TARSUS KIZILÇUKUR MAHALLESİ, BÜYÜKŞEHİR’İN  DÜZENLEMİŞ OLDUĞU PROGRAMLA ŞENLENDİ
Yazar: abdullah - 27 Temmuz 2022 Çarşamba

TARSUS KIZILÇUKUR MAHALLESİ, BÜYÜKŞEHİR’İN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU PROGRAMLA ŞENLENDİ

KÖY BİZİM ŞENLİK BİZİM

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin il­çe mer­kez­le­ri­ne bağ­lı yer­le­şim yer­le­rin­de ger­çek­leş­tir­di­ği “Köy Bi­zim Şen­lik Bi­zi­m” et­kin­lik­le­ri, renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­ma­ya de­vam edi­yor. Yaz ay­la­rı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te hız ve­ri­len şen­lik­ler­den bi­ri­si da­ha, Tar­sus’a bağ­lı kır­sal­da bu­lu­nan Kı­zıl­çu­kur Ma­hal­le­si’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Üs­tü açık oto­büs­le ya­pı­lan ma­hal­le tu­ruy­la baş­la­yan et­kin­lik prog­ra­mı, ilk da­ki­ka­dan iti­ba­ren ço­cuk kah­ka­ha­la­rı­nın yük­sel­me­siy­le hoş an­la­rın ya­şan­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ça­lı­nan can­lı mü­zik­le et­kin­lik gru­bun­da yer alan ka­rak­ter­ler­le dans eden ço­cuk­lar, çöm­lek atöl­ye­si­ne bü­yük il­gi gös­ter­di­ler. Yüz bo­ya­ma­dan re­sim atöl­ye­si­ne, so­sis ba­lon şov­dan Ha­ci­vat­Ka­ra­göz oyu­nu­na ka­dar pek çok ak­ti­vi­te­nin ar­dı ar­dı­na ger­çek­leş­ti­ği şen­lik­te, ge­le­nek­sel oyun­la­ra ço­cuk­la­rın ya­nı sı­ra an­ne ve ba­ba­lar da yo­ğun il­gi gös­ter­di­ler. “Her Köy Bi­zim Kö­yü­müz­dü­r” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen prog­ram­da da­ğı­tı­lan li­mon don­dur­ma­yı afi­yet­le yi­yen ço­cuk­la­ra, çe­şit­li ar­ma­ğan­lar da ve­ril­di. Tar­sus’a De­ğer Ka­tan­lar Ku­ru­lu’nun da (TA­DE­KA) des­tek­le­di­ği şen­li­ğe Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, muh­tar­lar ve va­tan­daş­lar da ka­tı­lım gös­ter­di. “Her şe­yiy­le çok gü­zel bir prog­ram ol­du­” Prog­ra­mın ol­duk­ça gü­zel geç­ti­ği­ni be­lir­ten Kı­zıl­çu­kur Ma­hal­le Muh­ta­rı Er­dal Gök, “Her şe­yiy­le çok gü­zel bir prog­ram ol­du. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bu et­kin­li­ğin­de eme­ği ge­çen­ler sağ ol­sun, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. “Ço­cuk­lar için çok fark­lı bir et­kin­lik ol­du­” Ma­hal­le sa­kin­le­rin­den Eb­ru Boz­dağ ise yaz gün­le­rin­de ger­çek­le­şen şen­lik­ler­den do­la­yı mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu yaz gü­nün­de ço­cuk­la­rı­mız için çok gü­zel şen­lik­ler dü­zen­le­di­ler, et­kin­lik­ler yap­tı­lar. Ço­cuk­lar çok eğ­len­di. He­di­ye­ler da­ğı­tıl­dı, don­dur­ma­lar da­ğı­tıl­dı, ço­cuk­lar için çok fark­lı bir et­kin­lik ol­du. İn­şal­lah tek­rar de­va­mı­nı bek­le­riz böy­le gü­zel et­kin­lik­le­ri­n” de­di. To­ru­nuy­la bir­lik­te prog­ra­ma ka­tı­lan Ay­fer Gök ise “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin da­ğıt­tı­ğı he­di­ye­ler­den, don­dur­ma­lar­dan ço­cuk­la­rı­mız çok mut­lu ol­du­lar. Çok te­şek­kür edi­yo­ruz, tek­rar is­ti­yo­ruz bu tür prog­ram­la­rı.” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Bü­yük­şe­hir’in et­kin­lik­le­riy­le kö­yü­müz şen­len­di­” Ka­tı­lım­cı­lar­dan Gü­lay Do­gut, “Bü­yük­şe­hir dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­le kö­yü­mü­zü şen­len­di, çok mem­nu­nuz. Ben Tar­sus’ta otu­ru­yo­rum, Tar­sus’u da şen­len­dir­di­le­r” de­di. “Şen­lik­te gü­zel bir şe­kil­de eğ­len­di­k” Li­mon don­dur­ma­yı afi­yet­le yi­yen mi­nik ka­tı­lım­cı­lar­dan Elif Züm­ra Ço­pur da, “Bu­gün Va­hap Am­ca­mız şen­lik ha­zır­la­mış, ora­ya git­tim. Gü­zel­ce eğ­len­dik, çöm­lek yap­tık, don­dur­ma ıs­mar­la­mış he­pi­mi­ze. Bun­la­rı yap­tık, çok eğ­len­dik. Va­hap Am­ca­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Prog­ram so­nun­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan ve CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren ço­cuk­la­ra ki­tap ar­ma­ğan et­ti­ler.  “Köy Bi­zim Şen­lik Bi­zi­m” et­kin­lik­le­ri, önü­müz­de­ki gün­ler­de bir­çok ma­hal­le­de da­ha ya­pı­la­cak.