ŞİŞECAM’DAN, TARSUS’A  MÜJDELİ HABER GELDİ
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

ŞİŞECAM’DAN, TARSUS’A MÜJDELİ HABER GELDİ

TARSUS OSB YATIRIMI

Cam ve kim­ya­sal­lar sek­tö­rü­nün glo­bal oyun­cu­su Şi­şe­cam, Tür­ki­ye’ye de­ğer ka­tan ya­tı­rım­la­rı­na bir ye­ni­si­ni da­ha ek­li­yor. Şi­şe­cam’dan, Tar­sus’a müj­de­li ha­ber gel­di. Şi­şe­cam, iş­let­me ser­ma­ye­si da­hil yak­la­şık 3,4 mil­yar TL (185 mil­yon Eu­ro) de­ğe­rin­de ya­tı­rım­la Tar­sus OSB’de gün­de 600 ton ka­pa­si­te­li buz­lu cam fı­rı­nı ve yıl­da 20 mil­yon met­re­ka­re ka­pa­si­te­li ener­ji ca­mı iş­le­me hat­tı kur­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.Şi­şe­cam, Tar­sus’a ye­ni bir buz­lu cam hat­tı ya­tı­rı­mı ve iş­le­me hat­tı ka­ra­rı al­dı. 20 mil­yon met­re­ka­re ka­pa­si­te­li te­sis için 3,4 mil­yar TL ya­tı­rım ya­pı­la­cak. Şi­şe­cam ye­ni ya­tı­rı­mıy­la ener­ji cam­la­rı sek­tö­rün­de or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek arz açı­ğı­nı ka­pat­ma­yı ve ih­ra­cat fır­sat­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­yı he­def­li­yor. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Tar­sus OSB Baş­kan Ve­ki­li H. Ru­hi Ko­çak, “Ça­ba­la­rı­mı­zın so­nu­cu­nu gör­mek çok gü­zel. Mut­lu­yuz. Şi­şe­cam gi­bi bir de­vin ya­tı­rım­cı­la­rı­mız ara­sın­da ol­ma­sı gu­rur ve­ri­ci. Bu ya­tı­rı­mın Tar­sus ve böl­ge­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­ri­m” de­di. Şi­şe­cam Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Mu­rah­has Üye­si Prof. Dr. Ah­met Kır­man, “Şi­şe­cam 87 yı­lı aş­kın geç­mi­şin­de ol­du­ğu gi­bi ola­ğan­dı­şı ko­şul­la­ra rağ­men Tür­ki­ye için de­ğer ya­rat­ma­yı sür­dü­rü­yor. Güç­lü kü­re­sel he­def­le­ri­mi­ze fark­lı fa­ali­yet alan­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me oda­ğı­mı­za uy­gun ola­rak ye­ni ya­tı­rım ham­le­le­riy­le yü­rü­yo­ruz. Bu­nu ya­par­ken dün­ya­da­ki trend­le­ri iz­le­yip ye­ni ya­tı­rım fır­sat­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip edi­yo­ruz. Ar­tan ener­ji ma­li­yet­le­ri­ne kar­şın gü­neş ener­ji­sin­den elek­trik üre­ti­mi ma­li­yet­le­ri­nin düş­me­si ve glo­bal are­na­da ar­tan sür­dü­rü­le­bi­lir­lik has­sa­si­ye­ti et­ki­le­riy­le buz­lu cam ve ener­ji ca­mı sek­tö­rü ye­ni fır­sat­lar su­nu­yor. Ül­ke­mi­zin cam ta­le­bi­ni en et­kin şe­kil­de kar­şı­la­ma ve eko­no­mi­miz için de­ğer ya­rat­ma ön­ce­li­ği­miz kap­sa­mın­da dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de hız­la bü­yü­yen gü­neş ener­ji­si sek­tö­rün­de or­ta­ya çı­kan bu fır­sa­tı de­ğer­len­di­re­rek Mer­sin’e ye­ni bir buz­lu cam hat­tı ya­tı­rı­mı ve iş­le­me hat­tı ka­ra­rı al­dık. Bu ya­tı­rı­mın Şi­şe­cam’ın sür­dü­rü­le­bi­lir­lik odak­lı kat­ma de­ğer­li ürün üret­me stra­te­ji­si­ne de kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­ru­z” de­di. İk­lim kri­zi­nin de et­ki­siy­le tü­ke­ti­ci­ler­de ve ül­ke yö­ne­tim­le­rin­de olu­şan kar­bon sa­lı­nı­mı­na yö­ne­lik far­kın­da­lı­ğın, do­ğa­ya en çok kar­bon sa­lı­nı­mı­na yol açan sek­tör­ler­den bi­ri olan ener­ji sek­tö­rün­de ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­la­ra dö­nü­şü­mü en ön­ce­lik­li ko­nu ha­li­ne ge­tir­di­ği­ni ifa­de eden Kır­man, “E­ner­ji­de arz/ta­lep den­ge­si­nin bo­zul­ma­sıy­la bir­lik­te hız­la ar­tan do­ğal­gaz, elek­trik ve ya­kıt fi­yat­la­rı, fo­sil ya­kıt­la­ra kı­yas­la ma­li­ye­ti da­ha dü­şük ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na olan ta­le­bi ar­tır­dı. Ya­şa­nan bu ge­liş­me­ler, gü­neş ener­ji­si­ni elek­trik üre­ti­mi için en uy­gu­la­na­bi­lir çö­züm ola­rak öne çı­ka­rı­yor. Tür­ki­ye’de 2018 yı­lın­da 8 mil­yon met­re­ka­re olan ener­ji cam­la­rı pa­zar ta­le­bi­nin yak­la­şık 3 kat ar­ta­rak 2022 yı­lın­da 23 mil­yon met­re­ka­re se­vi­ye­si­ne çık­ma­sı bek­le­ni­yor. Biz de sek­tör­de or­ta­ya çı­kan bu fır­sa­tı Tür­ki­ye için bir de­ğe­re dö­nüş­tür­mek is­te­dik. Mev­cut du­rum­da pa­zar­da­ki ta­le­bin yüz­de 64’ü it­ha­lat ile kar­şı­la­nır­ken ge­ri ka­lan yüz­de 36’lık kı­sım ise Tür­ki­ye’de­ki tek ye­rel üre­ti­ci ola­rak Şi­şe­cam ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nı­yor. Ye­ni fı­rın ve iş­le­me hat­tı ya­tı­rı­mı­mız sa­ye­sin­de ar­tan ta­le­be kar­şı­lık ver­me­nin ya­nı sı­ra, sek­tör­de­ki it­ha­lat ora­nı­nı azalt­ma­yı ve ih­ra­cat fır­sat­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me­yi he­def­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)