VARAL KURYELERİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
Yazar: abdullah - 23 Temmuz 2022 Cumartesi

VARAL KURYELERİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

KURYELERİN SORUNLARI

(CHP TAR­SUS İL­ÇE) CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, özel­lik­le pan­de­mi dö­ne­min­de sa­yı­la­rı hız­la ar­tan mo­to­sik­let­li kur­ye­le­rin, sü­rek­li can teh­li­ke­si alın­da ev­le­ri­ne ek­mek gö­tü­re­bil­mek için ça­ba sarf et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Par­ti il­çe bi­na­sın­da Baş­kan Ozan Va­ral’ı, Tar­sus Mo­to­sik­let­li Kur­ye­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ba­tu­han Tür­ker zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Va­ral, in­ter­net üze­rin­den sa­tı­lan ürün­le­rin kı­sa sü­re­de ulaş­tı­rıl­ma­sı için za­man­la ya­rı­şan mo­to­sik­let­li kur­ye­le­rin sü­rek­li ka­za­la­ra ma­ruz kal­dık­la­rı­nı ve bir­ço­ğu­nun da ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği­ne vur­gu yap­tı. Bu­gün Tar­sus’ta sa­yı­la­rı 850’ye va­ran mo­to­sik­let­li kur­ye­le­rin çek­tik­le­ri sı­kın­tı­la­rı Der­nek Baş­ka­nı Ba­tu­han Tür­ker’den din­le­yen CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, “Ha­yat­la­rı sü­rek­li ola­rak risk al­tın­da olan mo­to kur­ye­ler; özel­lik­le in­ter­net üze­rin­den ve­ri­len si­pa­ri­şi ye­tiş­ti­re­bil­mek için iş bas­kı­sıy­la, yo­ğun emek­le ça­lı­şı­yor­lar. Ma­ale­sef ki sık­lık­la olu­şan ka­za­lar ne­ti­ce­sin­de de ya ya­şam­la­rı­nı kay­be­di­yor­lar ya da ka­lı­cı sa­kat­lı­ğa ma­ruz ka­lı­yor­la­r” de­di. Son bir haf­ta içe­ri­sin­de ül­ke ge­ne­lin­de ya­şa­nan ka­za­lar­da 4 kur­ye­nin da­ha ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği­ni kay­de­den Baş­kan Va­ral, “Yaz ay­la­rı­nın gel­me­siy­le be­ra­ber ar­tan si­pa­riş­le­re ye­tiş­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mak, hız bas­kı­sı ve uzun ça­lış­ma sa­at­le­ri ve mo­to kur­ye­li­ğin “Teh­li­ke­li Mes­lek­ler Sta­tü­sü­” alın­ma­ma­sın­dan kay­nak­lı “Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si­”nin zo­run­lu ol­ma­ma­sı ve genç­le­rin hiç bir eği­tim al­ma­dan bu işe baş­la­ma­sı kur­ye­le­rin ya­şam­la­rı­na mal olu­yor. Fir­ma­la­rın “hız­lı, acil, uça­rak ka­pın­da!” rek­lam­la­rı, pu­an sis­te­mi ve mob­bing ile bir­le­şin­ce kur­ye­ler üze­rin­de olu­şan bas­kı tra­fik­te stres, dik­kat­siz­lik ve so­nuç ola­rak ka­za­ya dö­nü­şü­yor. Bu ko­nuy­la il­gi­li Tür­ki­ye’de ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ön­ce­lik­li gi­ri­şim­de bu­lu­nan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’dir. Fa­kat ik­ti­dar yük­se­len se­si duy­ma­mak­ta­dır! CHP, emek­çi mo­to kur­ye­ler için de var!   Bu nok­ta­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren   kur­ye­le­rin ai­le­le­ri­nin, se­ven­le­ri­nin ve mo­to kur­ye ca­mi­ası­nın ba­şı sa­ğol­su­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Baş­kan Ozan Va­ral, “Gün­de 10-12 sa­at iki te­ker­lek üze­rin­de, ha­yat­la­rı­nı hi­çe sa­ya­rak ça­lış­mak zo­run­da ka­lan mo­to­kur­ye emek­çi­le­ri­nin ta­lep­le­ri ka­bul edil­me­li ve mo­to­kur­ye­ler in­san onu­ru­na ya­şa­ya­bi­le­cek hak­la­rı ve­ril­me­li­dir. Kul­lan­dık­la­rı kask, ye­lek gi­bi ekip­man­la­rın­dan da ÖTV alın­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak "On­lar kur­ye­le­rin can gü­ven­li­ği, kur­ye­le­rin can gü­ven­li­ğin­den de ÖTV alın­ma­sı­nın ada­let­siz­lik ol­du­ğu­nu" di­le ge­tir­di.