KOCAMAZ: “MALİYET ARTTI,  ALIM FİYATI DÜŞÜK KALDI”
Yazar: abdullah - 27 Temmuz 2022 Çarşamba

KOCAMAZ: “MALİYET ARTTI, ALIM FİYATI DÜŞÜK KALDI”

BURHANETTİN KOCAMAZ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, tarımda girdi fiyatlarının katlanarak artmasına karşın, üzüm alım fiyatlarının düşük olmasından şikâyet etti. Burhanettin Kocamaz,  İYİ Parti İlçe Başkanı Daniyel Mercan öncülüğünde Tarsus Killik mevkiinde düzenlenen toplantıda üzüm üreticilerinin sorunları dinledi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar ve çok sayıda üzüm üreticisinin katlıdğı toplantıda söz alan Kocamaz,geçtiğimiz yıla göre bu yıl maliyetlerin; mazotta 7 liradan 25 liraya gelerek %250, ortalama kalite bir ton ilacın 500 liradan 1.500 liraya çıkarak %200, sulamanın 1 liradan 3,5 liraya yükselerek %250, işçiliğin 100 liradan 215 liraya ulaşarak %115 arttığına dikkat çekti. Üretici maliyetlerinin fırladığını vurgulayan İYİ Partili Kocamaz, buna karşın ıskarta üzüm alan firmaların geçtiğimiz yıla göre bu yıl ki fiyatlarını yalnızca %25 artırmasını eleştirdi. 2022’de Tar­sus’ta dam­la su­la­ma­lı üzüm üre­ti­mi­nin bir de­kar­da­ki or­ta­la­ma ma­li­ye­ti­nin 6.262 li­ra ol­du­ğu­nu vur­gu ya­pan Ko­ca­maz, bu ko­şul­lar­da 1 kg üzü­mün üre­tim ma­li­ye­ti­nin 3,1 li­ra ol­du­ğu­nu bu­na kar­şın fir­ma­la­rın ıs­kar­ta yaş üzüm alım fi­ya­tı­nı 2,25 li­ra gi­bi dü­şük bir fi­yat­tan açık­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ve­ri­len tek­li­fin üre­tim ma­li­ye­ti­nin %30 al­tın­da, za­ra­rı­na sa­tış an­la­mı­na gel­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Ko­ca­maz, ıs­kar­ta üzüm alan fir­ma­la­ra açık çağ­rı­da bu­lu­na­rak en kı­sa sü­re­de fi­yat­la­rın en az 3 li­ra­nın üze­ri­ne çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Her yıl özel sek­tör­le üre­ti­ci­le­rin kar­şı kar­şı­ya gel­di­ği­ne dik­kat çe­ken Ko­ca­maz, so­ru­nun dev­le­tin pi­ya­sa­yı dü­zen­le­yi­ci rol üst­len­me­me­sin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.  İYİ Par­ti’nin ik­ti­da­ra gel­di­ğin­de dev­le­tin pi­ya­sa­yı dü­zen­le­ye­ce­ği­ni, ta­rım­da da ka­zanç odak­lı ye­ni bir mo­del ku­ra­ca­ğı­nı ifa­de eden Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, “To­hum tar­la­ya düş­me­den, süt sa­ğıl­ma­dan ürü­nün ma­li­ye­ti ve kar mik­ta­rı ilan edi­le­ce­k” de­di. Üre­ti­ci ne eke­ce­ği­ni, ne ka­dar eke­ce­ği­ni, ne ka­dar ma­li­yet­le eke­ce­ği­ni ve ne ka­da­ra sa­ta­ca­ğı­nı ön­ce­den bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten GİK Üye­si Ko­ca­maz, böy­le­ce üre­ti­ci ön­ce­den ka­zan­cı­nı bi­le­ce­ği için be­lir­siz­li­ğe mah­kûm ol­ma­ya­ca­ğı­nı, üre­tim ka­ra­rı­nı za­ra­ra uğ­ra­ma­dan da­ha sağ­lık­lı ve­re­bi­le­ce­ği­ni, özel sek­tö­rün­de önü­nü da­ha ra­hat gö­re­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. İs­ter üzüm, is­ter süt, is­ter fın­dık üre­ti­min adı ne olur­sa ol­sun ar­tık ta­rım­da re­fe­rans fi­ya­tı,mü­da­ha­le fi­ya­tı ve fark fi­ya­tı gi­bi ye­ni­lik­çi uy­gu­la­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, ta­rım­da be­lir­siz­li­ği ve za­ra­rı or­ta­dan kal­dı­ra­rak is­tik­ra­rı ve kar­lı­lı­ğı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı, İYİ Par­ti ik­ti­da­rın­da pa­muk, fın­dık gi­bi ürün­le­rin ya­nı sı­ra üzü­mün de stra­te­jik ürün kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.