BÜYÜKŞEHİR KURS MERKEZLERİNDEKİ  151 ÖĞRENCİ YKS’DE İLK 50 BİNDE
Yazar: abdullah - 23 Temmuz 2022 Cumartesi

BÜYÜKŞEHİR KURS MERKEZLERİNDEKİ 151 ÖĞRENCİ YKS’DE İLK 50 BİNDE

151 ÖĞRENCİ İLK 50 BİNDE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si’nin 9 il­çe­de­ki Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri’nde üni­ver­si­te sı­na­vı­na ha­zır­la­nan genç­ler, YKS’de önem­li ba­şa­rı­lar el­de et­ti. Bü­yük­şe­hir’in öğ­re­nim des­te­ği sağ­la­dı­ğı 4 bin 318 öğ­ren­ci­nin 151’i, Tür­ki­ye’de ilk 50 bin­lik sı­ra­la­ma­da yer alır­ken, 17’si ilk 5 bin, 3’ü de ilk bin­de yer al­ma­yı ba­şar­dı. İlk 50 bin­de 151 öğ­ren­ci 1819 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de 3 otu­rum ha­lin­de ger­çek­le­şen ve 18 Tem­muz’da so­nuç­la­rı açık­la­nan YKS’de; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden eği­tim ve öğ­re­tim des­te­ği alan öğ­ren­ci­ler, gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı ile göz dol­dur­du.  Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin sağ­la­dı­ğı eği­tim im­ka­nıy­la, tüm yıl bo­yun­ca sı­kı bir şe­kil­de sı­na­va ha­zır­la­nan 4 bin 318 öğ­ren­ci­nin; 151’i Tür­ki­ye’de ilk 50 bin­lik sı­ra­la­ma­da yer al­dı. 17 öğ­ren­ci­nin ilk 5 bin­lik sı­ra­la­ma­ya gir­me­yi ba­şar­dı­ğı sı­nav­da; ilk 1000’de 3 öğ­ren­ci, ilk 10 bin­de 34 öğ­ren­ci, ilk 20 bin­de 64 öğ­ren­ci yer al­ma­yı ba­şar­dı. “Ver­di­ği­miz eme­ğin kar­şı­lı­ğın­da çok iyi so­nuç­lar al­dı­k” Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Cem Ka­ra­kuş, YKS sı­na­vın­da öğ­ren­ci­le­rin gös­ter­di­ği ba­şa­rı­nın ken­di­le­ri­ni çok mut­lu et­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, “Ver­di­ği­miz eme­ğin kar­şı­lı­ğın­da çok iyi so­nuç­lar al­dık. Bu ba­şa­rı­nın hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. İlk 50 bin­de 151 öğ­ren­ci­miz, ilk 5 bin­de 17 öğ­ren­ci­miz ve ilk bin­de 3 öğ­ren­ci­mi­zin de­re­ce yap­ma­sı­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ru­z” de­di. “Bun­dan son­ra­ki sü­re­ci­miz­de ter­cih dö­ne­mi­miz baş­lı­yo­r” Öğ­ren­ci­ler için ter­cih da­nış­man­lı­ğı ya­pa­cak­la­rı­nı da söy­le­yen Ka­ra­kuş, “Bun­dan son­ra­ki sü­re­ci­miz­de ter­cih dö­ne­mi­miz baş­lı­yor. Ala­nın­da uz­man reh­ber öğ­ret­men­le­ri­miz­le bir­lik­te ter­cih da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pa­ca­ğız. Mer­sin ge­ne­lin­de 9 kurs mer­ke­zi­miz­de üc­ret­siz bir şe­kil­de ve­re­ce­ği­miz ter­cih da­nış­man­lı­ğın­dan tüm öğ­ren­ci­ler fay­da­la­na­bi­lir. Ay­rı­ca Mer­sin mer­kez­de de, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ter­cih gün­le­ri­ne bek­li­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “25 Tem­muz 5 Ağus­tos ara­sı tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ter­cih da­nış­man­lı­ğı için bek­li­yo­ru­z” Ka­ra­kuş, ter­cih da­nış­man­lı­ğı­nın ve­ri­le­ce­ği ta­rih ara­lı­ğı­nı da açık­la­ya­rak, “25 Tem­muz ve 5 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ter­cih da­nış­man­lı­ğı için ku­rum­la­rı­mı­za bek­li­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi en iyi şe­kil­de, her ge­çen gün ar­tı­ya gö­tür­mek için eli­miz­den ge­len bü­tün ça­ba­yı gös­ter­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Bun­dan son­ra­ki dö­ne­mi­miz­de de yi­ne YKS’ye ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ve ai­le­le­ri­mi­zin ya­nın­da ola­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.