MERSİN BÜYÜKŞEHİR VE MERSİN BAROSU, KADIN VE ÇOCUK HAKLARI MÜCADELESİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPTI
Yazar: abdullah - 23 Temmuz 2022 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR VE MERSİN BAROSU, KADIN VE ÇOCUK HAKLARI MÜCADELESİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Ka­dın ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik po­zi­tif ay­rım­cı­lık an­la­yı­şı­nı ön­ce­le­yen Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Mer­sin Ba­ro­su ara­sın­da iş bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­lan­dı. Baş­kan Va­hap Se­çer ve Ba­ro Baş­ka­nı Ga­zi Öz­de­mir ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol kap­sa­mın­da; ka­dın ve ço­cuk­la­rın ada­le­te eri­şi­mi­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve ad­li sü­reç­le­rin Ka­dın ve Ço­cuk Hak­la­rı Mer­kez­le­ri’nde­ki avu­kat­lar­la gö­rü­şü­le­rek da­ha sağ­lık­lı yü­rü­tül­me­si he­def­le­ni­yor. Baş­kan Se­çer, "Umut edi­yo­rum; Ba­ro­muz­la yap­tı­ğı­mız bu pro­to­kol so­nu­cun­da Mer­sin'imiz­den Tür­ki­ye'ye olum­lu ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız. Ha­yır­lı uğur­lu ol­sun" de­di. İm­za­la­rın atıl­dı­ğı top­lan­tı­da; Baş­kan Se­çer ve Ba­ro Baş­ka­nı Öz­de­mir’in ya­nı sı­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­ka­nı Şe­ri­fe Ha­soğ­lu Do­ku­cu, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Hu­kuk Mü­şa­vi­ri Bil­gen De­lay, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Gül­can Kış, Mer­sin Ba­ro­su Baş­kan Yar­dım­cı­sı Av. Ka­zım Yük­sel, Mer­sin Ba­ro­su Ka­dın Hak­la­rı Mer­ke­zi Baş­ka­nı Av. Ar­zu Gü­nay ve Mer­sin Ba­ro­su Ço­cuk Hak­la­rı Mer­ke­zi Baş­ka­nı Av. Ez­gi Şim­şek de yer al­dı. Se­çer: “U­lu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pro­je­ler de ge­liş­ti­re­ce­ği­z” Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det ve ço­cuk is­tis­ma­rı­nın ül­ke­miz ve ken­ti­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Top­lum­sal far­kın­da­lı­ğı ar­tır­mak için, ka­dın ve ço­cuk hak­la­rı ko­nu­sun­da, Ba­ro ile bir pro­to­kol im­za­la­ya­ca­ğız. Ka­dı­na ve ço­cu­ğa yö­ne­lik şid­de­ti ön­le­mek ama­cıy­la or­tak mü­ca­de­le et­mek, pro­to­ko­lün amaç­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. İş­bir­li­ği pro­to­ko­lü ile ko­run­ma­ya ih­ti­ya­cı olan ka­dın­la­ra, ço­cuk­la­ra yö­ne­lik reh­ber­lik, bi­linç­len­dir­me ve kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri hu­ku­ki sü­reç­le­re da­ir bil­gi­len­dir­me ve yön­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pa­ca­ğız. Bu­nu Ba­ro­muz­la iş­bir­li­ği ha­lin­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Ay­nı za­man­da, bu pro­to­ko­lün im­za­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan da, bu iş­bir­li­ği çer­çe­ve­sin­de ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pro­je­ler de ge­liş­ti­re­ce­ği­z” de­di. “Ye­rel Eşit­lik Ey­lem Pla­nı­mı­zı Açık­la­dı­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na, ka­dı­na ay­rı bir say­fa aç­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Tüm uy­gu­la­ma­la­rı­mız­da, ka­rar­la­rı­mız­da hep ka­dı­nı ön­ce­le­dik. Ön­ce­lik­le, gö­re­ve gel­di­ği­miz ta­ri­he ka­dar dü­şü­nül­me­miş olan Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı’nı ku­ra­rak işe baş­la­dık. Ve o dai­re bün­ye­sin­de, ka­dı­na ve ço­cu­ğa yö­ne­lik çok önem­li pro­je­ler ge­liş­tir­dik. 10 Ara­lık İn­san Hak­la­rı Gü­nü’nde Tür­ki­ye'de ger­çek­ten çok de­ğer­li, çok önem­li bir ça­lış­ma olan Ye­rel Eşit­lik Ey­lem Pla­nı­mı­zı açık­la­dık. Ey­lem pla­nı doğ­rul­tu­sun­da be­le­di­ye ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ti­tiz­lik­le sür­dü­rü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “Ka­dın­la­rın her alan­da da­ha faz­la var ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­z” Ka­dın­la­rın her alan­da da­ha faz­la var ol­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri için, on­la­ra dai­ma po­zi­tif ay­rım­cı­lık yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­zı be­lir­ler­ken, ka­dın­la­ra mut­la­ka po­zi­tif bir ba­kış açı­mız olu­yor. İs­tih­dam­da ka­dın­la­rın ora­nı­nı ar­tır­mak is­ti­yo­ruz ve bu yön­de de önem­li ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz. Gö­re­ve gel­di­ği­miz ta­rih­te be­le­di­ye bün­ye­sin­de ka­dın is­tih­dam ora­nı yüz­de 17 iken, bu­gün bu oran %21%22’le­re ka­dar yük­sel­di. Umut edi­yo­ruz ki, da­ha da iyi nok­ta­la­ra ge­ti­re­ce­ğiz. Ka­dın­la­rın her alan­da, si­ya­set­te ve ka­rar al­ma me­ka­niz­ma­la­rın­da da­ha faz­la var ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ka­dın­la­rın, top­lu­mun en de­rin ve önem­li so­run­la­rı­nı ya­şa­yan ke­sim­ler­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu da vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Ka­dın­lar, top­lu­mu­mu­zun en önem­li ve de­rin so­run­la­rı­nı ya­şa­yan ke­sim­le­rin­den bir ta­ne­si­dir. Bu­nu gör­mek la­zım. Bu­na bağ­lı ola­rak, ço­cuk­la­rı­mız da böy­le. Bu­nun ta­bii ki fark­lı ne­den­le­ri var. Tür­ki­ye ko­şul­la­rı, ge­le­nek­ler, gö­re­nek­ler, sos­yo­kül­tü­rel ya­pı, sos­yal eko­no­mik ya­pı ve da­ha bir­çok fak­tör, ma­ale­sef bu so­ru­nu olum­suz bir şe­kil­de te­tik­li­yor. Umut edi­yo­rum ki, ara­mız­da yap­tı­ğı­mız bu pro­to­kol so­nu­cun­da da Mer­si­ni­miz­den tüm Tür­ki­ye'ye olum­lu ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız. Ha­yır­lı uğur­lu ol­su­n” de­di. Öz­de­mir: “Ka­dın­la­ra ve ço­cuk­la­ra hu­kuk­sal des­tek ve­re­ce­ği­z” Ka­dı­na ve ço­cu­ğa yö­ne­lik şid­de­tin baş­ta ül­ke­miz ol­mak üze­re, ken­ti­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­da bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mer­sin Ba­ro Baş­ka­nı Ga­zi Öz­de­mir, “Bu­gün Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de, Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ile or­tak bir pro­to­kol dü­zen­le­ye­rek, özel­lik­le şid­det mağ­du­ru ka­dın­la­ra ve yi­ne is­tis­ma­ra uğ­ra­yan ço­cuk­la­ra hu­kuk­sal an­lam­da des­tek ver­me nok­ta­sın­da ça­lış­ma­lar yü­rü­te­ce­ğiz. Or­tak pro­je­ler üre­te­ce­ğiz. Bu ge­liş­ti­re­ce­ği­miz pro­je­le­rin; şeh­ri­miz­de­ki ka­dın­lar ve ço­cuk­lar baş­ta ol­mak üze­re, ül­ke­miz­de­ki ka­dın­la­ra ve ço­cuk­la­ra fay­da ge­ti­re­ce­ği nok­ta­sın­da her­han­gi bir kuş­ku­muz yok. Bu nok­ta­da da Bü­yük­şe­hir’in bi­ze her tür­lü im­ka­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Za­ten da­ha ön­ce­ki dö­nem­ler­de de bu ko­nu­lar­da, özel­lik­le ken­ti­miz­le il­gi­li hu­kuk­sal so­run­lar­da, her da­im Ba­ro­mu­zun ya­nın­da yer al­dı. Ta­bii ki bu pro­to­ko­lün dü­zen­len­me­si; dün iti­ba­riy­le bi­li­yor­su­nuz İs­tan­bul Söz­leş­me­si’nin red­di­ne yö­ne­lik bir ka­rar çık­tı. An­lam­lı bu­lu­yo­rum ben. Çün­kü biz bu mü­ca­de­le­mi­zi söz­leş­me­nin ip­ta­li­ne yö­ne­lik ret ka­ra­rı da ol­sa sür­dü­re­ce­ğiz. Özel­lik­le ken­ti­miz­de­ki si­vil top­lum ör­güt­le­ri, bi­le­şen­le­riy­le, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile di­ğer ye­rel be­le­di­ye­ler­le yi­ne ka­dın ve ço­cuk için var gü­cü­müz­le hu­kuk­sal alan­da­ki mü­ca­de­le­mi­ze de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.