MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN,  ZİRAAT ODASI’NA ZİYARET
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN, ZİRAAT ODASI’NA ZİYARET

ZİRAAT ODASI ZİYARETİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Avc ı’yı zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da böl­ge çift­çi­le­ri­nin so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Tür­ki­ye’nin önem­li ta­rım­sal üre­tim mer­kez­le­rin­den bi­ri olan Tar­sus’un ta­rım­la il­gi­li so­run­la­rı­nı de­vam­lı Mec­lis kür­sü­sün­den di­le ge­tir­di­ği­ni söy­le­di. Çift­çi­nin ma­zot ve güb­re alı­mın­da zor­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Mil­let­ve­ki­li Şim­şek “İn­şal­lah, ge­le­cek gün­ler­de bu sı­kın­tı­lar aşı­la­cak­tır. Ben­de dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da böl­ge­miz çift­çi­si­nin tüm so­run ve ta­lep­le­ri­ni Mec­lis kür­sün­de di­le ge­ti­rip bun­la­rın çö­zü­mü ko­nu­sun­da gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­ya de­vam ede­ce­ği­m” de­di. Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı da, zi­ya­ret duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, böl­ge­miz­de üzüm ha­sa­dı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın üzüm alım fi­ya­tı­nı 2 li­ra 25 ku­ruş açık­la­ma­sı­nı eleş­tir­di,