TARSUS BELEDİYESİ’NDEN, TÜM  KÖYLERE HİZMET SEFERBERLİĞİ
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

TARSUS BELEDİYESİ’NDEN, TÜM KÖYLERE HİZMET SEFERBERLİĞİ

KÖYLERE HİZMET

Tar­sus Be­le­di­ye­si’nde dü­zen­li ola­rak sür­dü­rü­len hiz­met­le­rin ya­nı sı­ra ge­len ta­lep­ler son­ra­sı köy­le­re hiz­met ham­le­si baş­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın köy zi­ya­ret­le­ri ar­dın­dan ge­len ta­lep ve is­tek­ler doğ­rul­tu­sun­da Tar­sus Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı tüm bi­rim­ler, kır­sal ma­hal­le­ler­de hum­ma­lı ça­lış­ma­la­rı­na start ver­di. Baş­ka­nı Boz­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la ta­lep­le­re gö­re yön­len­di­ri­len; Fen İş­le­ri, Park ve Bah­çe­ler, Ta­rım­sal Hiz­met­ler, Te­miz­lik İş­le­ri, Ve­te­ri­ner İş­le­ri, Muh­tar­lık İş­le­ri Mü­dür­lük­le­ri­ne bağ­lı ekip­ler, köy sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan tüm alan­lar­da çev­re dü­zen­le­me­si, te­miz­lik, yol ba­kım ve ona­rım, ta­rım­sal ve hay­van des­tek ve ste­ri­li­zas­yon ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Dü­zen­li ola­rak sür­dü­rü­len hiz­met­le­rin ya­nı sı­ra ta­lep­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma­la­rı­na start ve­ren ekip­ler, sı­ra­sıy­la tüm köy­ler­de hum­ma­lı bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ri­yor. Baş­kan Boz­do­ğan’ın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu, köy­ler­de va­tan­daş­lar ve muh­tar­lar­dan tek tek din­le­ye­rek al­dı­ğı not­lar son­ra­sı köy­ler­de, Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hiz­met rüz­gâ­rı es­me­ye baş­la­dı. Dü­zen­li ara­lık­lar­la sür­dü­rü­len sta­bil iş­le­rin ya­nı sı­ra, muh­tar­lar ta­ra­fın­dan ta­lep edi­len bank ve ma­sa te­mi­ni, ba­kım, ona­rım ve ta­di­lat­lar dı­şın­da her tür­lü ih­ti­yaç mal­ze­me­si te­mi­ni, yol ta­mi­ra­tın­da ça­lış­tı­rıl­ma­sı için kam­yon, kep­çe, grey­der te­mi­ni, pik­nik ma­sa­la­rı te­mi­ni gi­bi ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ril­di. Köy­ler­de hiz­met rüz­gâ­rı es­ti­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür eden ma­hal­le muh­tar­la­rı, “Ça­lış­ma­lar­dan çok mem­nu­nuz. İs­tek­le­ri­mi­zi bi­rer bi­rer ye­ri­ne ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür edi­yor, se­lam­la­rı­mı­zı ile­ti­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ise, köy­ler­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, ‘’Tar­sus Be­le­di­ye­si bü­yük ve güç­lü bir be­le­di­ye­dir. Tüm köy­le­ri­mi­ze so­rum­lu­lu­ğu­muz ge­re­ği hiz­met et­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Zi­ya­ret­le­ri­mi­zin ar­dın­dan va­tan­daş­la­rı­mız­dan ge­len is­tek­le­ri not alıp muh­tar­la­rı­mı­zı din­le­miş­tik. Alı­nan not­la­rı­mı­zı tüm bi­rim­le­ri­miz­le kar­şı­la­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. İm­kan­lar öl­çü­sün­de bir­çok ta­le­bi de sı­ra­ya koy­duk. Her bir kö­yü­mü­ze ula­şa­ca­ğı­mız­dan hiç­bir va­tan­da­şı­mı­zın şüp­he­si ol­ma­sın. Tar­sus Be­le­di­ye­si her za­man ya­nı­nız­da’’ ifa­de­si­ni kul­lan­dı.             (Tar­sus         Be­le­di­ye­si)