TARSUS’TA, TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

TARSUS’TA, TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI

TOPLU TAŞIMA ZAMMI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Tar­sus’ta top­lu ta­şı­ma üc­ret­le­ri­ne ya­pı­lan zam son­ra­sı mi­ni­büs ve halk oto­bü­sü sa­hip­le­ri iş­le­ri­nin dü­şe­ce­ği en­di­şe ya­şar­ken, va­tan­daş­lar­da üc­ret ar­tı­şı­na bü­yük tep­ki gös­ter­di.Ye­ni ya­pı­lan zam­lar­la bir­lik­te si­vil yol­cu fi­ya­tı 5,50 li­ra­dan 8 li­ra­ya, öğ­ren­ci ise 4.50 li­ra­dan 6 li­ra­ya yük­se­lir­ken, zam­lı fi­yat­lar dol­muş­lar­da da gö­rü­nür yer­le­re asıl­dı.Top­lu ta­şı­ma üc­ret­le­ri­ne ya­pı­lan zam­lar son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­zi ara­yan va­tan­daş­lar “Ya­pı­lan bu zam­lar son­ra­sın­da biz­ler bü­yük mağ­du­ri­yet ya­şa­ya­ca­ğız. Bu zam­la­rın ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ve­ren­le­rin, göz yu­man­la­rın hiç vic­dan­la­rı yok mu? Şim­di siz­ler ara­cı­lı­ğıy­la so­ru­yo­ruz bu ken­ti yö­ne­ten­ler ne­re­de? Akar­ya­kıt fi­yat­la­rı 30 li­ra­dan 25 li­ra­ya dü­şer­ken bu zam­dan ne­re­den çık­tı? Ar­tık ge­çin­mek ger­çek­ten çok zor. Bu ka­ra­rı alan­lar ve bu ka­ra­rın alın­ma­sı­nı onay­la­yan­lar zam­la­rı ge­ri çek­me­li­dir­le­r” de­di­ler.Öğ­ren­ci­ler ise ya­pı­lan zam­mın ken­di­le­ri faz­la gel­di­ği­ni be­lir­te­rek “A­kar­ya­kıt fi­yat­la­rı ba­ha­ne edi­le­rek top­lu ta­şı­ma üc­ret­le­ri­ne geç­ti­ği­miz ay­lar­da zam ya­pıl­dı. Akar­ya­kıt fi­yat­la­rı düş­tü ama bun­lar yi­ne zam yap­tı­lar. Tar­sus­Çam­lı­yay­la ara­sı 63 ki­lo­met­re 35 li­ra, Tar­sus’un için­de bir öğ­ren­ci 6 li­ra. Ola­cak şey de­ği­l” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar.