TEPEBAĞLI: “SORUNLARI EL BİRLİĞİ ÇÖZÜYORUZ”
Yazar: abdullah - 27 Temmuz 2022 Çarşamba

TEPEBAĞLI: “SORUNLARI EL BİRLİĞİ ÇÖZÜYORUZ”

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la için eli­ni ta­şın al­tı­na ko­yan her tür­lü olu­şu­mun her za­man des­tek­çi­si ol­duk­la­rı­nı ve bun­dan son­ra da ol­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ve Bel­çı­nar Ma­hal­le­si muh­ta­rı Bay­ram Ali Taş ile yap­tı­ğı soh­bet sı­ra­sın­da “Biz­ler gö­re­ve gel­di­ği­miz ilk gün­den bu ya­na Çam­lı­yay­la için ça­ba gös­te­ren, so­run­la­rın çö­zü­mü için eli­ni ta­şın al­tı­na ko­yan tüm olu­şum­la­ra des­tek ver­dik ve ver­me­ye de de­vam edi­yo­ruz. Yap­tı­ğı­nız gö­rev son de­re­ce kıy­met­li. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak il­çe hal­kı­mı­zın ya­nın­da­yız. Muh­tar ar­ka­daş­la­rı­mız­da Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si’nin ma­hal­le­de­ki tem­sil­ci­le­ri­dir. Bir ma­hal­le­de ne ya­pı­yor­sak, muh­tar­la­rı­mız­la bir­lik­te ka­rar alı­yo­ruz, bir­lik­te ya­pı­yo­ruz, Çam­lı­yay­la’nın so­run­la­rı an­cak el bir­li­ğiy­le çö­zü­lü­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.