B.ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  SEÇER, İLÇE ZİYARETLERİNİN  ‘FİNAL’İNİ TARSUS’LA YAPTI
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

B.ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇER, İLÇE ZİYARETLERİNİN ‘FİNAL’İNİ TARSUS’LA YAPTI

SEÇER'DEN İLÇE ZİYARETLERİ

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Tür­ki­ye’de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nın gıp­ta ile iz­len­di­ği­ni, hal­kın ya­nın­da bir be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­nin na­sıl ya­pıl­dı­ğı­nı tüm Tür­ki­ye’nin gör­dü­ğü­nü söy­le­di.Kur­ban Bay­ra­mı ve de­va­mın­da sü­ren il­çe zi­ya­ret­le­ri­nin so­nun­cu­su­nu Tar­sus’a ger­çek­leş­ti­ren Baş­kan Se­çer, Ulaş, Ha­cı­ham­za­lı, Dört­ler, Ça­ma­la­nı ve Gü­lek Ma­hal­le­le­ri’nde va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di.Zi­ya­ret­le­rin­de 3 yıl­dır gö­rev ba­şın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, tek he­def­le­ri­nin Mer­sin hal­kı­na ge­rek­ti­ği gi­bi hiz­met et­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Yap­tı­ğı­mız ic­ra­at­lar, özel­lik­le de sos­yal hiz­met­ler ko­nu­sun­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz pro­je­ler sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’nin ta­ma­mı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni duy­du. Tüm Tür­ki­ye, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni gıp­ta ile iz­li­yo­r” de­di. Te­mel be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri olan yol, as­falt, iç­me su­yu gi­bi ça­lış­ma­la­rın her za­man ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Fa­kat va­tan­da­şın ca­nı ya­nı­yor­sa, has­tay­sa ve ba­ka­nı yok­sa, kar­nı aç­sa, ne yap­sın o yo­lu? Bi­zim ön­ce­li­ği­miz, in­san­la­rı­mı­zın hu­zu­ru ve mut­lu­lu­ğu. Kent ola­rak da, Be­le­di­ye ola­rak da çok güç­lü­yüz. Ama bu ken­tin yok­su­lu da çok. Bu­nu da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak, sos­yal be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri­ne ağır­lık ver­dik.  Va­tan­da­şın içi­ni ısıt­mak için be­da­va çor­ba da­ğıt­ma­ya baş­la­dık. Son­ra­sın­da ‘Ma­hal­le Mut­fak­la­rı’nı kur­duk. 1 ek­me­ğin 4 li­ra ol­du­ğu Mer­sin’de, kent ge­ne­lin­de 30 nok­ta­da 3 çe­sit ye­me­ği 3,5 li­ra­dan ve­ri­yo­ruz.  Bu nok­ta­lar­dan Mer­sin’de ve Tar­sus’ta ge­li­ri dü­şük in­san­lar ile Tar­sus ve Mer­sin Üni­ver­si­te­si’nde oku­yan ço­cuk­la­rı­mız, okul çı­kış­la­rın­da 3,5 li­ra­ya ye­me­ği­ni al­sın, evi­ne gö­tür­sün, afi­yet­le ye­sin, kim­se­ye muh­taç ol­ma­sın di­ye bu hiz­me­ti baş­lat­tı­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bu hiz­met­le­ri ger­çek­leş­tir­dik­le­rin­de alay eden­ler, kü­çüm­se­yen­ler ve ‘Çor­bay­la, ye­mek­le be­le­di­ye­ci­lik mi olur’ di­yen­ler ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, “Bu­nu kim­ler söy­le­di? Be­le­di­ye­ci­lik de­ni­lin­ce ak­lı­na rant el­de et­mek, ce­bi­ni dol­dur­mak, yan­daş­la­rı­nı do­yur­mak, kay­nak­la­rı be­to­na ya­tır­mak ge­len­ler söy­le­di. Hal­kın ya­nın­da, yok­su­lun ya­nın­da bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­na uzak olan­lar, bu­na alış­ma­mış olan­lar söy­le­di. Fa­kat, Mer­sin’den tüm Tür­ki­ye’ye; yok­su­lun, ço­cu­ğun, ka­dı­nın, emek­çi­nin, öğ­ren­ci­nin ya­nın­da bir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı, bir be­le­di­ye yö­ne­ti­mi na­sıl ya­pı­lır gös­te­re­ce­ğiz, gös­te­ri­yo­ruz da­” de­di. Gö­re­ve gel­di­ğin­de be­le­di­ye­nin ge­li­ri­nin çok iyi ol­du­ğu­nu, an­cak bir den­ge­siz­li­ğin söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu gör­dük­le­ri­ni ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, “Be­le­di­ye’nin ha­ki­ka­ten çok iyi bir ge­li­ri var. Ama, o dö­nem be­le­di­ye­nin gü­cü ka­dar da bor­cu var­dı­” de­di. Be­le­di­ye­ci­lik­te ve­ri­len yan­lış ka­rar­la­rın, kay­nak is­ra­fı­na ne­den ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, “Be­le­di­ye’ye ait çok bü­yük bi­na­lar ya­pıl­mış. Hep­si bom­boş du­ru­yor. Ge­rek­siz pro­je­ler, ge­rek­siz bi­na­lar. Biz du­ru­mu dü­zelt­ti­k” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ru­tin gi­der­le­rin­den bi­ri­nin de akar­ya­kıt ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, “Bu ye­ni akar­ya­kıt fi­yat­la­rı ile bi­zim yıl­lık akar­ya­kıt tü­ke­ti­mi­miz 500 mil­yon li­ra­ya doğ­ru gi­di­yor. Ben gö­re­ve gel­di­ğim­de 120 mil­yon li­ra ci­va­rın­day­dı. Son­ra 150’ye çık­tı. Son­ra akar­ya­kıt fi­yat­la­rı pat­la­dı ve bu yıl 500 mil­yo­na da­yan­dı. Biz yö­ne­ti­me gel­di­ği­miz­de akar­ya­kı­tı %1 is­kon­to ile alı­yor­lar­dı. Ya­ni 100 mil­yon­luk akar­ya­kıt­ta 1 mil­yon li­ra­lık in­di­rim alı­yor­lar­dı. Bun­da bir yan­lış­lık var de­dik. 2020 yı­lın­da 100 mil­yon li­ra­lık akar­ya­kı­tı, biz 13.5 mil­yon li­ra in­di­rim­li al­ma­ya baş­la­dık. Her 100 mil­yon li­ra­lık alım­da 1 mil­yon li­ra­lık in­di­rim ne­re­de, 13,5 mil­yon li­ra­lık in­di­rim ne­re­de? Bu yıl 500 mil­yon li­ra­ya ya­kın akar­ya­kıt tü­ke­ti­mi­miz ol­du­ğu dü­şü­nü­lür­se, çar­pın 13,5 mil­yo­nu 5’le. Yıl­lık 5060 mil­yon li­ra, sırf akar­ya­kıt alı­mın­dan ta­sar­ruf sağ­la­dı bu be­le­di­ye. Böy­le olun­ca da iş­ler dü­zel­me­ye baş­la­dı­” de­di. “Be­le­di­ye­ler ara­sın­da­ki yet­ki kar­ma­şa­sı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­mız la­zı­m” İl­çe zi­ya­ret­le­ri­ne da­ir ge­nel de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, va­tan­daş­la­rın özel­lik­le yol ko­nu­sun­da ta­lep ve şi­ka­yet­te bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ken­di so­rum­lu­luk­la­rın­da olan yol­la­rı plan­lı bir şe­kil­de yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, so­run­lu yol­la­rın yüz­de 90’nı­nın il­çe be­le­di­ye­le­rin so­rum­lu­lu­ğun­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Gü­lek, Çam­lı­yay­la, Göz­ne, Ay­va­ge­di­ği, So­ğu­cak, Be­ki­ra­la­nı, Ma­ra han­gi böl­ge­le­ri gez­diy­sem hep ay­nı so­run. Pa­zar­te­si gü­nü Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda bu ko­nu­yu di­le ge­ti­re­ce­ğim. Bi­ze ait, so­rum­lu­luk ala­nı­mız­da olan yol­lar­da biz za­ten çok sı­kı ta­kip­te­yiz. Bü­yük­şe­hir’le il­gi­li şu ana ka­dar yap­tı­ğım bü­tün in­ce­le­me­ler­de, bi­zim ekip­le­ri­mi­zin ‘bu yol bi­ze ait­tir ya da de­ğil­dir’ de­di­ği bir hu­sus­la kar­şı­laş­ma­dım. Bi­ze ait­se za­ten ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor ya da prog­ra­ma alı­nı­yor. An­cak, il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin so­rum­lu­luk alan­la­rın­da olan yer­ler­de, yo­ğun bir prob­lem­le kar­şı kar­şı­ya kal­dık. Muh­tar­la­rı­mız­dan ve va­tan­daş­la­rı­mız­dan edin­di­ğim in­ti­ba bu. Bu­na bir çö­züm ge­tir­me­miz la­zım. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, il­çe be­le­di­ye­si yet­ki kar­ma­şa­sı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­mız la­zım. Çün­kü so­nuç­ta va­tan­daş mağ­du­ri­yet ya­şı­yo­r” de­di. “Kır­sal­da su so­ru­nu­nu sı­fı­ra in­dir­di­k” Hem ge­çen yıl alı­nan ted­bir­ler, hem de bu yıl yo­ğun kar ya­ğı­şı ol­ma­sı­nın, su ko­nu­sun­da ra­hat­la­tı­cı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Za­ten su ko­nu­sun­da ya­pı­sal so­run­la­rı olan böl­ge­le­re de git­tik. Ör­ne­ğin Ay­va­ge­di­ği’nde 2020 yı­lın­da su so­ru­nu had saf­ha­day­ken, 2021 yı­lın­da ve bu yıl sı­fır so­run söz ko­nu­su. Ge­çen yıl yi­ne bu ta­rih­ler­de ben Gü­lek’e gel­dim, su ko­nu­sun­da ina­nıl­maz bir re­ak­si­yon­la kar­şı­laş­tım bu­ra­da. He­men Ka­ra­su kay­na­ğı­nı aya­ğa kal­dır­dık. Da­ha ön­ce bu­ra­da İl­ler Ban­ka­sı’nın yap­tı­ğı bir pro­je­de komp­li­kas­yon­lar oluş­muş ve sis­tem­de yer yer çök­me­ler ya­şan­mış. Hep­si­ni ye­ni­den yap­tık ve 17 ki­lo­met­re­lik is­ha­le hat­tı­nı el­den ge­çir­dik. 4 ter­fi mer­ke­zi­ni ye­ni­le­dik. Şim­di bu­gün Gü­lek’e gel­di­ğim­de, her­kes te­şek­kür­ler­le kar­şı­la­dı. Çün­kü su so­ru­nu kal­ma­dı. Yi­ne As­pa­va su pro­je­miz de de­vam edi­yor. Za­ten o da bit­ti­ği za­man, Gü­lek’ten Tar­sus’a ka­dar olan bu mın­tı­ka­da su ko­nu­sun­da hiç­bir so­run kal­ma­ya­ca­k” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Tar­sus’ta­ki kır­sal ma­hal­le zi­ya­ret­le­rin­de Baş­kan Se­çer’e; CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ bü­rok­rat­la­rı eş­lik et­ti. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)