BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, YARALI  UZMAN ONBAŞI BOYU’YA ZİYARET
Yazar: abdullah - 25 Temmuz 2022 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, YARALI UZMAN ONBAŞI BOYU’YA ZİYARET

YARALI UZMAN ONBAŞI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, te­rör­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da Irak’ın ku­ze­yin­de yü­rü­tü­len Pen­çe­Ki­lit ope­ras­yo­nun­da ya­ra­la­nan hem­şe­ri­miz Uz­man On­ba­şı Mu­rat Tuğ­rul Bo­yu’yu evin­de zi­ya­ret et­ti. Ga­zi Mu­rat Tuğ­rul Bo­yu ile bir sü­re soh­bet eden ve ‘&geç­miş ol­sun’ di­lek­le­rin­de bu­lu­nan Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ai­le­nin her za­man ya­nın­da ola­cak­la­rı­nı söy­le­di. “Biz­le­rin gü­ven­li­ği için ca­nı­nı hi­çe sa­ya­rak mü­ca­de­le eden tüm ga­zi­le­ri­miz­den Ce­na­bı Al­lah ra­zı ol­su­n” di­yen Baş­kan Boz­do­ğan, Türk as­ke­ri­nin böl­ge­de ta­ri­hi bir gö­rev üst­len­di­ği­ni, bu gö­re­vi­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ya­ca­ğı­na yü­rek­ten inan­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.