İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Daniyel  Mercan, “Türk çiftçisi sahipsiz değildir”
Yazar: abdullah - 23 Temmuz 2022 Cumartesi

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Daniyel Mercan, “Türk çiftçisi sahipsiz değildir”

DANİYEL MERCAN

(HA­BER MER­KE­Zİ) İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Da­ni­yel Mer­can 22 Tem­muz 2022 ta­ri­hin­de Tar­sus Kil­lik Mev­ki­in­de Mer­sin­Tar­sus OSB Su­ma Fab­ri­ka­sı Yaş Üzüm Fi­ya­tı ko­nu­sun­da Ba­sın Açık­la­ma­sı yap­tı. Ba­sın açık­la­ma­sı­na par­ti­li­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Mer­can, ko­nu ile il­gi­li yap­tı­ğı ba­sın açık­la­ma­sın­da, ‘İ­Yİ Par­ti il­çe Baş­ka­nı ol­ma­mın ya­nın da ben­de siz­ler gi­bi bir çift­çi­yim. Si­zin fer­ya­dı­nı­zı en iyi biz an­la­rız. Bi­zim par­ti­miz İYİ Par­ti üre­ten Tür­ki­ye ha­ya­li olan bir par­ti. Bi­zim Li­de­ri­miz Me­ral Ak­şe­ner tıp­kı siz­ler gi­bi kö­yün, köy­lü­lü­ğün, üre­ti­min için­den ge­len bi­ri­si. Laf ol­sun, si­ya­set ol­sun di­ye ko­nuş­mu­yo­rum; en sa­mi­mi, en kalp­ten, en yü­rek­ten söz­le­rim­le di­yo­rum ki; “Biz si­zin ıs­tı­rap­la­rı­nı­zın, biz si­zin dert­le­ri­ni­zin ço­cu­ğu­yuz. Si­zi en iyi biz an­la­rız.” de­di. Mer­can, açık­la­mas­na de­vam­la şun­la­ra de­ğin­di: “He­pi­niz iyi bi­li­yor­su­nuz ki Tür­ki­ye’de ta­rım son za­man­lar­da bi­le­rek ve is­te­ne­rek bi­ti­ril­miş­tir. Üre­ti­ci ka­de­ri­ne terk edil­miş­tir. Ma­li­yet­ler her ge­çen gün ar­tıp, teş­vik­ler her ge­çen gün za­yıf­lar­ken, kar­lı­lık bu­har olup uç­muş­tur. Köy­ler de ço­cuk se­si du­yul­maz, genç­le­rin izi­ne rast­lan­maz, köy­le­re ge­lin ge­ti­ri­le­mez ol­muş, köy­ler ade­ta yaş al­mış in­san­la­rın ko­nak­la­dı­ğı hu­zur ev­le­ri­ne dön­müş­tür. Ta­rım sek­tö­rü­nün ya­pı­sal so­run­la­rı bir tür­lü çö­zü­le­me­miş­tir. Tür­ki­ye’nin köy­lü­sü­ne teş­vik ve des­tek ver­mek ye­ri­ne Sır­bis­tan’ın, Ar­jan­tin’in, Al­man­ya’nın, Rus­ya’nın köy­lü­sü zen­gin edil­miş­tir. Üret­mek ye­ri­ne it­hal et­mek mo­da ol­muş­tur. Türk çift­çi­si ka­de­ri­ne terk edil­miş, yal­nız ba­şı­na bı­ra­kıl­mış­tır. O ne­den­le bu­gün bu­ra­ya İYİ Par­ti he­ye­ti ola­rak Türk Çift­çi­si­ni yal­nız bı­rak­ma­mak, sa­hip­siz de­ğil­si­niz de­mek için üzüm üre­ti­ci­si böl­ge­miz Kil­lik’ten hay­kı­rı­yo­ruz;  Böl­ge­miz­de yıl­lık 250 bin ton üzüm üre­til­mek­te­dir. Bu­nun yak­la­şık %20 ci­va­rı ih­ra­cat ol­mak­ta­dır. %15 ci­va­rı Ta­rım­sal sa­na­yi­de de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir. Di­ğer ar­ta ka­lan kıs­mı da iç pi­ya­sa­da sof­ra­lık üzüm ola­rak tü­ke­til­mek­te­dir. Sev­gi­li va­tan­daş­la­rım üzüm üre­ten böl­ge­miz Tar­sus’ta her yıl ya­şa­dı­ğı­mız sı­kın­tı­lar­dan bi­ri­si­de Mer­sin Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın açık­la­dı­ğı yaş üzüm fi­ya­tı­dır. He­pi­ni­zin ma­lu­mu ol­du­ğu üze­re Su­ma fab­ri­ka­nın açık­la­dı­ğı yaş üzüm fi­ya­tı ay­nı za­man­da iç pi­ya­sa­ya sof­ra­lık ola­rak su­nu­lan üzü­mün fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­sin­de bir ba­rem oluş­tur­mak­ta­dır. Ya­ni Su­ma fab­ri­ka­nın açık­la­dı­ğı yaş üzüm fi­ya­tı üzüm üre­ti­ci­si için bir tür ta­ban fi­yat­tır. Çün­kü üre­ti­ci bi­lir ki pi­ya­sa ko­şul­la­rın­da olu­şan fi­yat eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı ver­mez­se üzü­mü­nü su­ma fab­ri­ka­sı­na gö­tü­re­bi­le­cek­tir. Fa­kat üre­ti­ci­nin le­hi­ne gi­bi gö­rü­nen bu du­rum bu­gü­ne ka­dar hep üre­ti­ci­nin aley­hi­ne iş­le­til­miş­tir. Pe­ki, bu na­sıl ol­muş­tur? Bi­rin­ci­si her yıl ha­sat­tan ön­ce açık­lan­ma­sı ge­re­ken su­ma fab­ri­ka­sı yaş üzüm alım fi­ya­tı; tüm kar­şı çı­kış­la­ra rağ­men, ıs­rar­la ve inat­la üzü­mün tur­fan­da kıs­mı geç­ti­ği ar­tık ol­gun­laş­tı­ğı, ta­bi­ri ca­iz­se üre­ti­min yı­ğıl­dı­ğı dö­nem­de açık­lan­mak­ta­dır. Bu du­rum sof­ra­lık üzüm­de pi­ya­sa fi­yat­la­rı­nı hız­la aşa­ğı çek­mek­te, üre­ti­ci­nin ge­le­ce­ği­ni ade­ta bir avuç tüc­ca­rın eli­ne mah­kûm et­mek­te­dir. Bir de­fa ön­ce­lik­le bu uy­gu­la­ma­nın de­ğiş­me­si şart­tır. Yaş üzüm alım fi­ya­tı tur­fan­da ha­sat dö­ne­min­den iti­ba­ren açık­lan­ma­lı, böy­le­ce sof­ra­lık üzüm pi­ya­sa­sın­da­ki fır­sat­çı ha­re­ket­li­lik­le­ri­nin önü­ne ge­çil­me­li­dir. Üre­ti­ci önü­nü gör­me­li­dir. Fab­ri­ka­nın yap­tı­ğı ikin­ci uy­gu­la­ma ise açık­la­dı­ğı fi­yat ta­ri­fe­si­dir. Evet, Su­ma fab­ri­ka­sı özel­leş­miş­tir ve ar­tık ka­mu­nun de­ğil­dir. Fa­kat bu­ra­da ha­ya­tı­nı ida­me et­ti­ren bin­ler­ce çift­çi­nin ka­de­ri­ne de doğ­ru­dan et­ki et­mek­te­dir. Tar­sus sof­ra­lık üzüm ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’nin cid­di üre­tim mer­kez­le­rin­den­dir bi­ri­si­dir. Su­ma fab­ri­ka­sı­nın bu nok­ta­da yaş üzüm fi­yat ta­ri­fe­si­ni tek ba­şı­na be­lir­le­me­si ka­bul edi­le­bi­lir bir du­rum de­ğil­dir. Bu du­rum üre­ti­ci­nin ör­güt­lü ol­ma­ma­sı­nın bir so­nu­cu­dur. Bu ko­nu­da Zi­ra­at Oda­la­rı ye­te­rin­ce ta­vır koy­ma­lı­dır. Çift­çi sa­hip­siz bı­ra­kıl­ma­ma­lı­dır. Ama ar­tık üre­ti­ci­nin de sab­rı taş­mış­tır. Su­ma fab­ri­ka­sı­nın tek ba­şı­na fi­yat be­lir­le­me­si­nin önü­ne ge­çil­me­li­dir. Bu ko­nu­da bir tea­mül ge­liş­ti­ril­me­li­dir. İYİ Par­ti Teş­ki­la­tı ola­rak tek­li­fi­miz bir üre­ti­ci bir­li­ği­nin ku­rul­ma­sı ve üre­ti­ci ko­opa­ra­tif­le­ri­nin yay­gın­laş­tı­rı­tıl­ma­sı­dır. Su­ma fab­ri­ka­sı­nın fi­yat be­lir­le­me sü­re­ci­ne Zi­ra­at oda­la­rı, İl­çe ta­rım mü­dür­lük­le­ri, Muh­tar­lar der­ne­ği oluş­tu­ru­la­bi­li­nir ise üre­ti­ci bir­li­ği ve üre­ti­ci ko­opa­ra­tif­le­ri­nin da­hil edil­me­si ve fi­ya­tın o şe­kil­de açık­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. 21. yüz­yıl­da ka­tı­lım­cı­lı­ğın ol­ma­dı­ğı ka­rar me­ka­niz­ma­la­rın­da va­tan­daş­la­rın dış­lan­dı­ğı uy­gu­la­ma­lar doğ­ma­dan öl­mek­te­dir. Va­tan­daş­tan gü­ven al­ma­yan, des­tek bul­ma­yan her uy­gu­la­ma her ka­rar her da­im mil­le­tin vic­dan mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­lan­ma­ya mah­kûm­dur. De­ğin­mek is­te­di­ğim üçün­cü bir nok­ta da şu­dur; Tar­sus Su­ma Fab­ri­ka­sı doğ­ru­dan ya da do­lay­lı uy­gu­la­ma­la­rı ile böl­ge­miz­de baş­ka fab­ri­ka­la­rın alım yap­ma­sı­nı bir bi­çim­de en­gel­le­mek­te, re­ka­bet­çi ser­best pi­ya­sa­nın oluş­ma­sı­nı dur­dur­mak­ta­dır. He­pi­miz iyi bi­li­yo­ruz ki geç­ti­ği­miz yıl­lar­da bu böl­ge­de ıs­kar­ta üzüm al­mak is­te­yen pek çok fir­ma kad­re uğ­ra­mış, teh­dit ve en­gel­le­me­ler­le kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tır. Re­ka­bet­çi bir pi­ya­sa oluş­ma­dı­ğı için de fi­yat­la­rın yu­ka­rı çık­ma­sı­na en­gel olun­muş­tur. Re­ka­be­tin kıs­men oluş­tu­ğu ko­şul­lar­da üzüm fi­yat­la­rı­nın na­sıl yu­ka­rı­ya çık­tı­ğı­nı da he­pi­miz şa­hit ol­mu­şuz­dur. Do­la­yı­sıy­la ıs­kar­ta üzüm ala­nın­da re­ka­bet­ten uzak bir alan ya­ra­tıl­ma­sı­na, ade­ta te­kel­ci bir ya­pı in­şa edil­me­si­ne ar­tık böl­ge in­sa­nı­mı­zın ta­ham­mü­lü kal­ma­mış­tır. Su­ma Fab­ri­ka­sı bu uy­gu­la­ma­la­ra de­vam et­ti­ği tak­dir­de İYİ Par­ti Teş­ki­la­tı ola­rak Re­ka­bet Ku­ru­mu ve Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı baş­ta ol­mak üze­re her tür­lü ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na baş­vu­ra­ca­ğı­mı­zı, üre­ti­ci aley­hin­de yü­rü­tü­len bu ge­liş­me­le­ri da­va ko­nu­su ya­pa­ca­ğı­mı­zı ve hat­ta bu ko­nu­da ini­si­ya­tif al­mak is­te­yen her va­tan­da­şı­mı­za Üc­ret­siz Hu­ku­ki Da­nış­man­lık ve­re­ce­ği­mi­zi bu­ra­dan ilan edi­yo­rum. Ey Su­ma Fab­ri­ka­sı çek eli­ni üre­ti­ci­nin kan emek­le­rin­den. Çek gö­zü­nü va­tan­da­şın alın te­rin­den. Çek o doy­mak bil­mez kar hır­sı­nı mil­le­tin üç ku­ruş­luk ge­li­rin­den. Üre­ti­ci­nin ca­nı­nı çı­kar­ma­yı bı­rak. Üre­ti­ci­nin ca­nı­nı de­ğil üzü­mün su­yu­nu sı­k” de­di. En baş­ta söy­le­ye­ce­ğim ko­nu­yu şim­di en son­da söy­le­mek is­ti­yo­rum di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na de­vam eden İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Mer­can,“Su­ma Fab­ri­ka­sı bu yıl yaş üzüm alım fi­ya­tı­nı 2,25 ku­ruş ola­rak açık­la­mış­tır. Bu fi­ya­tı üre­ti­ci­le­re la­yık gö­ren­ler ya uzay­da ya­şa­mak­ta­dır ya da ne vic­dan­dan, ne ah­lak­tan, ne de in­san­lık­tan na­si­bi­ni al­ma­mış­tır. Bu ra­kam üre­ti­ci­nin eme­ği ile dal­ga geç­mek­tir. İs­tih­dam­la­rı­nı çift­çi­nin üzü­mü­ne borç­lu olan­lar çift­çi­ye kar­şı ade­ta şı­ma­rık­lık yap­mak­ta­dır. Böy­le bir fi­ya­tı tek­lif et­mek en ha­fif ta­bi­riy­le utan­maz­lık­tır. TÜ­İK ra­kam­la­rı­nın gü­ve­nir­li­li­ği­nin sor­gu­lan­dı­ğı bir or­tam­da açık­la­nan TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re bi­le; son bir yıl­da Ta­rı­mÜ­FE ya­ni ta­rım ürün­le­ri­nin üre­ti­ci fi­yat en­dek­si %148,9 art­mış­tır. Ya­ni TÜ­İK di­yor ki ta­rım ürün­le­ri enf­las­yon se­pe­tin­de bu­ra­da pek çok ürün var ge­çen yıl 100 li­ra olan üre­tim ma­li­ye­ti bu yıl %150 ar­ta­rak 250 li­ra ol­muş­tur. Pe­ki, Ey Vic­dan­sız Su­ma Fab­ri­ka­sı, ma­li­yet­ler bu ka­dar art­mış­ken ge­çen yıl 1 li­ra 80 ku­ruş’a ka­dar al­dı­ğı­nız ıs­kar­ta üzüm fi­ya­tı­nı na­sıl olu­yor da 2 li­ra 25 ku­ruş açık­la­ya­bi­li­yor­su­nuz? Mil­le­tin ma­li­yet­le­ri %150 ar­tı­yor da si­zin alım fi­yat­la­rı­nız na­sıl en faz­la %25 ar­tı­yor? Siz mil­let­le dal­ga mı ge­çi­yor­su­nuz? Geç­ti­ği­miz yıl tam bu ay da Mer­sin Tar­sus’ta mo­to­ri­nin fi­ya­tı 7 li­ra 36 ku­ruş­ken bu­gün 25 li­ra 65 ku­ruş ya­ni ar­tış %250. Ama Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın alım fi­ya­tı ar­tı­şı %25. Siz bi­zim­le alay mı edi­yor­su­nuz? Geç­ti­ği­miz yıl 1 ton or­ta­la­ma ka­li­te ila­cın ma­li­ye­ti 500 li­ra iken bu­gün 1.500 li­ra ya­ni ar­tış %200. Ama Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın alım fi­ya­tı ar­tı­şı %25. Siz bi­zi cid­di­ye al­mı­yor mu­su­nuz? Geç­ti­ği­miz yıl 1 ton su­la­ma ma­li­ye­ti 1 li­ra iken bu­gün 3,5 li­ra ya­ni ar­tış %250. Ama Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın alım fi­ya­tı ar­tı­şı %25. Siz bi­zi ha­fi­fe mi alı­yor­su­nuz? Geç­ti­ği­miz yıl yev­mi­ye­ler 100 li­ra iken bu­gün 215 li­ra ya­ni ar­tış %115. Ama Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın alım fi­ya­tı ar­tı­şı %25. Siz bi­zi ap­tal ye­ri­ne mi ko­yu­yor­su­nuz? Sev­gi­li hem­şe­ri­le­rim Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın bu fi­yat tek­li­fi­ni ka­bul et­mi­yo­ruz. Bu cid­di­yet­siz­li­ği şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Bu ada­let­siz tek­li­fi ken­di­le­ri­ne ay­nen ia­de edi­yo­ruz. Söz­le­ri­mi bu­ra­da ta­mam­lar­ken mü­sa­ade­le­ri­niz­le şu söz­le­rin al­tı­nı bir kez da­ha çiz­mek is­ti­yo­rum. Bu­gün Türk Çift­çi­si ola­rak biz­ler; kim­se­den sa­da­ka di­len­mi­yo­ruz, kim­se­den bi­ze acı­ma­sı­nı bek­le­mi­yo­ruz. Alın te­ri­miz­le, he­lal ka­za­na­rak, he­lal lok­ma ye­mek is­ti­yo­ruz. Bu ül­ke­de her­kes gi­bi eşit, onur­lu, adil ya­şa­mak is­ti­yo­ruz. Fa­kir­lik­te ya­rı­şan de­ğil zen­gin­lik­te eşit­le­nen bir Tür­ki­ye’nin par­ça­sı ol­mak is­ti­yo­ruz. Şe­re­fi­miz­le, hay­si­ye­ti­miz­le, onu­ru­muz­la; ço­lu­ğu­muz­la, ço­cu­ğu­muz­la, eşi­miz­le, ai­le­miz­le iyi bir ge­le­cek is­ti­yo­ruz. Ra­hat ya­şa­mak, mut­lu ya­şa­mak, hu­zur­lu ya­şa­mak Türk Çift­çi­si­nin hak­kı de­ğil mi? Ha­yal kur­mak, ba­şı dik yü­rü­mek, borç­suz ol­mak Türk Çift­çi­si­nin hak­kı de­ğil mi? El­bet­te hak­kı­mız. El­bet­te ala­ca­ğız. Sab­re­din Az Kal­dı. Bu­gün bu so­run­lar çö­zül­mez­se bu ko­nu öze­lin­de ko­nu­şu­yo­rum. Böl­ge in­sa­nı­mı­za İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe Teş­ki­la­tı­mı­zın ta­ah­hü­dü­dür; yet­ki eli­mi­ze geç­ti­ğin­de bu te­kel­ci pi­ya­sa bo­zuk­lu­ğu­nu or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız. Ko­nuş­ma­mın ba­şın­da da izah et­ti­ğim üze­re; da­ha adil, da­ha ka­tı­lım­cı bir fi­yat be­lir­le­me me­ka­niz­ma­sı oluş­tu­ra­ca­ğız. Re­ka­bet­çi pi­ya­sa olu­şu­mu­nun önü­nü aça­ca­ğız. Kim­se be­nim çift­çi­min kan emek­le­ri­ni sö­mü­re­me­ye­cek, be­nim üre­ti­ci­min alın te­ri­ni ça­la­ma­ya­cak, be­nim köy­lü­mün ha­yal­le­ri­ni sön­dü­re­me­ye­cek. Hak­kı­mı­zı bu eğ­ri dü­zen­den, sö­ke sö­ke ala­ca­ğız. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­le­rim­le; Türk Çift­çi­si sa­hip­siz de­ğil­dir di­yor siz­le­ri Al­lah’a ema­net edi­yo­rum. Sağ olun, var olu­n” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.