25 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS ARASI YKS  TERCİH GÜNLERİNE BEKLİYORUZ

abdullah - 27 Temmuz 2022 Çarşamba

25 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS ARASI YKS TERCİH GÜNLERİNE BEKLİYORUZ

YKS TERCİH GÜNLERİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si’nin öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik reh­ber­lik ve psi­ko­lo­jik des­tek hiz­me­ti ve­ren “MER­Cİ Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi­” hiz­met­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Mer­kez, eği­ti­me yö­ne­lik ge­liş­tir­di­ği çok kap­sam­lı hiz­met içe­ri­ği ile tüm Mer­sin­li öğ­ren­ci­le­rin ya­nın­da yer alı­yor. MER­Cİ açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na, 945 ki­şi­ye 7 bin 948 se­ans hiz­me­ti ve­ril­di Reh­ber­lik ve psi­ko­lo­jik des­tek hiz­met­le­ri ile oyun te­ra­pi­si de var Ye­ni­şe­hir il­çe­sin­de yer alan MER­Cİ Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi’nde psi­ko­lo­jik ve reh­ber­lik da­nış­man­lık des­te­ği­nin ya­nı sı­ra, kü­çük yaş grup­la­rı için de oyun te­ra­pi­si des­te­ği ve­ri­li­yor. Ay­rı­ca “Kent Tu­ru­” pro­je­si ve mo­ti­vas­yon et­kin­lik­le­ri ile de öğ­ren­ci­le­rin hem sı­nav kay­gı­sı ha­fif­le­ti­li­yor, hem de sos­yal­leş­me­le­ri sağ­la­nı­yor. Haf­ta içi her gün 3 psi­ko­log, 1 sos­yal hiz­met uz­ma­nı, 1 reh­ber­lik uz­ma­nı ile hiz­met ve­ren mer­kez­de; kay­gı bo­zuk­luk­la­rı, dep­res­yon, trav­ma, dik­kat ek­sik­li­ği, hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu, öf­ke prob­lem­le­ri, ai­le içi ve ak­ran zor­ba­lı­ğı gi­bi ko­nu­lar­da öğ­ren­ci­le­re hiz­met sağ­la­nı­yor. Psi­ko­te­ra­pi des­te­ği ço­cuk, er­gen ve ai­le­le­re yö­ne­lik ve­ri­li­yor. Gö­rüş­me­ler yüz yü­ze ya­pıl­dı­ğı gi­bi, on­li­ne ola­rak da sağ­la­na­bi­li­yor. 945 ki­şi­ye 7 bin 948 se­ans hiz­me­ti MER­Cİ Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi’nde Kli­nik Psi­ko­log ola­rak gö­rev ya­pan Ase­na Aka­türk,  “A­ma­cı­mız Mer­sin’de­ki tüm öğ­ren­ci­le­re, aka­de­mik ha­yat­la­rın­da zor­lan­dık­la­rı du­rum­lar­da yar­dım sağ­la­mak ve onun dı­şın­da da gün­de­lik ha­yat­la­rın­da, ai­le­vi ya­şan­tı­la­rın­da, sos­yal ya­şan­tı­la­rın­da, okul ya­şan­tı­la­rın­da kar­şı­laş­tık­la­rı zor­luk ve sı­kın­tı­la­rı sap­ta­yıp, on­la­ra ki­şi­sel far­kın­da­lık­lar ya­ra­ta­rak, baş et­me stra­te­ji­le­ri ge­liş­tir­me­le­ri­ni sağ­la­mak. Mer­ke­zi­miz bu­gü­ne ka­dar 945 ki­şi­ye 7 bin 948 se­ans­lık hiz­met ver­miş­ti­r” de­di. Mer­kez­de MO­XO dik­kat tes­ti de uy­gu­la­nı­yor Psi­ko­log Öz­lem Öz­kan, kü­çük yaş grup­la­rıy­la ça­lı­şır­ken oyun te­ra­pi­sin­den fay­da­lan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, dik­kat ek­sik­li­ği ve hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu ta­nı­sı için MO­XO dik­kat tes­ti uy­gu­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. ‘At­ten­ti­oner Dik­ka­ti­mi Top­lu­yo­rum’ prog­ra­mıy­la öğ­ren­ci­le­re dik­kat­le­ri­ni odak­la­ma, za­ma­nı yö­net­me, dik­ka­ti böl­me gi­bi be­ce­ri­le­ri ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Öz­kan, “Er­gen­lik sü­re­cin­de ba­zı bi­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik de­ği­şim­ler göz­lem­le­ni­yor. Bu de­ği­şik­lik­ler­le baş et­mek­te güç­lük çe­ken öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, bi­liş­sel ve dav­ra­nış­çı te­ra­pi yön­te­mi ile dü­şün­ce, duy­gu ve dav­ra­nış örün­tü­le­ri­ni ye­ni­den oluş­tur­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Bu bağ­lam­da da öğ­ren­ci­le­ri­miz­de olum­suz oto­ma­tik dü­şün­ce­le­rin ye­ri­ni, da­ha iş­lev­sel dü­şün­ce­ler alı­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Psi­ko­log Bur­cu Yal­tu Öz­gür ise “Mer­ke­zi­miz­de ço­cuk, er­gen ve ai­le­le­re yö­ne­lik psi­ko­te­ra­pi des­te­ği sağ­lı­yo­ruz. Bu­nu on­li­ne ve yüz yü­ze gö­rüş­me­ler­le ya­pı­yo­ruz. Ço­cuk­lar­da ve er­gen­ler­de gö­rü­len bi­liş­sel, ruh­sal ve ge­li­şim­sel so­run­la­rı, psi­ko­te­ra­pi ve oyun te­ra­pi­si ile çö­zü­me ulaş­tır­ma­yı ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di. MER­Cİ’de öğ­ren­ci­le­rin sos­yal­leş­me­si için de pro­je­ler var MER­Cİ’de Sos­yal Hiz­met Uz­ma­nı ola­rak gö­rev ya­pan Cey­da Din­çer, öğ­ren­ci­le­rin sı­nav stre­sin­den uzak­laş­ma­sı ve sos­yal­leş­me­le­ri için pro­je­ler yap­tık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “20212022 yıl­la­rı içe­ri­sin­de mer­kez ve il­çe­le­ri­miz­de bu­lu­nan Kurs Mer­kez­le­ri­miz­den fay­da­la­nan 1500 öğ­ren­ci­miz­le, mo­ti­vas­yon et­kin­lik­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. 2021 yı­lın­da mer­kez ve kır­sal­da ya­şa­yan, özel­lik­le hiz­met­le­ri­mi­ze eri­şim nok­ta­sın­da güç­lük çe­ken de­za­van­taj­lı öğ­ren­ci­le­ri­miz için de ‘Kent Tu­ru’ pro­je­mi­zi ha­ya­ta ge­çir­dik. Bu prog­ram­da öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze kül­tür, sa­nat, spor gi­bi alan­lar­da çe­şit­li ak­ti­vi­te­ler dü­zen­le­ye­rek hem ke­yif­li bir gün ge­çir­me­le­ri­ni, hem ken­ti­mi­ze ait ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri gör­me­le­ri­ni, hem de hiz­met­le­ri­miz hak­kın­da bil­gi edin­me­le­ri­ni amaç­la­dık. 11 tur ge­zi­si dü­zen­le­ye­rek, 324 öğ­ren­ci­mi­ze ulaş­tı­k” de­di. 465 öğ­ren­ci­ye 3 bin 455 reh­ber­lik hiz­me­ti ve­ril­di Mer­ke­zi Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi'nde reh­ber öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev ya­pan Ca­nan Se­rin, MER­Cİ’de açıl­dı­ğı gün­den bu­gü­ne dek reh­ber­lik da­lın­da 465 öğ­ren­ci­ye 3 bin 455 bi­rey­sel ve grup ola­rak se­ans ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu reh­ber­lik hiz­me­ti­mi­zin adı al­tın­da bi­re­yin ken­di­ni ta­nı­ma­sı, bu­nun­la bir­lik­te oku­ma alış­kan­lık­la­rı­nı edin­me­si, or­ta­öğ­re­tim ba­şa­rı pu­anı­nı yük­selt­mek adı­na fark­lı öğ­re­nim stil­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı, ÖSYM ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tüm sı­nav­la­ra yö­ne­lik de­ne­me ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı, bu de­ne­me ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te op­tik kod­la­ma, za­man yö­ne­ti­mi, sı­nav kay­gı­sıy­la baş et­me yön­tem­le­ri, ay­rı­ca de­ne­me so­nu­cun­da ko­nu ana­li­zi­nin na­sıl ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne da­ir ça­lış­ma­lar, edi­ni­len bil­gi­yi uzun sü­re bel­lek­te sak­la­ya­bil­me be­ce­ri­si ve bu­na ben­zer bir­çok hiz­met­ler ve­ri­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. 25 Tem­muz5 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da üc­ret­siz ter­cih da­nış­man­lı­ğı ya­pı­la­cak Se­rin, üni­ver­si­te ter­ci­hi ya­pa­cak tüm öğ­ren­ci­le­ri 25 Tem­muz5 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da Kon­gre Mer­ke­zi’nde ya­pı­la­cak olan ter­cih gün­le­ri­ne da­vet ede­rek, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı'nda sa­at 9.00 ile 18.00 ara­lı­ğın­da, ala­nın­da yet­kin ve reh­ber öğ­ret­men­le­ri­miz bu hiz­me­ti su­na­cak­lar­dır. Ay­nı za­man­da ba­zı dev­let ve va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­miz­den de üni­ver­si­te tem­sil­ci­le­ri ara­mız­da ola­cak­tır. Öğ­ren­ci­le­ri­miz me­rak et­tik­le­ri so­ru­la­rı, bi­re­bir üni­ver­si­te tem­sil­ci­le­rin­den öğ­re­ne­bi­le­cek­ler. YKS ter­cih gün­le­ri­ne, uzak il­çe­ler­de ya­şa­yıp ge­le­me­yen öğ­ren­ci­le­ri­miz için de, il­çe­ler­de­ki be­le­di­ye­mi­zin kurs mer­kez­le­rin­de­ki reh­ber öğ­ret­men­le­ri­miz yar­dım­cı ola­cak. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin YSK ter­cih sü­re­ci­ni, akıl­la­rın­da­ki tüm so­ru­la­ra ce­vap ala­bi­le­cek bir şe­kil­de ge­çir­me­le­ri ve doğ­ru ter­cih ya­pa­bil­me­le­ri adı­na; on­la­rı 25 Tem­muz5 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da, haf­ta so­nu da da­hil ol­mak üze­re sa­at 09.00 ile 18.00 ara­sı Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı'nda­ki üc­ret­siz YKS ter­cih da­nış­man­lı­ğı hiz­me­ti­mi­ze ça­ğı­rı­yo­ru­z”  de­di.