kon­ten­jan­la­rı gi­bi kri­ter­le­re gö­re ter­cih­le­ri­ni doğ­ru ya­pa­bil­me­le­ri için des­tek olu­nu­yor. YKS ter­cih da­nış­man­lık gün­le­ri hak­kın­da bil­gi ve­ren MER­Cİ Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi reh­ber öğ­ret­men­le­rin­den Ca­nan Se­rin “Öğ­ren­ci­le­ri­miz bu­ra­da üni­ver­si­te­ler hak­kın­da, bö­lüm­ler hak­kın­da, se­çe­ce­ği mes­lek­ler hak­kın­da me­rak et­tik­le­ri so­ru­la­rın ce­va­bı­nı bu­la­bi­le­cek­ler. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi, ter­cih dö­ne­mi­ni da­ha ko­lay ve ra­hat ge­çi­re­bil­me­le­ri adı­na bu­ra­ya da­vet edi­yo­ruz. Mer­ke­ze uzak il­çe­le­ri­miz­de ya­şa­yan öğ­ren­ci­le­ri­miz ise ter­cih ko­nu­sun­da, ken­di il­çe­le­rin­de­ki kurs mer­kez­le­ri­miz­de gö­rev ya­pan reh­ber öğ­ret­men­le­ri­mi­ze da­nı­şa­bi­lir­le­r” de­di. Dü­zen­le­nen et­kin­li­ğin ken­di­si­ne çok yar­dım­cı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ni­sa­nur De­mir isim­li öğ­ren­ci “E­şit ağır­lık­ta 4 bin sı­ra­la­ma yap­tım. Hu­kuk yaz­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Şim­di öğ­ret­men­le­rim­den fi­kir alı­yo­rum; ‘Han­gi üni­ver­si­te­ler da­ha iyi’ nok­ta­sın­da araş­tır­ma ya­pı­yo­rum.  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin biz­le­re sağ­la­dı­ğı bu des­tek­ler­den çok mem­nu­num. Sı­nav sü­re­cin­de de çok ya­ra­rı ol­du. Öğ­ret­men­ler çok yar­dım­cı ol­du­lar, şu an­da da yar­dım edi­yor­la­r” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ver­di­ği üc­ret­siz kurs­lar ile sı­na­va ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Fat­ma Bin­göl isim­li öğ­ren­ci ise “12. sı­nıf öğ­ren­ci­si­yim, 458 pu­an çek­tim, 49 bin sı­ra­la­ma­da­yım. Elek­tri­ke­lek­tro­nik mü­hen­dis­li­ği oku­mak is­ti­yo­rum. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan üc­ret­siz bir şe­kil­de kurs ve­ril­di. İs­te­di­ği­miz za­man ek ders­ler de ve­ril­di. Her haf­ta sı­nav­lar ya­pıl­dı. Sı­na­va ya­kın TYTAYT ola­rak her gün de­ne­me sı­nav­la­rı­na gir­dik. Ora­da da ba­şa­rı sı­ra­la­ma­mı­zı gör­dük. Za­man yö­ne­ti­min­de ol­sun, al­dı­ğım pu­an­da ol­sun çok et­ki­si ol­du. Ay­rı­ca MER­Cİ var, ora­dan reh­ber­lik hiz­me­ti ala­bi­li­yo­ruz. Psi­ko­log­lar var, sı­nav sü­re­ci­mi­ze de yar­dım­cı ol­du­la­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Önü­müz­de­ki yıl ye­ni­den sı­na­va gir­me­yi he­def­le­di­ği­ni söy­le­yen Ber­kay Yurt­se­ver isim­li genç ise “Bü­yük­şe­hir’in eği­tim­le­ri çok gü­zel­di, çok be­ğen­dim. Ba­na çok da ya­ra­rı ol­du. Des­tek al­ma­sam, nor­mal­de bu sı­ra­la­ma­yı ken­dim ya­pa­maz­dım. Diş he­kim­li­ği oku­mak is­ti­yo­rum, bu se­ne pua­nım o ka­dar gel­me­di, me­zu­na kal­ma­yı plan­lı­yo­rum. Önü­müz­de­ki se­ne ay­nı şe­kil­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kur­su­na de­vam ede­rek ha­zır­la­na­ca­ğı­m” de­di.  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin üc­ret­siz kur­su sa­ye­sin­de, ge­çen yıl­ki sı­ra­la­ma­sın­dan çok da­ha iyi bir sı­ra­la­ma yap­tı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Mert Gör­kem Bit­kin isim­li öğ­ren­ci ise “Ge­rek TYTAYT de­ne­me­le­ri ol­sun, ge­rek ho­ca­la­rı­mı­zın hiz­met­le­ri ol­sun, ge­rek­se de kay­nak ki­tap edin­me ko­nu­sun­da çok des­tek­le­ri ol­du kur­sun. Be­ni çok ge­liş­tir­di. Ter­cih­ler­de bi­le yar­dım­cı olu­yor­lar. O ko­nu­da da çok mem­nu­num. Ar­ka­daş­la­rı­mız­la what­sapp grup­la­rın­dan ko­nu­şup, be­le­di­ye­nin ola­nak­la­rı­nı, im­kan­la­rı­nı kul­lan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ter­cih ve ders­ha­ne dö­ne­min­de de her­ke­se tav­si­ye edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. YKS ter­cih sü­re­ci­nin son gü­nü olan 5 Ağus­tos’a ka­dar, haf­ta so­nu da da­hil ol­mak üze­re her gün 09.0018.00 sa­at­le­ri ara­sın­da hiz­met ver­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni ak­ta­ran MER­Cİ Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi yet­ki­li­le­ri, Kon­gre ve Kül­tür Mer­ke­zi’ne ge­le­me­yen öğ­ren­ci­le­rin 0324 616 04 01 nu­ma­ra­lı te­le­fon ara­cı­lı­ğı ile reh­ber öğ­ret­men­ler­den des­tek ala­bi­le­cek