BAŞKAN SEÇER, TARSUS  M.PAŞA MAHALLESİNDE  VATANDAŞLA BULUŞTU
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

BAŞKAN SEÇER, TARSUS M.PAŞA MAHALLESİNDE VATANDAŞLA BULUŞTU

BAŞKAN SEÇER MİTHATPAŞA ZİYARETİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Tar­sus'un Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­si'nde va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di.Tar­sus’un Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­si’nde es­na­fı zi­ya­ret edip ‘ha­yır­lı iş­ler’ di­le­yen Baş­kan Se­çer, bir kah­ve­ha­ne­de va­tan­daş­lar­la bu­lu­şa­rak so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Ada­let­li şe­kil­de, her hiz­me­te ih­ti­ya­cı olan ma­hal­le­ye ula­şa­rak hiz­met yap­ma ça­ba­sı, gay­re­ti, az­mi içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, Mit­hat­pa­şa gi­bi da­ha ön­ce­ki dö­nem­ler­de hiz­me­ti kı­sıt­lan­mış, hiz­met­te ikin­ci pla­na atıl­mış yer­le­re çok da­ha faz­la önem ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ken­di­si­ne oy ver­miş, ver­me­miş her­ke­sin be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Se­çer, “Ba­na oy ve­rip ver­me­di­ği­ni­zi sor­gu­la­mam. Be­nim gö­re­vim ay­rım yap­ma­dan si­ze hiz­met et­mek. Onun için biz gö­rev­de ol­du­ğu­muz sü­re­ce ken­di­ni­zi gü­ven­de ve hu­zur­lu his­se­din. ‘Bi­zim Baş­ka­nı­mız var’ de­yi­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Va­tan­daş­la­ra il­gi­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eden Baş­kan Se­çer, “Siz­le­re hiz­met et­mek için gay­ret edi­yo­ruz. Çok gay­ret­li bir be­le­di­ye ol­du­ğu­muz her­kes­çe bi­li­ni­yor. Biz Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Tür­ki­ye’nin ta­kip et­ti­ği bir be­le­di­ye­yiz. Ben siz­le­rin oy­la­rıy­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­dum. Bu des­te­ğin ve so­rum­lu­lu­ğu­mun far­kın­da­yım. Bu yük ağır bir yük, ama çok de­ğer­li, çok kut­sal bir yük. Ko­lay va­zi­fe yap­ma­dı­ğı­mı­zı bi­li­yor­su­nuz. Kı­sıt­lı im­kan­la­rı­mı­zı kul­la­nıp, is­raf et­me­den, kul hak­kı ye­me­den, bi­ri­le­ri­nin ye­me­si­ne mü­sa­ade et­me­den, tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­nı is­raf et­me­den, ama her şey­den önem­li­si Hz. Ömer ada­le­ti­ni hiz­me­te ih­ti­ya­cı olan her ma­hal­le­ye eşit ola­rak ulaş­tır­ma gay­re­ti ve az­mi içe­ri­sin­de­yi­z” de­di. Va­tan­daş­la­rın des­te­ğin­den ina­nıl­maz de­re­ce­de mo­ral bul­duk­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Bi­zim tek gü­cü­müz, tek mo­ral kay­na­ğı­mız ve ener­ji­miz siz­ler­si­niz. Si­zin bu sev­gi­niz, dua­nız, te­şek­kü­rü­nüz, mem­nu­ni­ye­ti­niz ol­ma­sa; emin olun ne ben so­ka­ğa çı­ka­bi­li­rim, ne de bu gö­re­vi ya­pa­bi­li­rim. Baş­ka­nı­nı­zı iyi ta­nı­yın ve ben­den ya­na ya­ta­ğı­nız­da ra­hat uyu­yu­n” di­ye ko­nuş­tu. Ça­lış­tık­ça din­len­di­ği­ni di­le ge­ti­ren, tüm ma­hal­le­le­re ada­let­li bir şe­kil­de hiz­met gö­tür­dük­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Muh­tar­la­rı­mız­la ga­yet uyum­lu bir ça­lış­ma içe­ri­sin­de­yiz. Si­zin mem­nu­ni­ye­ti­ni­zi da­ha da ar­tır­mak için, bü­tün im­kan­la­rı­mı­zı se­fer­ber edi­yo­ruz. Yol ya­pım­la­rın­dan MES­Kİ’nin yap­tı­ğı su, ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­la­rı­na ka­da­r… Mit­hat­pa­şa gi­bi da­ha ön­ce­ki dö­nem­ler­de hiz­me­ti kı­sıt­lan­mış, hiz­met­te ikin­ci pla­na atıl­mış yer­le­re il­gi­miz da­ha faz­la. Bu­ra­da si­ze ay­rı­ca­lık yap­mı­yo­ruz. Bi­zim yap­tı­ğı­mız, geç­miş­te ger­çek­leş­me­yen ada­le­ti ger­çek­leş­tir­mek. Yap­tı­ğı­mız bun­dan iba­re­t” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Mer­sin­li­le­re ay­rım yap­ma­dan hiz­met et­me­nin gay­re­ti için­de ol­du­ğu­nu bir kez da­ha vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Ben si­zin Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı­zım. Ba­na oy ve­rip ver­me­di­ği­ni­zi sor­gu­la­mam. Be­nim gö­re­vim si­ze ay­rım yap­ma­dan hiz­met et­mek. Onun için biz gö­rev­de ol­du­ğu­muz sü­re­ce, ken­di­ni­zi gü­ven­de ve hu­zur­lu his­se­din. ‘Bi­zim Baş­ka­nı­mız var’ de­yin. Biz be­le­di­ye ola­rak yol, su, oto­büs gi­bi hiz­met­le­ri sağ­la­rız. Ama bi­zim için her şey­den önem­li­si in­san. Bi­zim için ka­dın ön­ce­lik­li, ço­cuk ön­ce­lik­li. Has­ta, ha­mi­le, be­bek, öğ­ren­ci, evin­de ye­me­ği­ni ya­pa­ma­yan yaş­lı tey­zem önem­li. Bun­la­rın mut­lu­lu­ğu, hu­zu­ru önem­li. Eğer bu say­dı­ğım in­san­lar acı çe­ki­yor­sa, on­la­rın acı­sı­nı pay­laş­ma­mız çok önem­li. Onun için Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, tüm Tür­ki­ye’de sos­yal be­le­di­ye­ci­lik den­di­ği za­man ak­la ge­len ilk be­le­di­ye ha­li­ne gel­di­” şek­lin­de ko­nuş­tu. CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ozan Va­ral, “Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­si, Tar­sus’un sim­ge­si olan bir ma­hal­le. Bü­tün renk­le­rin bir ara­da kar­deş­çe, hu­zur içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı bir ma­hal­le. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­miz baş­ta ol­mak üze­re Tar­sus’un tüm ma­hal­le­le­ri­ne ver­di­ği hiz­met­ler için çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le Muh­ta­rı Mu­hit­tin Bor­lu­kan ise “Biz Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden mem­nu­nuz. İh­ti­yaç­la­rı­mız ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor, ek­sik olan­lar da ya­pı­la­cak in­şal­lah. Han­gi dai­re baş­ka­nı, han­gi mü­dü­rü ara­dıy­sak ek­sik­le­ri­miz ta­mam­la­nı­yo­r” de­di. Tar­sus ge­zi­sin­de Baş­kan Se­çer’e; CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ozan Va­ral, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bü­rok­rat­la­rı ve dai­re baş­kan­la­rı da eş­lik et­ti. (Bü­yük­şe­hir Be­le­diyesi)