VEYİS AVCI: “AÇIKLANAN ÜZÜM  ALIM FİYATLARI LAKAYTLIKTIR”
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

VEYİS AVCI: “AÇIKLANAN ÜZÜM ALIM FİYATLARI LAKAYTLIKTIR”

ÜZÜM FİYATLARI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Su­ma Fab­ri­ka­sı­nın üzüm alım fi­ya­tı­nı 2 li­ra 25 ku­ruş açık­la­ma­sı­na sert tep­ki gös­te­re­rek, bu ra­ka­mın üzüm üre­ti­ci­le­riy­le res­men dal­ga geç­mek an­la­mı­na gel­di­ği­ni söy­le­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Tar­sus Su­ma Fab­ri­ka­sı üzüm alım fi­ya­tı­nı 2 li­ra 25 ku­ruş ola­rak açık­la­mış­tır. Üre­tim­de­ki gir­di fi­yat­la­rı­nın yüz­de 200 art­tı­ğı bir dö­nem­de bu fi­ya­tı çift­çi­le­ri­mi­ze la­yık gör­mek en ha­fif de­yim­le la­kayt­lık­tı­r” de­di. Bir bar­dak ça­yın fi­ya­tı­nın 5 TL’ye yük­sel­di­ği bir dö­nem­de böy­le bir du­ru­mu ka­bul et­me­nin as­la müm­kün ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Av­cı “Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı ola­rak bu hak­ka­ni­yet­siz ve cid­di­yet­ten uzak açık­la­nan fi­ya­tı ka­bul et­me­di­ği­mi­zi çift­çi­le­ri­miz adı­na di­le ge­tir­mek­te­yiz. Bu fi­ya­tın dü­zel­til­me­si­ni gü­nün şart­la­rın­da bir bar­dak ça­yın bi­le 5 TL den sa­tı­lır­ken 1 kg üzü­me ve­ri­len fi­yat üzü­mün so­nu­nu ha­zır­la­mak­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı ola­rak böl­ge üre­ti­ci­le­ri­nin ya­nın­da ol­duk­la­rı­na vur­gu ya­pan Ve­yis Av­cı “Bu­nun­la il­gi­li ra­hat­sız­lı­ğı­mı­zı Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ilet­tik. Bu so­ru­nun çö­zü­mü­ne kat­kı sağ­la­ya­cak her tür­lü gi­ri­şim­de bu­lu­na­ca­ğı­mı­zı tüm emek­çi çift­çi­le­ri­mi­ze ve bu ko­nu­da la­kayt dav­ra­nan ve so­rum­suz­luk gös­te­ren­le­rin bil­me­si­ni is­te­ri­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Tar­sus­lu üzüm üre­ti­ci­le­ri ise, Su­ma Fab­ri­ka­sı ta­ra­fın­dan açık­la­nan 2 li­ra 25 ku­ruş kar­şı­sın­da şaş­kın ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Biz­ler ol­ma­sak on­lar da mal bu­la­maz. Ay­nı ge­mi­nin için­de­yiz. Kim­se­yi kır­ma­dan, biz üzüm üre­ti­ci­le­ri­ni mağ­dur et­me­den üzüm alım fi­yat­la­rı­nı ye­ni­den göz­den ge­çir­me­le­ri­ni bek­li­yo­ru­z” ifa­de­si­ne yer ver­di­ler.