TARIM İŞÇİLERİNİN YENİ  ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
Yazar: abdullah - 27 Temmuz 2022 Çarşamba

TARIM İŞÇİLERİNİN YENİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

tarım işçi yevmiyeleri

Ta­rım­da iş­ve­ren­ler adı­na Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ra­ma­zan Boz­dağ ile Tüm El­ci­ler adı­na Tar­sus Pa­ket­le­me ve Ta­rım İş­çi­le­ri Der­nek Baş­ka­nı Cu­ma­li Er­bay ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol kap­sa­mın­da ta­rım iş­çi­le­ri­nin ye­ni üc­re­ti be­lir­len­di. Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan 1 Tem­muz 2022 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te de ya­yın­la­nan ye­ni as­ga­ri üc­re­te gö­re ye­ni­den dü­zen­le­nen ta­rım­da ça­lı­şan­la­rın üc­re­ti 1 Tem­muz­dan ge­çer­li ol­mak üze­re 216,00 TL ola­rak ye­ni­den be­lir­len­di.  Dü­zen­le­nen pro­to­kol­de en dik­kat çe­ken hu­sus­lar; Ço­cuk iş­çi ke­sin­lik­le ça­lış­tı­rıl­ma­ya­ca­ğı, iş­çi­le­ri ta­şı­yan ser­vis­le­rin; ta­şı­dık­la­rı iş­çi­le­rin Tar­sus Pa­ket­le­me ve Ta­rım İş­çi­le­ri Der­ne­ği ‘ne ka­yıt­lı ol­duk­la­rı­na da­ir bir bel­ge­yi ser­vis ara­cı­nın ön ca­mı­na gö­rü­nür şe­kil­de bu­lun­dur­ma zo­run­da ol­ma­la­rı ve ye­ni­den gün­de­me ge­len co­vid19 va­ka­la­rı­na kar­şı alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler ol­du. Ya­pı­lan pro­to­kol kap­sa­mın­da bir İş­çi­nin bir gün­lük pro­to­kol da dü­zen­le­nen ça­lış­ma kar­şı­lı­ğı ola­rak be­lir­le­nen ye­ni üc­ret ta­ri­fe­si  1/7/202231/12/2022 ta­rih­le­ri ara­sı için be­lir­len­miş­tir. Ya­pı­lan gö­rüş­me ne­ti­ce­sin­de alı­nan ka­ra­rın tüm iş­ve­ren­le­re ve ta­rım­da ça­lı­şan­la­ra ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­riz. (Ha­ber Mer­ke­zi)