MEHMET YUNUS SEVEN, ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Yazar: abdullah - 22 Temmuz 2022 Cuma

MEHMET YUNUS SEVEN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

ÖĞRENCİ BULUŞMASI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) İYİ Par­ti­li Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, Tür­ki­ye'nin de­ği­şik kent­le­rin­de oku­yan Tar­sus­lu üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si genç­ler­le bir ara­ya gel­di.  Genç­ler­le soh­bet top­lan­tı­sın­da bir ara­ya ge­len Meh­met Yu­nus Se­ven, “Genç­le­re sö­züm ol­sun! İYİ Par­ti ik­ti­da­rın­da; üni­ver­si­te­ler, bi­lim­sel ola­rak öz­gür ve ba­ğım­sız; aka­de­mik, ida­ri ve ma­li ola­rak da özerk, ka­tı­lım­cı ve he­sap ve­re­bi­lir ola­cak. Böy­le­ce aka­de­mik ça­lış­ma­lar üze­rin­de­ki her tür­lü si­ya­si et­ki­yi, bas­kı­yı ve kı­sıt­la­ma­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız. Her üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­ne ya­şa­na­bi­lir, sağ­lık­lı ve gü­ven­li yurt im­kâ­nı sağ­la­ya­ca­ğız. Bu­nun için mer­ke­zi ve ma­hal­li im­kân­la­rı se­fer­ber ede­rek, ge­rek­li iş bir­lik­le­ri­ni ya­pa­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.