Çukurova SİFED Başkanı Hüseyin Kış,  Vali Ali Hamza Pehlivan’ı Ziyaret Etti
Yazar: abdullah - 21 Temmuz 2022 Perşembe

Çukurova SİFED Başkanı Hüseyin Kış, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı Ziyaret Etti

VALİ MİZE ZİYARETLER

Çu­ku­ro­va Sa­na­yi ve İş Dün­ya­sı Fe­de­ras­yo­nu (Çu­ku­ro­va Sİ­FED) Baş­ka­nı Hü­se­yin Kış be­ra­be­rin­de­ki iş in­san­la­rı ile bir­lik­te Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek baş­la­dı­ğı ye­ni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Gi­ri­sim­ci İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği (GİŞ­KAD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mür­vet Bey­da­ğı, POL­SAN A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ah­met Po­lat, Mer­sin Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Ay­fe­ri Tuğ­cu, BPET A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı M.Se­la­hat­tin Bal­kan, ÇU­Gİ­DER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Si­bel Gel­bul, Bi­len Oto. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Zi­ya Çok­gün­lü, Der­ya Grup Asis­ta­nı Nes­li­han Er­do­ğan, Tu­rizm­ci Fev­zi Poy­raz’ın da eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret­te Va­li Ali Ham­za Peh­li­van, mi­sa­fir­le­ri­ne zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. Baş­kan Kış’ın Çu­ku­ro­va Sİ­FED ola­rak ili­miz­de yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler ver­di­ği zi­ya­ret­te, çe­şit­li ko­nu­lar­da de­ğer­len­dir­me ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. Mer­sin Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali Gül­gen, Va­li Ali Ham­za Peh­li­van’ı Zi­ya­ret Et­ti Mer­sin Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali Gül­gen be­ra­be­rin­de, Ye­ni­şe­hir Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ad­nan Gi­ray Atil­la, Me­zit­li Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Bü­lent Bal­lı, To­ros­lar Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Cen­giz Şah­paz, Tar­sus Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Na­ci Gül­lü, Ak­de­niz Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­kan Ve­ki­li Mah­mut Ya­man ile bir­lik­te Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek baş­la­dı­ğı ye­ni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Va­li Ali Ham­za Peh­li­van, mi­sa­fir­le­ri­ne zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. Zi­ya­ret ve­si­le­siy­le çe­şit­li ko­nu­lar­da de­ğer­len­dir­me ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Mer­sin Şu­be­si Baş­ka­nı Ke­mal Cın­dız, Va­li Ali Ham­za Peh­li­van’ı Zi­ya­ret Et­ti Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Mer­sin Şu­be­si Baş­ka­nı Ke­mal Cın­dız ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek, baş­la­dı­ğı ye­ni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Va­li Ali Ham­za Peh­li­van, mi­sa­fir­le­ri­ne zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. Baş­kan Cın­dız’ın der­nek ola­rak ili­miz­de yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler ver­di­ği zi­ya­ret­te, çe­şit­li ko­nu­lar­da de­ğer­len­dir­me ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. (T.C MER­SİN VA­Lİ­Lİ­Ğİ)