ESENLİ’Yİ ÜZÜM ŞENLİĞİ HEYECANI SARDI
Yazar: abdullah - 21 Temmuz 2022 Perşembe

ESENLİ’Yİ ÜZÜM ŞENLİĞİ HEYECANI SARDI

ÜZÜM ŞENLİĞİ

(AK­DE­NİZ BLD.) Baş­kan Gül­tak, tüm Mer­sin­li­le­ri üzüm di­ya­rı Esen­li’ye da­vet et­ti Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül­tak, Mer­sin­li­le­re ver­di­ği bir sö­zü­nü da­ha ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Bir il­ke da­ha im­za atan Ak­de­niz Be­le­di­ye­si, il­çe­nin üzüm di­ya­rı Esen­li Ma­hal­le­si’nde ilk kez “Ü­züm Şen­li­ği­” or­ga­ni­ze edi­yor. Esen­li­li üre­ti­ci­ler­le bir­lik­te üzüm ha­sa­dı­na ka­tı­lan Baş­kan Gül­tak, tüm Mer­sin­li­le­ri haf­ta so­nu dü­zen­le­ne­cek şen­li­ğe da­vet et­ti. Ak­de­niz Be­le­di­ye­si’nin ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­le­şen ve on bin­ler­ce in­sa­nın zi­ya­ret et­ti­ği Ka­ra­du­var Ba­lık Fes­ti­va­li ile gün­de­me ge­len Ak­de­niz il­çe­si, bu kez de il­ki dü­zen­le­ne­cek “Ü­züm Şen­li­ği­” ile bu­luş­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ak­de­niz Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ma­hal­le hal­kı­na ka­zan­dı­rı­lan ve ge­çen Ma­yıs ayın­da açı­lı­şı ya­pı­lan Esen­li Ma­hal­le Mey­da­nı’nda, Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü’nce 24 Tem­muz 2022 Pa­zar gü­nü “Ü­züm Şen­li­ği­” or­ga­ni­ze edi­le­cek. Ak­de­niz’in ta­nı­tı­mı­na kat­kı sağ­la­ya­cak Sa­at 16:00’da baş­la­ma­sı plan­la­nan şen­lik­te, en iyi üzüm ya­rış­ma­sı, ço­cuk ak­ti­vi­te alan­la­rı ve çe­şit­li gös­te­ri­ler yer ala­cak, et­kin­lik ak­şam sa­at­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek kon­ser ile so­na ere­cek. Yo­ğun il­gi ve ka­tı­lı­mın bek­len­di­ği üzüm şen­li­ğin­de, böl­ge üre­ti­ci­le­ri­nin eme­ğiy­le ye­ti­şen üzüm­ler ve bu üzüm­ler­den üre­ti­len çe­şit­li ürün­ler, ko­nuk­la­rın be­ğe­ni­si­ne su­nu­la­cak. Baş­kan Gül­tak’tan şen­li­ğe da­vet Ak­de­niz’in üzüm di­ya­rı Esen­li’de, üre­ti­ci­ler­le bir ara­ya ge­le­rek on­lar­la bir­lik­te ha­sa­da ka­tı­lan Baş­kan Gül­tak yap­tı­ğı çağ­rı­da; Pa­zar gü­nü, Esen­li Ma­hal­le Mey­da­nı’nda, Ak­de­niz’de ilk kez or­ga­ni­ze edi­le­cek ‘Ü­züm Şen­li­ği’ne tüm Mer­sin­li­le­ri ka­tıl­ma­ya da­vet et­ti. Ak­de­niz’in, Tar­sus gi­bi üzüm ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de bü­yük bir po­tan­si­ye­le sa­hip ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Gül­tak, Mer­sin­li­le­re ver­di­ği bir sö­zü da­ha ye­ri­ne ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı da di­le ge­tir­di. İlk kez dü­zen­le­ne­cek şen­lik sa­ye­sin­de, Esen­li üzü­mü­nün iç ve dış pa­zar­da ta­nı­tı­mı­na bü­yük kat­kı sağ­la­na­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Gül­tak, böy­le­lik­le üre­ti­ci­le­rin ge­li­ri­nin ar­ta­ca­ğı­nı kay­det­ti. Böl­ge­de, 13 bin dö­nüm ara­zi üze­rin­de üzüm üre­ti­mi var Esen­li Ma­hal­le Muh­ta­rı Fey­yaz Gör­gü­lü de böl­ge hal­kı­nın yüz­de 90’ının ge­çim kay­na­ğı­nın üzüm ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, ma­hal­le­de 13 bin dö­nüm gi­bi çok ge­niş bir ara­zi­de üre­tim ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Muh­tar Fey­yaz Gör­gü­lü; “Fes­ti­va­li­mi­ze des­tek ve­ren baş­ta Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Gül­tak’a, mü­dür­le­ri­mi­ze ve emek ve­ren her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­rum. İn­şal­lah fes­ti­va­li­mi­zin de­va­mı olur, da­ha gü­zel­le­ri­ni de ya­pa­rı­z” de­di. İlk kez dü­zen­le­ne­cek üzüm şen­li­ğin­den duy­duk­la­rı se­vinç ve he­ye­ca­nı di­le ge­ti­ren Esen­li­li üre­ti­ci­ler de Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül­tak ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür et­ti­ler.