ÖMER KURNAZ’DAN, BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI’YA ZİYARET
Yazar: abdullah - 25 Temmuz 2022 Pazartesi

ÖMER KURNAZ’DAN, BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI’YA ZİYARET

KURNAZ-TEPEBAĞLI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED)Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’yı zi­ya­ret et­ti. Ömer Kur­naz, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, gün­dem­le il­gi­li is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, “Ö­mer am­ca­mız Ger­çek­ten bir Tar­sus ve Çam­lı­yay­la sev­da­lı­sı bir in­san. An­ka­ra’ya ne za­man işi­miz düş­se ken­di­si­ni mut­la­ka zi­ya­ret edip hem Tar­sus hem de Çam­lı­yay­la hak­kın­da is­ti­şa­re­ler ya­pa­rız. Ken­di­si bi­zim An­ka­ra’da­ki dost ka­pı­mız. Ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Na­zik zi­ya­re­tin­den do­la­yı da te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.