BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN,  KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN  48. YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN 48. YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Kıb­rıs Ada­sı’nın ta­rih bo­yun­ca Türk­ler için öne­mi­ni hiç kay­bet­me­di­ği­ni, Tür­ki­ye’nin de Do­ğu Ak­de­niz’de­ki en önem­li ka­le­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı’nın 48. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da, “Kıb­rıs Türk hal­kı­nı Rum­lar ta­ra­fın­dan çek­tik­le­ri zu­lüm­den kur­tar­mak ga­ye­siy­le, 20 Tem­muz 1974'te Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­zin Kıb­rıs'ta baş­lat­tı­ğı Kıb­rıs Türk Ba­rış Ha­re­kâ­tı'nın 48. yıl­dö­nü­mü­nü ya­şa­mak­ta­yız. Bu ve­si­ley­le Kıb­rıs’ta­ki Rum me­za­li­mi­ne son ve­ren ve Ada’ya ba­rış, hu­zur ve gü­ven ge­ti­ren Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı’nın 48. yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yor, Kıb­rıs Türk Ba­rış Ha­re­kâ­tın­da yer alan tüm şe­hit­le­ri­mi­zi ve ebe­di­ye­te in­ti­kal et­miş ga­zi­le­ri­mi­zi min­net ve rah­met­le anı­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.