TARSUS BELEDİYESİ, BAĞLAR VE  GAZİLER MAHALLESİ’NDE KENTSEL  DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ, BAĞLAR VE GAZİLER MAHALLESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Tar­sus Be­le­di­ye­si va­tan­daş­la­rın ya­şam kon­fo­ru­nu iyi­leş­tir­mek ve ken­tin ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne gel­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la Bağ­lar ve Ga­zi­ler Ma­hal­le­sin­de kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu sağ­lık­lı ve viz­yo­ner bir kent in­şa et­me ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Tar­sus’ta çar­pık kent­leş­me­ye ve atıl alan­la­ra yö­ne­lik çö­züm­ler sü­rü­yor. Bu kap­sam­da İs­met­pa­şa Ma­hal­le­si­nin ar­dın­dan Bağ­lar ve Ga­zi­ler Ma­hal­le­sin­de 1. Etap uy­gu­la­ma ala­nı dö­nü­şüm pla­nı Tar­sus be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­me­ye baş­lan­dı. Be­le­di­ye mec­lis sa­lo­nun­da 30606 m2’lik alan­da 1. Etap uy­gu­la­ma sa­ha­sı içe­ri­sin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek ça­lış­ma­la­ra iliş­kin hak sa­hip­le­ri­ne yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da Kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si­ne ait ça­lış­ma­lar ta­nı­tıl­dı. Mev­cut du­rum ana­liz­le­ri ve sen­tez ça­lış­ma­la­rı pay­la­şıl­dı. Plan­la­ma sü­re­ci ve or­ta­ya çı­ka­rı­lan al­ter­na­tif ta­sa­rım­lar­dan söz edil­di. Tas­lak plan­da ya­pı­laş­ma­yı et­ki­le­yen plan not­la­rı ve dö­nü­şü­me yön ve­ren ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı an­la­tıl­dı. Söz ko­nu­su ala­nın ada bü­tü­nü ya­pı­laş­ma­sı ve viz­yon pla­nı gör­sel­le­ri pay­la­şıl­dı. Tas­lak pla­nın ön­gör­dü­ğü ya­pı­laş­ma­lar va­zi­yet plan­la­rı ve üç bo­yut­lu mo­del­ler­le me­kân­sal ola­rak ya­pı­laş­ma­yı gös­te­ren de­tay cep­he ça­lış­ma­la­rı ile ta­nı­tım vi­de­osu gös­te­ril­di. Kent­sel Dö­nü­şüm ve Ge­li­şim ala­nı ile il­gi­li me­rak edi­len ba­zı ko­nu­la­ra Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ve il­gi­li yet­ki­li­ler­ce ça­lış­ma­ya yö­ne­lik su­num eş­li­ğin­de bil­gi ve­ril­di, so­ru­lar ce­vap­lan­dı. Top­lan­tı­da, Mi­mar Bas­ri Ga­zi ta­ra­fın­dan kent­sel dö­nü­şüm ve ge­li­şim pro­je­si kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ça­lış­ma­lar ile il­gi­li hak sa­hip­le­ri­ne bil­gi ve­ri­le­rek va­tan­daş­la­rın so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­rıl­dı ve kar­şı­lık­lı gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. Kent­sel Dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan "Bu pro­je­miz­de ama­cı­mız el­den edi­le­cek ka­rı hal­ka da­ğıt­mak, bu yüz­den be­le­di­ye­miz ola­rak ça­lış­ma­yı yü­rü­tü­yo­ruz.  Biz va­tan­daş­la­rı­mı­zın le­hi­ne ola­cak ça­lış­ma ne ise onu yap­ma gay­re­tin­de­yiz. Bir kent­te ran­tı halk ya­ra­tır, ran­tı da hal­ka eşit da­ğıt­mak ge­re­kir. Ken­ti­mi­zin ka­li­te­si­ni yük­sel­te­cek kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­mız tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. Sağ­lık­lı bir kent in­şa et­me yo­lun­da İs­met­pa­şa ma­hal­le­mi­zin ar­dın­dan Bağ­lar ve Ga­zi­ler Ma­hal­le­mi­zin 1. Etap dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. Ma­hal­le­miz de­ğer­le­ne­cek ve bir mar­ka ha­li­ne ge­le­cek, sağ­lık­lı in­san an­cak sağ­lık­lı bir kent­te olur. Bu an­lam­da Bağ­lar ve Ga­zi­ler Ma­hal­le­le­ri­miz­de ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz Kent­sel Dö­nü­şüm ve Ge­li­şim pro­je­mi­zin hal­kı­mı­za ve ken­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)