MAHMUT ŞAHİN “7/24 ESNAF VE SANATKÂRLARIN YANINDAYIZ”
Yazar: abdullah - 25 Temmuz 2022 Pazartesi

MAHMUT ŞAHİN “7/24 ESNAF VE SANATKÂRLARIN YANINDAYIZ”

MAHMUT ŞAHİN

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus 1 No­lu Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Kre­di Ke­fa­le­ti Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, 7/24 es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın hiz­me­tin­de ol­duk­la­rı­nı, ka­pı­la­rı­nın da her za­man es­naf ve sa­nat­kâr­la­ra açık ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mah­mut Şa­hin, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, es­naf ve sa­nat­kâr­la­ra yö­ne­lik fa­iz in­di­rim­li kre­di­le­rin üst li­mi­ti­nin 350 bin TL'ye yük­sel­til­me­si son­ra­sın­da Tar­sus’ta­ki es­naf ve sa­nat­kâ­rın te­şek­kür için ken­di­si­ni zi­ya­ret gel­di­ği­ni be­lir­te­rek “Her za­man ol­du­ğu gi­bi es­na­fı­mız için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ne var­sa eli­miz­den gel­di­ğin­ce gay­ret gös­te­ri­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız hiz­met­ler­le es­naf­la­rı­mı­zın da­ha kon­for­lu ve da­ha sağ­lık­lı şart­lar­da va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­me­si­ni sağ­lı­yo­ruz. Böy­le­lik­le es­naf­la­rı­mız, Tar­sus eko­no­mi­si­ne da­ha faz­la kat­kı­da bu­lu­nu­yor­lar. Biz­ler Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi ola­rak es­na­fı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya ve des­tek ver­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Ka­pı­mız her da­im so­nu­na ka­dar es­naf ve sa­nat­kâ­rı­mı­za açık­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.