MEHMET YUNUS SEVEN, ESNAFLARLA BULUŞTU
Yazar: abdullah - 25 Temmuz 2022 Pazartesi

MEHMET YUNUS SEVEN, ESNAFLARLA BULUŞTU

MEHMET YUNUS SEVEN

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) İYİ Par­ti­li Meh­met Yu­nus Se­ven, Tar­sus Yaş Seb­ze Mey­ve Ha­li ve Öğ­ret­men­ler Ma­hal­le­si'nde­ki es­naf­la­rıy­la bir ara­ya ge­le­rek so­run­la­rı din­le­di. Meh­met Yu­nus Se­ver, zi­ya­ret son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ço­cu­ğu­nun okul der­di­ne düş­müş an­ne­le­rin, borç ba­ta­ğın­da kay­bo­lan ba­ba­la­rın, trak­tö­rü­ne ma­zot, top­ra­ğı­na to­hum ala­ma­yan çift­çi­le­rin, sif­tah ede­me­yen es­naf­la­rın, eve ek­mek gö­tü­re­me­yen emek­li­le­rin, ge­çi­ne­me­yen as­ga­ri üc­ret­li­le­rin, da­yı­sın­dan tor­pi­li ol­ma­dı­ğı için mü­la­kat­tan ele­nen üni­ver­si­te me­zu­nu iş­siz­le­rin, mem­le­ket­ten ümi­di­ni kes­miş, ha­yal­le­ri ça­lı­nan genç­le­rin, ha­ya­tın her ala­nın­da hor­la­nan, şid­det gö­ren, öl­dü­rü­len ka­dın­la­rın, oyun ça­ğın­da ge­lin edi­len, ta­ci­ze, te­ca­vü­ze uğ­ra­yan ço­cuk­la­rın, ‘A­li’ de­di, ‘Hı­zır’ de­di di­ye, ‘A­ta­türk’ü sev­di’ di­ye din düş­ma­nı ilan edi­len­le­rin se­si ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğim. Zen­gin, güç­lü ve mut­lu bir Tür­ki­ye'yi bir­lik­te in­şa et­mek için sen de ara­mı­za ka­tı­l” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.