BAŞKAN SEÇER, ‘TARSUS VE  Ç.YAYLA TARIMSAL DESTEK  DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

BAŞKAN SEÇER, ‘TARSUS VE Ç.YAYLA TARIMSAL DESTEK DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI

TARIMSAL DESTEK

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Tar­sus ve Çam­lı­yay­la il­çe­le­rin­de 'üzüm sık­ma ma­ki­ne­si, ha­mur yo­ğur­ma ma­ki­ne­si, kü­çük­baş hay­van ve yem da­ğı­tım' tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Tar­sus Mez­ba­ha­ne­sin­de dü­zen­le­nen tö­ren­de, Tar­sus­lu 15 ve Çam­lı­yay­la­lı 2 ye­tiş­ti­ri­ci ol­mak üze­re, top­lam 17 ye­tiş­ti­ri­ci­ye 25'er adet kü­çük­baş hay­van ve yem­le­ri tes­lim edil­di. Tö­ren­de Tar­sus De­de­ler Ko­ope­ra­ti­fi, Tar­sus Say­köy Su­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi, Tar­sus Ulaş Ma­hal­le­si Su­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi ve Tar­sus Taş­çı­lı Kö­yü Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi­ne 1'er adet ol­mak üze­re top­lam 4 adet üzüm sık­ma ma­ki­ne­si da­ğı­tı­lır­ken, Tar­sus'ta 20 ma­hal­le, Çam­lı­yay­la'da ise 5 ma­hal­le­ye top­lam­da 25 adet ha­mur yo­ğur­ma ma­ki­ne des­te­ği sağ­lan­dı. Üre­ti­ci­ler­le bir ara­da ol­mak­tan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Se­çer, "Ta­rım ha­ya­tın ta ken­di­si. Çün­kü gı­da ol­maz­sa ya­şam ol­maz. Mut­la­ka üre­te­ce­ğiz, üre­ti­mi ya­pa­cak olan da üre­ti­ci. An­cak dev­le­tin ku­rum­la­rı da üre­ti­ci­yi des­tek­le­ye­cek. Bu dün­ya­nın her ta­ra­fın­da böy­le­dir" de­di. Dev­le­tin ta­rı­mı, den­ge­yi kur­mak için des­tek­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Se­çer, "Yok­sa üre­tim ve eko­no­mi ol­maz. Tür­ki­ye'de her 4 ki­şi­den bi­ri ta­rım­da ça­lı­şı­yor. Bu in­san ta­rım­da ça­lış­ma­yı bı­ra­kır­sa boş­ta ka­la­cak. Do­la­yı­sıy­la iş bu­la­ma­yan, evi­ne AŞ gö­tü­re­me­yen in­san da top­lum için po­tan­si­yel bir so­run oluş­tu­ra­cak­tır. Ya­ni sos­yal me­se­le, top­lum­sal bir me­se­le" di­ye ko­nuş­tu. Ta­rım ala­nın­da Mil­let­ve­kil­li­ği dö­ne­min­de de TBMM'de­ki ko­mis­yon­da ça­lış­tı­ğı­nı anım­sa­tan Se­çer, "Ta­rım ala­nın­da cid­di ya­sa­la­rın çık­ma­sı­na, hem pra­tik­te hem teo­rik­ten edin­di­ğim de­ne­yim­ler­le kat­kı ver­me­ye ça­lış­tım. Şim­di be­le­di­ye baş­ka­nı­yım. Ta­rı­mın öne­mi­ni ve de­ğe­ri­ni bil­di­ğim için, bu­nun far­kın­da ol­du­ğum için bu ka­dar önem ve­ri­yo­rum. Bir şe­yin far­kın­da ola­cak­sı­nız ki de­ğer ve­re­si­niz. Biz bu­nun far­kın­da­yız" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Mer­sin'de 3 yıl­dır önem­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı ve hiç­bir za­man bun­dan şi­ka­yet et­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, "Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 3'ün­cü yı­lı­nı dol­dur­du. Hiç­bir or­tam­da 'be­le­di­yem fa­kir, as­fal­tım yok, pa­ram yok, hay­van ala­mam, yem ve­re­mem, des­tek ya­pa­mam' gi­bi bir cüm­le kur­ma­dım. Baş­ka­nın eki­bi­nin, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nın, bü­rok­ra­si­si­nin de böy­le bir söy­le­mi ola­maz. İm­kan­la­rı­mı­zı so­nu­na ka­dar kul­la­nır, hiz­met­le­ri­mi­zi ya­pa­rız" şek­lin­de ko­nuş­tu. Ta­rım­sal alan­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, şöy­le de­vam et­ti; "Bu böl­ge­nin çift­çi­le­ri­nin biz­den en çok is­te­di­ği şey, su­la­ma bo­ru­su des­te­ği­dir. Ma­ale­sef son 2 yıl­da bo­ru fi­yat­la­rı­nı in­ce­le­dim; hem plas­tik hem de çe­lik bo­ru fi­yat­la­rı son 2 yıl­da yüz­de 400, yüz­de 500 ora­nın­da art­mış du­rum­da. Biz bo­ru da­ğı­tı­mı­na 60 ki­lo­met­re ile baş­la­dık ve ken­di­mi­ze 100 ki­lo­met­re he­de­fi koy­duk. Şu ana ka­dar Ana­mur'dan Tar­sus'a va­tan­daş­la­rı­mı­za 3 yıl için­de top­lam 162 ki­lo­met­re su­la­ma bo­ru­su da­ğıt­tık. Biz bu bo­ru­la­rı da pro­je­si olan üre­ti­ci­le­ri­mi­ze da­ğı­tı­yo­ruz." Üre­ti­ci­ye su­la­ma bo­ru­su des­te­ği ya­nın­da, fi­de fi­dan des­te­ği de sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Se­çer, "Bi­zim der­di­miz kü­çük üre­ti­ci. Baş­ta ka­dın­lar ol­mak üze­re, kü­çük üre­ti­ci­le­re ne ya­pa­bi­li­riz, onun için gay­ret sarf edi­yo­ruz. Son 3 yıl­da 1 mil­yon 491 bin adet de­ği­şik tür­de fi­de­fi­dan da­ğıt­tık. Özel­lik­le de­ni­ze ya­kın yer­ler­de, ör­tü al­tı üre­ti­ci­le­re de des­tek ve­ri­yo­ruz. Ora­da da 225 üre­ti­ci­ye mik­ro­bi­yal güb­re, 80 üre­ti­ci­ye se­ra nay­lo­nu, 800 üre­ti­ci­ye se­ra ipi ve sa­rı ya­pış­kan tu­zak des­tek­le­ri­miz ola­cak. Şu eko­no­mik ko­şul­lar­da, bu des­tek­ler üre­ti­ci için çok bü­yük önem ta­şı­yor" de­di. 'Hay­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim' pro­je­si çer­çe­ve­sin­de ye­ni üre­ti­ci­le­re kü­çük­baş hay­van­la­rı­nın tes­lim edi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, söz ko­nu­su pro­je­nin, hay­van­cı­lık adı­na Mer­sin'e çok fay­da­sı ola­cak bir pro­je ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, "Her yıl 60 ai­le­ye 25'er adet ol­mak üze­re top­lam­da bin 500 adet kü­çük­baş hay­van da­ğı­tı­yo­ruz. Pro­je 5 yıl­lık bir pro­je. 5 yıl­dan son­ra bi­zim ye­ni hay­van be­de­li öde­me­mi­ze ge­rek kal­ma­ya­cak. 2 yıl­da 3 bin hay­van al­dık ve da­ğıt­tık. Bu yıl da­ğı­ta­ca­ğı­mız bin 500 hay­va­nın 973 ade­di­ni sa­tın al­mı­şız. Ge­ri ka­lan 527 hay­van, 2 yıl ön­ce pro­je baş­la­dı­ğın­da ver­di­ği­miz üre­ti­ci­ler­den gel­di. Top­lam­da da şu ana ka­dar 2 bin 220 ye­ni do­ğum ol­muş. Bu yıl bu­nun sa­de­ce 527'si­ni ge­ri al­mı­şız. Di­ğer­le­ri­ni de bel­li bir za­man son­ra üre­ti­ci bi­ze ia­de ede­cek ve biz ye­ni üre­ti­ci­le­re ve­re­ce­ğiz. Pro­je bu şe­kil­de iler­le­ye­cek" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Hay­van­cı­lık an­la­mın­da di­ğer alan­lar­da da önem­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni kay­de­den Se­çer, "Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da To­ros­lar'da 35'i ka­dın 50 üre­ti­ci­ye kaz da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. Her bir ye­tiş­ti­ri­ci­ye 100 adet yav­ru ka­zı, 600 ki­log­ram yem des­te­ği ile tes­lim et­tik. Arı­cı­lı­ğa da des­tek ve­ri­yo­ruz. Mu­az­zam bal üre­ti­mi­miz olu­yor. Ge­çen yıl yi­ne 55'i ka­dın 708 bal­cı­ya mal­ze­me des­te­ği yap­tık. Bu yıl da ko­van sa­hip­le­ri­ne, 100200 ko­van ara­sı bal sa­ğım ça­dı­rı ve­re­ce­ğiz" di­ye ko­nuş­tu. Ta­rım­sal alan­da üre­ti­ci­ye bir di­ğer da­ğı­tı­mın da alet ekip­man ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, "Bu böl­ge üzüm di­ya­rı. Da­ğıt­tı­ğı­mız üzüm sık­ma ma­ki­na­la­rı ha­yır­lı ol­sun. Yi­ne 25 adet ha­mur yo­ğur­ma ma­ki­na­sı ve­re­ce­ğiz Tar­sus Çam­lı­yay­la hat­tı­na. Han­gi köy is­ter­se is­te­sin 1 ta­ne hak­kı var. Şu ana ka­dar 160 ta­lep gel­miş, 160'ını da bu da­ğı­tım­lar­la ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bu­nun ya­nın­da ko­ope­ra­tif­ler, bir­lik­ler, zi­ra­at oda­la­rı ara­cı­lı­ğı ile ba­dem soy­ma, zey­tin boy­la­ma, bit­ki­sel atık kıy­ma, taş kır­ma, sap par­ça­la­ma, erik boy­la­ma, ce­viz soy­ma, des­ti­las­yon, dal par­ça­la­ma ma­ki­na­la­rı gi­bi top­lam­da 214 adet ma­ki­ne ve ekip­man des­te­ği sağ­la­mı­şız" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.        (Bü­yük­şe­hir         Be­le­di­ye­si)