TARSUS ÖTÜKEN VADİ PARKI KADIN VE ÇOCUK  ATÖLYESİ, KADIN EMEĞİNE DEĞER KATIYOR
Yazar: abdullah - 21 Temmuz 2022 Perşembe

TARSUS ÖTÜKEN VADİ PARKI KADIN VE ÇOCUK ATÖLYESİ, KADIN EMEĞİNE DEĞER KATIYOR

tarsus ötüken vadi

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de fa­ali­yet yü­rü­ten Tar­sus Ötü­ken Va­di Par­kı Ka­dın ve Ço­cuk Atöl­ye­si’nde di­kiş eği­ti­mi alan ka­dın­lar, ha­ri­ka­lar ya­ra­tı­yor­lar. Mo­dern di­kiş ma­ki­na­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ve uz­man eğit­men­le­rin ver­di­ği kurs­lar­da kı­sa za­man içe­ri­sin­de el be­ce­ri­le­ri­ni art­tı­ran ka­dın­lar hem sos­yal­leş­me im­ka­nı bu­lu­yor, hem de üret­tik­le­ri ürün­le­ri sa­ta­rak ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı sağ­lı­yor­lar.   Kı­sa za­man­da muh­te­şem eser­ler or­ta­ya çı­kı­yor Ötü­ken Va­di Park’ta yer alan atöl­ye­yi zi­ya­ret ede­rek bu­ra­da­ki ka­dın­lar­la soh­bet eden Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Me­ral Se­çer, ka­dın­la­rın bin­bir emek­le or­ta­ya çı­kart­tık­la­rı giy­si ve ev mef­ru­şat ürün­le­ri hak­kın­da ken­di­le­rin­den bil­gi al­dı.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­ka­nı Şe­ri­fe Ha­soğ­lu Do­ku­cu’nun da ha­zır bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te, kur­si­yer­le­rin dik­ti­ği el­bi­se ve di­ğer ev eş­ya­la­rı­nı ya­kın­dan in­ce­le­yen Me­ral Se­çer, al­dık­la­rı eği­tim­le kı­sa za­man­da muh­te­şem eser­ler or­ta­ya çı­kar­tan tüm ka­dın­la­rı teb­rik et­ti.Me­ral Se­çer: “E­vi­miz Atöl­ye Pro­je­si’nin bir kıs­mı­nı bu­ra­da ger­çek­leş­tir­me­yi plan­lı­yo­ru­z” Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Me­ral Se­çer, ka­dın­la­ra yö­ne­lik pro­je ça­lış­ma­la­rı­nın sü­re­ce­ği­ni kay­de­de­rek, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ötü­ken Va­di Par­kı Ka­dın ve Ço­cuk Atöl­ye­si’nde ka­dın­la­rı­mız, di­kiş atöl­ye­sin­de eği­tim alı­yor­lar. Yap­tı­ğı­mız soh­bet­ler­de bu­ra­da sa­de­ce mad­di ola­rak de­ğil, ma­ne­vi ola­rak da çok mut­lu ol­duk­la­rı­nı ve bir­lik­te za­man ge­çi­re­rek sos­yal­leş­tik­le­ri­ni söy­lü­yor­lar. Biz de Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­bir­li­ğiy­le ha­yat bu­lan ‘E­vi­miz Atöl­ye Pro­je­si’nin bir kıs­mı­nı bu­ra­da ger­çek­leş­tir­me­yi plan­lı­yo­ru­z” de­di. “Bu­ra­da hep bir­lik­te mut­lu ol­ma­yı öğ­ren­di­k” Di­kiş atöl­ye­sin­de eği­tim alan kur­si­yer­ler­den Hül­ya Ca­vunt, “Ben bu­ra­ya iki yıl­dır ge­li­yo­rum. Pi­ke yap­ma­yı, nev­re­sim yap­ma­yı öğ­ren­dik. On­dan da­ha çok, bu­ra­da hep bir­lik­te mut­lu ol­ma­yı öğ­ren­dik. Za­ma­nı­mı­zı do­lu do­lu, po­zi­tif bir şe­kil­de, mut­lu bir şe­kil­de ge­çi­ri­yo­ruz. Son­ra­sın­da üret­me­ye baş­la­dık ve üret­tik­le­ri­mi­zi sa­ta­bi­li­yo­ruz da. Bu­nun ya­nın­da di­ki­şe de baş­la­dık. Ken­di­mi­ze ve ço­cuk­la­rı­mı­za kı­ya­fet­ler dik­me­ye baş­la­dık. Ba­zı ar­ka­daş­la­rı­mız dik­tik­le­ri kı­ya­fet­le­ri sa­ta­bi­li­yor­lar. Ya­ni mad­di­ma­ne­vi biz bu­ra­da çok mut­lu olu­yo­ruz. Di­ğer ka­dın ar­ka­daş­la­rı­mı­za da tav­si­ye edi­yo­rum.  Bu­ra­sı Ötü­ken Va­di Par­kı, ge­çer­ken şöy­le bir uğ­ra­sın­lar. Gel­sin­ler ça­yı­mı­zı, kah­ve­mi­zi iç­sin­ler. Şöy­le bir bak­sın­lar, son­ra za­ten ba­ğım­lı­lık ya­pı­yor. Va­hap Baş­ka­nı­mı­za kat­kı­la­rın­dan ötü­rü çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Al­lah ken­di­sin­den ra­zı ol­su­n” şek­lin­de ko­nuş­tu