14. ULUSLARARASI TARSUS YARI  MARATONU’NUN BAŞLANGIÇ ÇİVİSİ ÇAKILDI

abdullah - 23 Temmuz 2022 Cumartesi

14. ULUSLARARASI TARSUS YARI MARATONU’NUN BAŞLANGIÇ ÇİVİSİ ÇAKILDI

TARSUS YARI MARATONU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si’nin bu yıl 23 Ekim 2022’de ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dı­ğı 14. Ulus­la­ra­ra­sı Tar­sus Ya­rı Ma­ra­to­nu’nun baş­lan­gıç çi­vi­si ça­kı­la­rak, par­kur öl­çü­mü ya­pıl­dı. 282930 Ha­zi­ran 2022’de ya­pı­lan öl­çüm­ler­le, 14. Ulus­la­ra­ra­sı Tar­sus Ya­rı Ma­ra­to­nu için ko­şu­la­cak ye­ni par­kur be­lir­len­di. Ulus­la­ra­ra­sı At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan öl­çüm­le­rin ar­dın­dan par­ku­run ser­ti­fi­ka­sı çı­ka­rı­la­rak, res­mi­yet ka­zan­ma­sı sağ­lan­dı. Baş­lan­gıç ve bi­tiş nok­ta­sı Tar­sus Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı ola­rak be­lir­le­nen par­kur öl­çüm­le­ri son­ra­sı ma­ra­ton ki­tap­çı­ğı da oluş­tu­rul­du.Yi­ne 2 ka­te­go­ri­den oluş­ma­sı plan­la­nan ma­ra­ton­da at­let­ler 21 ki­lo­met­re­lik par­kur­da, va­tan­daş­lar ise 5 ki­lo­met­re­lik halk ko­şu­sun­da ma­ra­ton he­ye­ca­nı ya­şa­ya­cak.