MERSİN ÇAMLIBEL SU SPORLARI MERKEZİ  TEKLİFİ BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE TARTIŞILDI

abdullah - 21 Temmuz 2022 Perşembe

MERSİN ÇAMLIBEL SU SPORLARI MERKEZİ TEKLİFİ BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE TARTIŞILDI

ÇAMLIBEL SU SPORLARI MERKEZİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin 2022 yı­lı Tem­muz ayı 1. Bir­le­şim Top­lan­tı­sı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda ida­re­den ge­len 35, ko­mis­yon­la­ra ha­va­le edi­len 2 ol­mak üze­re top­lam 37 mad­de gö­rü­şül­dü. Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda, il­çe ge­zi­le­ri sı­ra­sın­da kent­te­ki tüm be­le­di­ye­le­ri il­gi­len­di­ren or­tak bir yol so­ru­nu ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer, “K­riz ha­li­ne dö­nüş­müş bir yol so­ru­nu var. Bu­ra­da 2 me­se­le var. MES­Kİ, tüm il­çe­le­ri­miz­de iç­me su­yu, ka­na­li­zas­yon, atık su iş­le­ri­ni ya­sal ola­rak ya­pan bir ku­ru­mu­muz. An­cak bu ça­lış­ma­la­rı ya­par­ken, yol­lar­da bir tah­ri­bat ya­ra­tı­yor­sa ve bu yol 15 met­re­den bü­yük­se ve­ya kır­sal ma­hal­le­le­ri il­çe­ye bağ­la­yan grup yo­luy­sa Bü­yük­şe­hir ya­pa­cak. MES­Kİ bu ka­zı­yı yap­ma­dan ön­ce, AY­KO­ME’den izin alı­yor. Eğer yol il­çe be­le­di­ye­si­nin ise, AY­KO­ME ile il­çe be­le­di­ye­si ara­sın­da yo­lu ki­min ya­pa­ca­ğı­na da­ir ya­zış­ma ya­pı­lı­yor. İl­çe be­le­di­ye­si ya­pa­cak­sa, MES­Kİ il­çe be­le­di­ye­si­ne öde­me ya­pı­yor. Olay bu ka­dar ba­si­t” de­di. 3 Şu­bat 2022 ta­ri­hin­de bu ko­nuy­la il­gi­li bir ku­rul top­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Bu ku­rul top­lan­tı­sı­na, bü­tün il­çe be­le­di­ye­le­ri­ni da­vet et­tik. Ak­de­niz, Ay­dın­cık, To­ros­lar ve Er­dem­li Be­le­di­ye­le­ri dı­şın­da di­ğer be­le­di­ye­ler, ‘MES­Kİ’nin ka­zı alan­la­rın­da oluş­tur­du­ğu tah­ri­ba­tı biz ya­pa­ca­ğız’ de­miş. Bu pro­to­kol im­za­lan­ma­dan ön­ce To­ros­lar Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı Göz­ne’de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­tı­ğı­mız için, To­ros­lar Be­le­di­ye­si ça­lış­ma­lar­dan son­ra yo­lu ken­di­si­nin ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek, biz­den pa­ra­sı­nı pe­şin is­te­miş. Pa­ra­nın yüz­de 50’si­ni he­sap­la­rı­na ya­tır­mı­şız. Üze­rin­den sü­re geç­miş, biz ken­di­mi­ze ait yol­la­rı ya­pıp bi­tir­mi­şiz. Son­ra To­ros­lar Be­le­di­ye­si bi­ze ‘Biz da­ha ön­ce­ki fi­yat­lar­la bu yo­lu ya­pa­ma­yız. Ya bu fi­yat­la­rı gün­cel­le­yin ya da bu yo­lu siz ya­pın’ di­ye ya­zı yaz­mış. Biz de bay­ram ön­ce­si on­la­ra ce­vap yaz­dık. ‘O za­man pa­ra­mı­zı ia­de edin. Biz yo­lu ken­di­miz ya­pa­ca­ğız’ de­dik. Çün­kü va­tan­daş­la­rı­mız çok mağ­du­ri­yet ya­şı­yor. Ar­ka­daş­la­rı­mız ha­zır­lı­ğı baş­lat­tı­lar. Bir, iki gün içe­ri­sin­de bu yol­la­rı biz ya­pa­ca­ğı­z” de­di. Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin so­rum­lu­luk alan­la­rın­da 5 bin ki­lo­met­re­ye ya­kın yol ağı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “Bi­zim yol ağı­mız ha­ri­ta­da bel­li. Fa­kat il­çe be­le­di­ye­si­nin so­rum­lu­lu­ğun­da olan yol­lar­la il­gi­li ola­rak so­run ya­şa­nı­yor. Va­tan­daş da bu so­ru­nu Bü­yük­şe­hir’den bi­li­yor. As­lı­na ba­kar­sa­nız biz, so­rum­lu­lu­ğu­muz­da ol­ma­yan yol­lar­da da ça­lış­ma yap­mı­şız. Gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı­mız top­lam yol ça­lış­ma­sı­nın %12’si bi­ze ait ol­ma­yan yol­lar. 815 ki­lo­met­re sat­hi kap­la­ma yap­mı­şız. Bu­nun yak­la­şık ola­rak 100 ki­lo­met­re­si bi­ze ait yol­lar de­ğil. Yi­ne ay­nı şe­kil­de bu­gü­ne ka­dar kul­lan­dı­ğı­mız 1 mil­yon 118 bin ton sı­cak as­fal­tın 70 bin to­nu­nu, bi­ze ait ol­ma­yan yol­lar­da kul­lan­mı­şı­z” di­ye ko­nuş­tu.  “U­la­şım­da her 100 li­ra­nın 76 li­ra­sı­nı biz kar­şı­lı­yo­ru­z” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ula­şım üc­ret­le­ri­nin ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si­ni ta­lep eden Mec­lis üye­si­ne de ya­nıt ve­ren Baş­kan Se­çer, “A­kar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da bir yıl­da yak­la­şık dört kat ci­va­rın­da bir fi­yat ar­tı­şı ol­du. Top­lu ta­şı­ma­da be­le­di­ye oto­büs­le­rin­de her 100 li­ra mas­ra­fın 50 li­ra­sı­nı süb­van­se ede­lim, ka­lan 50 li­ra­yı da oto­büs bi­let üc­re­ti ola­rak halk­tan ala­lım de­dik. Akar­ya­kıt­ta­ki son ar­tış­lar­la bir­lik­te biz şu an­da her 100 li­ra­nın 76 li­ra­sı­nı süb­van­se edi­yo­ruz. Şu an­da uy­gu­la­dı­ğı­mız süb­van­si­yon yak­la­şık ola­rak, bir yıl­lık yol as­falt büt­çe­si­nin ya­rı­ya ya­kın mik­ta­rı­na denk ge­li­yo­r” de­di. Mec­lis’te ida­re­den ge­len ko­nu­lar ara­sın­da; Çev­re, Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği Ba­kan­lı­ğı’nın Ak­de­niz İl­çe­si Ha­mi­di­ye Ma­hal­le­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de yap­ma­yı plan­la­dı­ğı Çam­lı­bel Su Spor­la­rı Ala­nı Pro­je­si de gün­de­me gel­di. Baş­kan Se­çer, Çev­re Ba­kan­lı­ğı’nın 29 Mart’ta bu­ra­da bir dü­zen­le­me ya­pa­ca­ğı­nı ve bu ko­nu­da ken­di­le­rin­den gö­rüş is­te­di­ği­ni söy­le­di. Se­çer, “29 Mart'ta bi­ze ile­ti­len ya­zı; Mer­sin Çam­lı­bel Spor Ala­nı Su Spor­la­rı Mer­ke­zi ve Ba­rı­nak amaç­lı Na­zım ve Uy­gu­la­ma İmar Pla­nı Re­viz­yon ve İla­ve­si İmar Pla­nı tek­lif­le­ri­nin in­ce­le­ne­rek, be­le­di­ye ku­rum gö­rü­şü­nün ko­nu­ya iliş­kin alı­na­cak Mec­lis ka­ra­rıy­la bir­lik­te ba­kan­lı­ğa bil­di­ril­me­si idi. Böy­le bir ya­zı gel­di. Mec­lis ka­ra­rı ni­ye bu­gü­ne kal­dı? Biz ya­sal hak­la­rı­mı­za da­ya­na­rak, 29 Ni­san 2022 ta­ri­hin­de ek sü­re ta­le­bin­de bu­lun­duk. Son­ra yi­ne 27 Ma­yıs’ta ikin­ci ek sü­re ta­le­bin­de bu­lun­duk. Ya­ni bu sü­re zar­fın­da bu ko­nu­la­rı de­ğer­len­di­rip, da­ha son­ra Tem­muz Mec­li­si’ne ge­ti­re­lim de­dik. 30 Ha­zi­ran 2022’de, bu sü­reç de­vam eder­ken, bi­zim gö­rü­şü­müz bek­len­me­den ‘ÇED ra­po­ru ge­rek­li de­ğil­dir’ ka­ra­rı alın­mış. Ta­bi bu bi­zim bil­gi­miz­de olan bir şey de­ğil. Da­ha ön­ce Ak­de­niz Be­le­di­ye­si’ne ve Li­man Baş­kan­lı­ğı’na Va­li­lik ka­na­lıy­la, Çev­re Ba­kan­lı­ğı ka­na­lıy­la, İl Mü­dür­lü­ğü ka­na­lıy­la ÇED ge­rek­li­li­ği ile il­gi­li gö­rüş so­rul­muş. Be­le­di­ye Mec­li­si olum­suz ka­ra­rı al­mış, ama Ak­de­niz Be­le­di­ye­si Ba­kan­lı­ğa yaz­dı­ğı ya­zı­da 3621 sa­yı­lı Kı­yı Ka­nu­nu’nu re­fe­rans gös­te­re­rek, kı­yı­lar; ‘dev­le­tin hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da­dır’ de­miş. ‘Do­la­yı­sıy­la bu iş si­zin işi­niz­dir. Bu ko­nuy­la il­gi­li bi­zim yet­ki ve so­rum­lu­lu­ğu­muz­da olan kı­sım­la­ra iliş­kin, bi­zim be­le­di­ye­miz bir sa­kın­ca gör­mü­yor’ di­yor. Ya­ni Mec­lis ‘sa­kın­ca­sı var’ di­yor; ida­re ‘ha­yır bu sa­kın­ca­lı de­ğil’ di­yor. Bu­nun da bi­lin­me­si la­zı­m” de­di. Ken­di­le­ri­nin su­na­ca­ğı gö­rüş bek­len­mek­si­zin ko­nu­nun re­sen onay­lan­dı­ğı­nı, ba­kan­lık ta­ra­fın­dan plan de­ği­şik­li­ği­nin bay­ram ta­ti­li ön­ce­si Çev­re Ba­kan­lı­ğı İl Mü­dür­lü­ğü’nün in­ter­net si­te­sin­de du­yu­ru­da ya­yın­la­na­rak as­kı­ya alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Ben bir ya­tı­rı­ma kar­şı de­ği­lim. Ör­ne­ğin, Ata­türk Par­kıy­la il­gi­li hep de­fa­at­le bu­ra­da bir şey söy­lü­yo­rum. Kül­tür Park’la il­gi­li de ay­nı du­rum söz ko­nu­su. Biz bu iki park­ta, tah­sis­le­ri bi­ze ve­ril­me­di­ği için bir iş­lem ya­pa­mı­yo­ruz. Ata­türk Par­kı, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın uh­de­sin­de ol­du­ğu hal­de; ora­nın her şe­yiy­le biz il­gi­le­ni­yo­ruz. An­cak, ora­da de­niz dal­ga­la­rı­nın ya­rat­tı­ğı tah­ri­ba­tı gö­ren va­tan­daş, bu gö­rün­tü­den hak­lı ola­rak şi­ka­yet edi­yor. On­dan son­ra in­san­la­rın ak­lı­na şu ge­li­yor; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ken­di yet­ki ve so­rum­lu­luk ala­nın­da­ki bu böl­ge­ler­de bu re­za­le­ti gö­rü­yor; kı­lı­nı kı­pır­dat­mı­yor, hiç do­kun­mu­yor. Fa­kat du­rum öy­le de­ğil. Bu yer­le­rin tah­si­si, ta­lep et­me­mi­ze rağ­men ay­lar­dır ye­ni­len­me­di­ği ve bi­ze ve­ril­me­di­ği için, biz ora­nın tah­ri­bat­lar­dan kay­nak­lı ona­rı­mı­na ya da bi­zim ye­ni pro­jek­si­yon ola­rak park­ta ye­şil ala­nı ar­tı­rı­cı ça­lış­ma­la­rı­mı­za baş­la­ya­ma­dık. Çün­kü ya­sa ge­re­ği ora­ya bir çi­vi da­hi ça­ka­mı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Mersin bu deneyimi yaşamış, ikinci bir deneyim yaşamasın” Meclis’in yatırımdan yana olduğunu ama bir marina gerçeğinin de gözler önünde durduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Kent adına soruyorum. Yenişehir’deki Marina’nın da yapım amacı ilk başta farklıydı. Fakat şu anda orası Marina mı, yoksa AVM mi? Bence, Marina kisvesi altında AVM. Böyle bir Marina mı olur? Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her insan, bu ülkenin iyiliğini düşünüyor anlamına gelmez. Mersin bu deneyimi yaşamış, ikinci bir deneyim yaşamasın. Su Sporları Merkezi olsun. Olmasın değil. Çamlıbel’le beraber, Cumhuriyet alanını da katarak bir çalışma yapılsın. Çamlıbel esnafına sıkıntı yaratabilecek konaklama, yeme-içme alanları gibi yapılaşmanın önünü açabilecek işlerin olmayacağı, sadece ‘Su Sporları Merkezi’nin yer alacağı, teknelerin yakıt ve su ikmali yapabileceği, sintinelerini boşaltacağı, daha sade ve insanların kafalarını karıştırmayacak uygulamaların yapılacağı bir not olarak düşülse, bu projeyi ben de desteklerim” dedi.  “Çamlıbel’i hak ettiği değere kavuşturmak için bizim projemiz zaten hazır” Çamlıbel’i ayağa kaldırmak, kalkındırmak, güzelleştirmek ve hak ettiği değere kavuşturmak için birçok çalışma yaptıklarını, proje hazırladıklarını hatırlatan Başkan Seçer, “Biz orası için kentsel tasarım projesi ile ilgili yarışma açtık ve yarışma sonuçlandı. Şimdi orada bir plan ve proje çerçevesinde, Marinavista ile beraber Çamlıbel'in kentsel tasarımı da yapılıyor. Diğer tarafta Cumhuriyet alanı var. Ben bunu daha önce de dile getirdim. Orası çok büyük bir meydan haline getirilebilir. Atatürk Parkı ile birleşebilir. Çok büyük bir alan olabilir” diye konuştu. Meclis’in yatırımdan yana olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Bu yapacağınız proje ile 18.000 metrekare brüt alana yeme, içme, alışveriş, konaklama tesisleri yapıyorsunuz. Siz Çamlıbel’i kurtarmıyorsunuz ki, Çamlıbel'in denize bağlantısını koparıyorsunuz” dedi. “Nedir bu Atatürk Parkı’nın çektiği ?” Marina’nın Adnan Menderes ve Kültür Park önüne bir set oluşturduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Proje yapılsın elbette, ama bu yanlış bir proje. Bir taraftan da liman giriyor buraya. Nedir bu Atatürk Parkı’nın çektiği? Ben baktım, dolgu alanlarını katmadan 53.000 metrekare. Burada kapalı alan, yapılaşma olacak. Yer var; yalnız 0,20 emsal var. 13.800 metrekare kapalı alan çıkıyor bu projede. Nereden biliyor musunuz? Almış orayı, 16 dönümü bu tarafa bağışlamış, Atatürk Parkı'nı bağışlamış, ona göre de emsal çıkartmış. Demiş ki oysa 10.600 metrekare şu anda 0,20 emsal orası, 53 dönüm. Bunu niye anlatıyorum? Bunu daha önce söyledik, burada kıyamet koptu. Bakın seçim geliyor. Şimdi buradan bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bunlar döner. Bu işte hangi iş adamı var bilemem. Kimsenin vebalini, günahını almam. Ama çok net görülüyor. 6 ayda su sporları projesi biter mi ya? İhalesini bitiremezsin sen bunun 6 ayda. Bu böyle olmaz. Bu “Meclis olumsuz karar veriyor, idare olumlu yazıyor. Nereden bakarsan bak tutarsızlık” Proje hakkında bilgileri paylaşmaya devam eden Başkan Seçer, “Şimdi park alanını alıyor mu, 16.000 metrekareyi? Alıyor mu imar planını? İmar tekniğini bilenler bilir. Başka bir taraftan park alanı göstermeyecek mi bu? Nereden gösterecek biliyor musun? Denizin üstünü gösteriyor, sonra dolduracak orayı. Burada yapılmak istenen bu. Bir proje plan olsun olmasın, tartışılmasından ziyade bir yanlışlık var. Bakın ÇED raporu isteniyor. Şimdi biz deneyelim mi? Bir hafta biz oraları temizlemeyelim isterseniz, oranın halini görün. Biz o temizliği; gayri resmi olarak, vatandaş mağdur olmasın diye yapıyoruz. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi'nden ÇED ile ilgili bir görüş istenmiyor, balıkçı barınağı sınırları içerisinde diye ilçe belediyesinden görüş isteniyor. Bakın; bu işe Mersin halkı karşı çıkar. Sen halk karar verir diyorsun, Meclis iradesini dinlemiyorsun. Halk karar vermiş, Akdeniz Meclisi’ni belirlemiş, Meclis’in verdiği karara, iradeye saygısızlık etmişsin. Nereden bakarsan bak tutarsızlık. Buna biz de karşı çıkarız. Süresi içerisinde biz buna itiraz eder, yargıya taşırız. Bu işte yanlış yapan bürokratların da başı ağrır. Yapılmasın demiyorum, ama bir plan yapılır. Orada ne olacak, hangi imalatlar yapacaksınız, bu vaziyet planına işlenir” dedi. “Kurumlar devletin resmi kurumudur” Osmangazi Köprüsü, Mersin Şehir Hastanesi gibi işletmelerin halkın olmadığını ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Bu işletmeler yap-işlet-devret esasına dayanıyor. Yani halkın değil. Akdeniz Belediyesi ne yapıyor? Kaç kuruş harcıyor ki bu işletmeler için? Yapmayın bunu, halkı yanıltmayın. Mersin Şehir Hastanesi halkın mı? Şimdi bakın, bir seneye kalmaz seçim var, iktidar değişti, Akdeniz Belediyesi hiçbir yerinde olamaz bu işletmelerin. Kimse sokmaz onu oraya. Nereden çıkıyor, yasada bir hakkı yok, söz bile söyletmezler. Ama öyle bir duruma gelmişiz ki bütün kurumlar iç içe girmiş, sizin buna bir hakkınız yok. Çevre Bakanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, bunlar devletin kurumları. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bizim belediyenin talepleri konusunda inanılmaz ağır. Ama, Maşallah PTT konusunda son sürat.” “Bir türlü tahsis verilmiyor” Uzun zamandır Mersin İdman Yurdu Meydanı’yla Hilton arasındaki kısmın tahsisin verilmediğini de sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Buradan halkımızın dinlemesini istiyorum; tahsis verilmedi orası öyle duruyor. İnsan utanır, sıkılır. Gidin oraya bakın. Ben gidiyorum geziyorum. Oraya el yordamıyla bir şey de yapamıyorsun. Çevre İl Müdürlüğü’ne yazmışız:  ‘Şuraya bir girelim, bir kafe kuralım’ dedik, orası şehrin göbeği. Buradan vatandaşlarıma sesleniyorum; beni suçluyorsunuz bu konuda, ama orası bize ait değil.  3 yıldır Anamur'da, Bozyazı'da hal yapacağız tahsis bekliyoruz, tık yok. Rauf Denktaş Parkı'nı yapacağız; tık yok. Daha hangi birini sayayım. Tarsus'a bir statü değişikliği istedik, Kültür Sanat Merkezi yapacağız diye tık yok. Ama maşallah; işin içine rant, yap-işlet- devret, satış, para girdi mi fişek gibiler” dedi.